Anayasa Mahkemesi’nden Öğrenim Kredisi Borcu Kararı

Yüksek Mahkeme’den önemli bir karar çıktı. Mahkeme, birden fazla taksiti ödenmediğinde borcun tamamının peşin ödenmesini öngören kanun hükmünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi’nden Öğrenim Kredisi Borcu Kararı

Kararı anayasaya aykırı olarak bulan mahkemenin kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Antalya’da bir kişi yükseköğrenim kredi borcunun birden fazla taksitinin ödenmemesi nedeniyle tüm taksitlerin tahsili için düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle dava açtı.

Davaya bakan Antalya 2. İdare Mahkemesi davada uygulanan kanun hükmü olan 351 sayılı kanunun 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan bazı hükümlerin Anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa mahkemesine yapılan başvuruda yükseköğrenim kredilerinin birden fazla taksitinin ödenmemesi durumunda borcun tamamının peşin alınacağının öngörüldüğü ve bunun da sosyal devlet ilkesi ve mülkiyet hakkına uygun olmadığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi Anayasaya Aykırı Buldu

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi kanunun ilgili kısmının Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Kararın gerekçesinden

Anayasa Mahkemesinin kararında, devletin, Anayasa'nın 42. maddesi kapsamında maddi imkanlardan yoksun, başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri için destek sağlamakla yükümlü olduğu, yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere kredi sağladığı vurgulandı

İptali istenen kuralın da bu kredilerin birden fazla taksitinin ödenmemesi durumunda tüm borcun muaccel hale gelmesini (peşin ödenmesini), tüm borcun vade tarihi beklenmeksizin tahsilini düzenlediği aktarılan kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"6183 sayılı Kanun'a tabi diğer alacaklar açısından taksitlerin ödenmemesi durumunda borcun tamamı muaccel hale gelmemekte, borç vade tarihinde gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir. Bu yönüyle 6183 sayılı Kanun'a tabi diğer alacaklar açısından söz konusu müdahale aracı kullanılmazken, eğitimi destekleme yönünden sosyal yanı ağır basan bir alacakta böylesine ağır bir tedbirle meşru amaca ulaşılmaya çalışılmasının son çare ve bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu söylenemez."

Kararda, bununla birlikte, birden fazla taksitin ödenmemesi durumunda borcun muaccel hale gelmesi yanında, borç, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edildiğinden, vadesi dolan taksitlerin gecikme zammıyla birlikte ödendiğine yer verildi.

Yüksek Mahkemenin kararında, şu tespitler yapıldı:

"Bu kapsamda birden fazla taksiti ödenmeyen borcun sürüncemede kalmaması için borcun tamamının ivedilik kazanmasının kamu yararının sağlanmasına yönelik amacın gerçekleştirilmesi için tek araç olduğu söylenemez.

Dolayısıyla anılan meşru amacın gerçekleştirilmesi açısından seçilen araçlar değerlendirilirken borcun gecikme zammı ile birlikte tahsili sayesinde, alacağın zamanında tahsil edilmemesi nedeniyle uğranılan zararların giderildiğinin ve ek maliyetle karşılaştıklarından borçluların borcu zamanında ödemek durumunda kaldığının, bu aracın söz konusu amacın gerçekleştirilmesi açısından yeterli olduğunun da göz önünde bulundurulması gerekir. Bu itibarla kuralın 'gereklilik' ölçütü ile bağdaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır."

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /