Kayseri Üniversitesi Büro Memuru Alımı , Tekniker ve Teknisyen Alımları Yapacak - Başvurular Sona Eriyor

Kayseri Üniversitesi'ne tekniker, teknisyen, büro memuru alımı ile destek personeli alımı gerçekleştirilecek.

Kayseri Üniversitesi Büro Memuru Alımı , Tekniker ve Teknisyen Alımları Yapacak - Başvurular Sona Eriyor

20 Şubat 2020 tarihinde Kayseri Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda, üniversiteye büro memuru alımı, tekniker, teknisyen alımlarının yanı sıra destek personeli alınacağı bildirilmiş, başvuruların 15 gün süreceği kaydedilmişti. 

YENİ İŞ HABERLERİ SAYFASINA KATILARAK SADECE İŞ HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA.

Resmi duyuruda, "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 21 (yirmibir) Büro Personeli, 2 (iki) Destek Personeli, 2 (iki) Tekniker ve 2 (iki) Teknisyen olmak üzere toplam 27 (yirmiyedi) sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak genel şartlar aşağıdaki gibi olmuştu:

1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3 - 2018 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır
4 - 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
5 - Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULAR ÜNİVERSİTENİN PERSONEL DAİRESİNE

Kayseri Üniversitesi'nin personel alımı için başvuru yapacak adaylar başvuru genel şartlarının yanı sıra unvanlara göre belirlenen özel şartları da yerine getirmek durumundalar. Başvuru sırasında gerekli belgeler, başvuru özel şartları ve diğer detaylara kurumun resmi sayfasından erişim sağlanabiliyor. Başvuru işlemleri Üniversitenin personel dairesine şahsen yapılacak.

KAMUBULTENİ.COM- ANKARA