Danıştay Kararını Verdi: Öğrenci Adı Geri Geliyor

Danıştay 8. Dairesi, İlköğretim okullarında uygulanan öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünün iptali yönünde karar aldı.

Danıştay Kararını Verdi: Öğrenci Adı Geri Geliyor

Türk Eğitim-Sen, MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 'Öğrenci Andı' Başlıklı 12. Maddesinin yürürlükten kaldırılmasına neden olan düzenlemenin iptali için Danıştay'a başvurdu.

Danıştay 8. Dairesi tarafından oy çokluğu ile alınan kararda  'Öğrenci Andı' başlıklı yönetmelik maddesinin, 8 Ekim 2013 Tarihli MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Dğeişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in ilk maddesiyle kaldırıldığı hatırlatılırken, kararda şu tespitlere yer verildi :

"Dava konusu kararı hukuki bir zemine oturtacak, idarenin takdir hakkını ve düzenleme yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca kullandığını ortaya koyacak yeterli bilimsel gerekçenin bulunmadığı, Türk Devletini ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, toplumun ve kişilerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlayacak yeni nesillerin yetiştirilmesi olan milli eğitim sistemimizin temel amaçlarını gerçekleştirmesini içeriği itibarıyla sağlamaya yardımcı olabilecek nitelikteki öğrenci andının kaldırılmasına ilişkin değişikliğin haklı ve hukuksal temellere dayandırılmadığı anlaşıldığından dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir. Kaldı ki davalı idarenin savunma dilekçesinde dile getirdiği andın uygun olmayan hava koşulları ve fiziki koşullarda dahi söylenmesine ilişkin olarak ileri sürdüğü hususlar, öğrenci andının özüne ilişkin olmayıp icra ediliş şekline ilişkin olup, iddialar andın kaldırılmasını gerekli kılacak nitelikte görülmemiştir."

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA