Ortaöğretim , Ön Lisans ve Lisans Düzeyinden Mülakatsız Memur Alımı (KPSS 2020/11 Tercihleri Sürüyor)

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarıyla Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri için tercih süreci devam ediyor. ÖSYM'nin resmi sayfasından geçtiğimiz günlerde yapılan bilgilendirmede, Sağlık Bakanlığı'na ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinden KPSS'ye giren adaylar arasından memur alımı yapılacağı belirtilmiş, ilgili alım için tercihlerin ÖSYM'nin resmi sayfasından gerçekleştirileceği belirtilmişti. Söz konusu alım için tercihler devam ediyor.

Ortaöğretim , Ön Lisans ve Lisans Düzeyinden Mülakatsız Memur Alımı (KPSS 2020/11 Tercihleri Sürüyor)

SAĞLIK BAKANLIĞI MEMUR ALIMI İÇİN TERCİH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

ÖSYM'nin resmi sayfasından geçtiğimiz gün yapılan , "KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusunun ardından Sağlık Bakanlığı'na personel alımı için tercihler devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'na memur alımı için tercih işlemleri 10-16 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Alıma başvuru yapmak isteyen adayların ilgili resmi sayfada yer alan başvuru kılavuzunu dikkatle incelemesi gerekiyor. Tercih sonuçları daha sonra ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Hanngi Kadrolarda Alım Yapılıyor? Sağlık Bakanlığı'na KPSS lisans düzeyinden; Avukat, Bilgisayar İşletmeni, İstatistikçi, Mühendis, Mimar, Dil ve Konuşma Terapisti alınacağı belirtilirken, ön lisans mezunlarından aşçı, programcı, tekniker, ortaöğretim düzeyinden şoför ve teknisyen alımı yapılacak. 

SAĞLIK BAKANLIĞI MEMUR ALIMI TERCİH ŞARTLARI GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir: 

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.)
b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
g) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA MEMUR ALIMLARI İÇİN BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer “BAKINIZBAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI ...” ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra adayların bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları ve dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.
2.1. AVUKAT
1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadrolarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadrolara başvuru hakkı vermez.
2.2. DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarına dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan veya lisanüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir. Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarını ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri  gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili kadroları tercih etmelerine sistem tarafından izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek, bu kişilerin atamaları yapılmayacaktır.
2.3. ŞOFÖR
18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75 inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve 2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Bu nedenle KPSS merkezi yerleştirme  işlemlerinde ilan edilen Şoför kadrolarının karşısında yeni sistemde yer alan sürücü belgelerine yer verilmiştir. Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10 uncu maddesinde eski sürücü belgelerinin yeni sürücü belgeleri ile değiştirilmesi için beş yıllık bir süre öngörülmesi sebebiyle eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir. Bu kapsamda; - CE sürücü belgesine veya DE sınıfı ve C sınıfı sürücü belgelerinin her ikisine birden sahip olanlar ile eski sürücü belgelerinden D sınıfı veya 1997 öncesi E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar “CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak” koşulunun yer aldığı kadroları, - D veya DE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar ile eski sürücü belgelerinden E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar “D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak” koşulunun yer aldığı kadroları tercih edebilecektir.