Bugün Duyuruldu! Önlisans ve Lisans Mezunlarından Sağlık Personeli Alınacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne hemşire ve sağlık teknikeri alımı yapılacak.

Bugün Duyuruldu! Önlisans ve Lisans Mezunlarından Sağlık Personeli Alınacak

 İlgili alım için başvuru yapmak isteyen adayların KPSS’ye girmiş olması gerektiği belirtilirken, başvuruların bugünden itibaren 15 gün boyunca e-devlet şifreleriyle www.mku.edu.tr adresinden alınacağı belirtildi.

KONTENJAN DAĞILIMI

Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak şartlar şu şekilde:

 • a)  Türk Vatandaşı olmak,
 • b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • c)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan

dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,
g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

2- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak. 

 • 3-  Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.
 • 4-  2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.
 • 5-  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 • 1-  Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.
 • 2-  Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir.
 • 3-  Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
 • 4-  Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek olup, bu şekilde
  başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.