Beykoz Belediyesi'ne 55 Zabıta Memuru Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları

Beykoz Belediye Başkanlığı'na en az önlisans mezunlarından 55 zabıta memuru alımı yapılacak.

Beykoz Belediyesi'ne 55 Zabıta Memuru Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları

Zabıta memuru alımı için başvuru yapacak adayların KPSS ile ilgili şartların yanı sıra ehliyet şartları ve diğer şartları da yerine getirmesi gerekiyor. Beykoz Belediye Başkanlığı'nca yayımlanan resmi duyuruda başvuru genel ve özel şartlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi: 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvan için son mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSS P93 puan türünde Kamu Personeli Seçme
Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen
asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak
ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda
olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.
Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13/10/1983 tarihli 2918 satılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,


ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURULARI SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

Başvuru sırasında; 1. Başvuru Formunu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.beykoz.bel.tr) temin edeceklerdir. 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?