Uzay Ajansı'na 123 Memur Alımı Yapılacak-Kadro Dağılımı Açıklandı

Türkiye Uzay Ajansı bünyesine 123 memur alımı için kadro ihdası yapıldı. Öte yandan memur alımı için uzay ajansına açıktan ve naklen atamada sınırsız izin verildi.

Uzay Ajansı'na 123 Memur Alımı Yapılacak-Kadro Dağılımı Açıklandı

Uzay ajansına 123 memur alımı için kadro ihdası.

Türkiye Uzay Ajansı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde uzman ve personel ile memur istihdamına ilişkin bazı maddelere yer verildi.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi şu şekilde;

MADDE 1- 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Bu madde ile Ajansa verilen görev ve yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir."

MADDE 2- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Uzman istihdamı

MADDE 9/A- (1) Ajansta 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi uyarınca Uzay Teknolojileri Uzmanı ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

(2) Uzay Teknolojileri Uzmanı ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir."

MADDE 4- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde hüküm bulunmayan hallerde, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Ortak Hükümler" başlıklı Ellibeşinci Bölümü hükümleri uygulanır."

MADDE 6- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele Türkiye Uzay Ajansı bölümü olarak eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Uzay Ajansına Başkan olarak atanmış personel, atandığı tarihten geçerli olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edilen Başkan unvanlı kadroya başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edilen memur kadrolarına, 31/12/2020 tarihine kadar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine göre belirlenen atama sayısı sınırı aranmaksızın, açıktan veya naklen atama yapılabilir.

123 MEMUR ALIMI YAPILACAK

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile aşağıdaki memur kadrolarına personel alımı için kadro ihdas edildiği bildirildi:

Başkan 1,

Başkan Yardımcısı 2,

I. Hukuk Müşaviri 1,

Daire Başkanı 6,

Başkanlık Müşaviri 4,

Uzay Teknolojileri Uzmanı 20,

Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı 10,

Şube Müdürü 12,

İç Denetçi 1,

Avukat 3,

Mühendis 20,

Fizikçi 6,

Matematikçi 6,

Astronom 12,

Grafiker 3,

Memur 10,

Sekreter 6.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA