Sağlık Bakanlığı Personeline Ek Ödeme ile İlgili Düzenleme Resmi Gazete'de Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı personeline 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzeree 3 aylık ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığı Personeline Ek Ödeme ile İlgili Düzenleme Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan yönetmelik değişikliğinde, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle yer ve peresonel yönünden kapsamı ve oranı Bakanlık tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek. Resmi gazete'deeki detaylara  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200324M1-2.htm adresinden erişim sağlanabilecek.

AĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE

EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5 aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasındaki “Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:” ibaresi “Doktoralı/Uzman Diş Tabibi ile tablolarda belirtilen uzmanlık alanlarında tam zamanlı çalışan Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:” şeklinde ve aynı fıkradaki Tablo-8 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/4/2020 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.