35 Yaş Mağdurları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Randevu Talep Ediyor

kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımında 35 yaş sınırına takılan adaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'dan randevu talep ediyor.

35 Yaş Mağdurları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Randevu Talep Ediyor

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Makamına;

Saygıdeğer ve muhterem Cumhurbaşkanımız,

Bilindiği gibi, 35 yaş sınırına maruz kalarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam olamayan yüz binlerce mağdurun sözcüleri ve en başta bu ülkenin evlatları olarak Sizleri, saygıyla selamlıyoruz. Bu istirhamımızı hürmetle takdir ve tensiplerinize sunuyoruz.

İstisnai bir düzenleme olan; ‘’Kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarında yahut kanunların bu konuya  dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerinde özel hüküm yer alması hâli‘’ bizleri kamu istihdamında üst yaş haddi sorununa maruz bırakmıştır.

Ne yazık ki bu sorun, eşit konum ve yetkinlikte olduğumuz çoğunluk nezdinde, birçok haktan  mahrum kalmamıza sebep olmuştur. Güç ve birtakım olumsuz koşullarla aldığımız eğitim ve sarf ettiğimiz emekleri göz önünde tuttuğumuzda bu olumsuz uygulama; zihnimizde ve kalbimizde ciddi hasar ve hâyal kırıklığı yaratmıştır.

Bu vaki haksız uygulamaya sahip olduğunuz yetkiyle bir son vereceğinize, sorunun çözümü mevzuunda bizleri Cumhurun başı sıfatıyla  sahipleneceğinize can-ı gönülden inanıyoruz.
Bunun yanında, FETÖ’nün sınavlarda yarattığı şaibeler ve kamu personeli alımlarında mülakatları nasıl olumsuz yön ve doğrultuda etkilediği tüm kamuoyu nezdinde bilinen bir gerçektir. Bu terör örgütünün yüz binlerce insanın hakkını gaspettiği, hakka, hukuka, vicdana ve tüm inançlara aykırı bir gerçektir. Sırf bu gerekçe bile kamu alımlarında uygulanan 35 yaş haddinin kaldırılmasına yeterli sebeptir.

Gerek tarafı olduğumuz milletlerarası sözleşmeler, gerekse Anayasamızda düzenlenen temel hak ve hürriyetler, kamu personeli alımında herhângi bir yaş haddi öngörmemektedir. 

Bugün Avrupa ülkelerinde 35 yaşı ikmal etmeden kimse hâkim ve savcı olamazken; ülkemizde ise 35 yaşı ikmal eden; hâkim, savcı ve kaymakam ne yazık ki olamıyor. Devletimiz, kanun türetirken temel hak ve hürriyetler bağlamında, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülüklere riayet etmelidir. Bu, Anayasamızın da açık bir hükmü ve gereğidir. 

Bu engellerin kaldırılması öncelikle Siz kıymetli büyüğümüz ve Hükûmetimizin, ardından değerli milletvekillerimizin göstereceği kararlı irade ile mümkündür. 

Sonuç itibarıyla; gün be gün hayat koşulları olumsuzlaşan biz mağdurların haklarının iyileştirilmesine yönelik karar ve iradenin En Yetkili Mercii olarak; Sizden ‘istihdamda yaş sınırının kaldırılması’ mevzuunda mücadele eden kardeşlerimle bir randevu talep ediyoruz.

Randevu temennimiz yerinde görülmediği takdirde; Sizden, bu hususta bir çalışma hazırlatmanızı ve kamuoyuna bizzat açıklama yapmanızı istirham ediyoruz.

Konuyu ve yaşanan tüm olumsuzlukları bilgilerinize sunar; gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ediyoruz. 

Allah her daim yâr ve yardımcınız olsun. 
Kalb-i selam, saygı ve sevgilerimizle...

KAMU İSTİHDAM MAĞDURİYETLERİ VE DAYANIŞMA PLATFORM SÖZCÜSÜ 
Kenan AKBULUT