Resmi Gazete'de Yayımlandı! Evlenmek İsteyenlere 18 Bin Lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, evlenmeye hazırlanan gençler için başlatılan 'Çeyiz hesabı' uygulamasındaki devlet katkısı arttırıldı. buna göre verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarılırken, ilgili hesabı açan her iki genç toplamda 18 bin lira devlet desteği alabilecek.  

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Evlenmek İsteyenlere 18 Bin Lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, evlenmeye hazırlanan gençler için başlatılan 'Çeyiz hesabı' uygulamasındaki devlet katkısı arttırıldı. buna göre verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarılırken, ilgili hesabı açan her iki genç toplamda 18 bin lira devlet desteği alabilecek.  

15 Mart 2019 Cuma 21:22
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Evlenmek İsteyenlere 18 Bin Lira

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Evlenmek İsteyenler için Destek Arttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, evlenmeye hazırlanan gençler için başlatılan 'Çeyiz hesabı' uygulamasındaki devlet katkısı arttırıldı. buna göre verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarılırken, ilgili hesabı açan her iki genç toplamda 18 bin lira devlet desteği alabilecek.  

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/12/2015 tarihli ve 2015/8302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin" ibaresi "Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin" şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını" şeklinde, mevcut (ç) bendinde yer alan "mevduat hesabı veya katılım fonu" ibaresi "mevduat hesabı, katılma hesabı veya özel cari hesap" şeklinde ve mevcut (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Düzenli ödeme: Evlilik tarihi veya evlilik amacıyla çekim hakkının kullanıldığı tarihe kadar sözleşme ile belirlenen ödeme planına göre aylık veya üç aylık olarak yapılan ödemeleri,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Çekim hakkı: Katılımcı tarafından dönem içerisinde en fazla 2 defa kullanılabilen ve hesabın açılış tarihi ile çekim tarihine kadar hesapta biriken asgari ödeme tutarının dışında kalan tutarın veya evlilik tarihinden önceki azami 2 ay içerisinde kullanılabilen ve birikim tutarının tamamının çekilebilmesini,"

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "mevduat hesabı veya katılım fonu" ibaresi "mevduat hesabı, katılma hesabı veya özel cari hesap" şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra eklenerek diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(5) Katılımcının aynı anda birden fazla aktif çeyiz hesabı bulunamaz."

"(6) Çeyiz hesabı, katılımcıyı hak kaybına uğratmayacak şekilde bankalar arasında taşınabilir. Hesabın taşınmasına ilişkin olarak gerekli olan her türlü bilgi ve belgenin eksiksiz bir şekilde hesabın taşındığı bankaya iletilmesi ile bu işlemlerden doğacak her türlü hak kaybı ve zararın karşılanmasından hesabın hali hazırda bulunduğu banka sorumludur. Hesap taşıma işlemi dönem sonlarında ve katılımcının en az 1 ay öncesinden taşıma talebini bankaya bildirmesi şartıyla gerçekleştirilir. Bankalarca, hesabın taşınması sebebiyle katılımcıların hesap getirilerinden kesinti yapılamaz ve ücret, komisyon ve benzeri çeşitli adlar altında tahsilat yapılamaz."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

"(6) Hesaptan çekim hakkı bir dönem içerisinde en fazla iki defa kullanılabilir. Çekim hakkının kullanılması halinde çeyiz hesabında kalan bakiyenin, çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir. Asgari tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme tutarları üzerinden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç tüm aylar dikkate alınır. Evlilik amacıyla kullanılacak çekim hakkı ise bir defada kullanılır."

"(8) Evlilik amacıyla çekim hakkının evlilik tarihinden önce kullanılması ve herhangi bir sebeple evliliğin gerçekleşmemesi durumunda, çekim tarihinden en geç üç ay içerisinde Evlendirme Dairelerine başvuru yapıldığını tevsik eden evrakın bir örneği ile birlikte çekim hakkının kullanıldığı bankaya başvurularak çeyiz hesabı statüsünün devamı talep edilebilir. Hesabın statüsünün devam edebilmesi için çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamının hesaba yatırılması gereklidir. Yatırılması gereken tutar hesaplanırken katılımcının bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında ödeme yapmadığı aylar dikkate alınmaz. Katılımcı, azami olarak evlilik amacıyla çektiği tutarı ile başvuru tarihine kadar düzenli ödeme için gerekli asgari tutarlar toplamını hesaba yatırabilir. Yatırılan tutar Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen üst sınır kapsamında değerlendirilmez."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "10'udur" ibaresi "20'sidir"; "4.000" ibaresi "6.500" şeklinde, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "15'idir" ibaresi "22'sidir"; "4.500" ibaresi "7.500" şeklinde, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan "20'sidir" ibaresi "25'idir"; "5.000" ibaresi "9.000" şeklinde değiştirilmiştir.

"(2) Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihinde ya da evlilik amacıyla çekim hakkının kullanıldığı tarihte çeyiz hesabında biriken tutar esas alınır ve ödenecek Devlet katkısı bu tutarın yüzde 25'ini ve azami 9.000 Türk Lirasını geçemez. Düzenli ödemenin çekim hakkının kullanıldığı ya da evliliğin gerçekleştiği ayda yapılmaması hak kaybı oluşturmaz."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "on" ibaresi "30" şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin mevcut birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkrasında yer alan "Ödeme planı katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden tespit edilebilir." ibaresi "Ödeme planı ve faiz oranı katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden tespit edilebilir." şeklinde değiştirilmiştir.

"d) Asgari ödeme tutarının her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacağı hususuna,"

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki birinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(1) Banka, çeyiz hesabı açmak isteyenlere, hesap açma kararını etkileyebilecek hususlar hakkında bilgi verir; dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, çeyiz hesabı sözleşmesinin müzakeresi ve düzenlenmesi sırasında katılımcıya sistemin işleyişine ilişkin teknik konularda yardımcı olur, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin gerekli her türlü bilgiyi sağlar, yanıltıcı her türlü hal ve davranıştan kaçınır."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Hazine Müsteşarlığı" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yeniden Değerleme Oranı uygulanmaması sebebiyle hesap bakiyesi alt limit üzerinden ödenmesi gereken tutarın altında kalan hesapların eksik kalan tutarları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bankalar tarafından katılımcılara tamamlatılır. Katılımcı bazında eksik yatırılan aylar ve tutarlara ilişkin bilgiler Bakanlığa bildirilir."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

ZİRAAT BANKASI ÇEYİZ HESABI

Kimler Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı'ndan Yararlanabilir?

  • 24 yaşını doldurmamış ve daha önce evlilik yapmamış Türk vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi kapsamında olanlar,
  • Evlilik tarihinden önce en az 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapanlar,
  • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapıp evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgeleriyle başvuranlar devlet katkısından yararlanabilecektir.
  • Düzenli ödemelerin aksatılması durumunda devlet katkısı kazanma hakkı elde edilemeyecektir.
Son Güncelleme: 15.03.2019 21:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Salman 2019-03-15 21:54:20

Ben yıl olarak 27 yaşındayım ama gün olarak daha doldurmamışım 6 ay falan var ve ilk evliliğim kaç güne olucak hayırlısıyla bundan yararlanabilir miyim ama çeyiz hesabim falan da yok bilgisi olan yardımcı olur mu

Avatar
Hakan kumas 2019-03-15 21:54:51

Sosyal yardımlaşma ilk basta durumu kötü olab vatandaşlara yardim et

Avatar
Mert 2019-03-17 17:26:14

Nalet olsun bu ne yaş şartı yA heryerde