Yıllık İzne Çıkacaklar Dikkat: Yargıtay'dan Emsal Karar

Yüksek Mahkeme, bugün yayımlanan kararında, yaz aylarının gelmesi ile birlikte yıllık izin planı yapan çalışanlara kötü haberi verdi. 9 Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda yıllık iznin işyeri tarafından uygun görülen zamanda yapılacağına yer verildi. 

Yıllık İzne Çıkacaklar Dikkat: Yargıtay'dan Emsal Karar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin hakkında Yargıtay'dan emsal karar çıktı.

Bursa'da çalışmakta olan bir işçi, işyerinin bilgisi ile tatil planını yaptı. Bu aşamada işyeri el değiştirdi ve yeni yönetim, otelden rezervasyon yapan çalışana izin vermeyeceğini söyledi. Bu durum karşısında şok geçiren işçi, bunun üzerine istifa etti. Sözleşmesini tek taraflı fesheden işçiye ihbar tazminatı ödendi. Mağdur işçi bu durumu mahkemeye taşıdı. Bursa 9. İş Mahkemesi tarafından görülen davada işçi, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ve ücret farkını istedi. 

Mahkeme ise, davacının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğunu, davanın kısmen kabulüne ve buna bağlı karşı davada ihbar tazminatının davacı-karşı davalıdan tahsiline yönünde karar kıldı.

Kararın temyiz edilmesi sonrası dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise emsal niteliğinde bir karar verdi.

Kararda yıllık iznin işyeri bilgisi dahilinde alınacağına yer verildi. Karar metni şu şekilde;

"Davalı taraf, yıllık izin kullanma zamanını belirlemenin işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğunu, ihbar öneli verilmeden davacı işçi tarafından iş akdinin haksız olarak feshedildiğini savunmuştur. Yıllık ücretli iznin kullandırılmasının şekil ve zamanı işverenin yönetim hakkı kapsamında işverenin insiyatifindedir. İş sözleşmesi, personel yönetmeliği, TİS gibi taraflarca belirli tarih ve şekiller kararlaştırılmamış ise Redwin işçinin ne zaman ücretli izne çıkarılacağını belirleme yetkisi işverene aittir. Bu kapsamda yıllık ücretli izinlerin kullandırılmaması kural olarak işçiye haklı fesih imkanı vermez. Ancak işveren bu yönetim hakkını diğer hususlarda olduğu gibi iyi niyet kuralları içerisinde kullanmak zorundadır. Somut uyuşmazlıkta Mahkemece, yıllık izin kullandırılmamasının İş Kanunu'nda sayılan haklı nedenle fesih sebepleri arasında yer almadığı ve bu nedenle davacı işçi tarafından gerçekleştirilen feshin haksız olduğu gerekçesiyle davacının kıdem tazminatı talebi reddedilmiş ise de, verilen karar eksik inceleme ve araştırmaya dayanmaktadır. Mahkemece; davalı işyerindeki izin uygulamasının nasıl olduğu araştırılmalı, davacının fesih bildiriminde belirtilen ilgili yıllık izin belgeleri istenmeli, otel rezervasyon ve ödeme belgeleri davacıdan istenmelidir. Davacının ne zaman yıllık izin talep ettiği, davalı tarafından yıllık izin verilip verilmediği hususları tespit edildikten sonra güven teorisi de dikkate alınarak varılacak sonuca göre asıl dava ve karşı dava hakkında bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kamubulteni.com  | Ankara