TTK Personellerine Dair Önemli Karar Resmi Gazete'de

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde çalışmakta olan personeller için yeni karar bugün Resmi Gazete 'de yayımlandı.

TTK Personellerine Dair Önemli Karar Resmi Gazete'de

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde çalışmakta olan personeller için yeni karar bugün Resmi Gazete 'de yayımlandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 08:18
TTK Personellerine Dair Önemli Karar Resmi Gazete'de

TTK personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi ve söz konusu yönetmeliğe yeni maddeler eklendi.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları 

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir. 

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar: 

a) Yönetim hizmetleri grubu;       

1) Şube müdürü, müdür, 

2) Şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi.

b) Hukuk hizmetleri grubu; 

1) Hukuk müşaviri. 

c) Savunma hizmetleri grubu;        

1) Sivil savunma uzmanı. 

ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu; 

1) Uzman. 

d) Teknik hizmetler grubu; 

1) Başmühendis,          

2) Teknik uzman.

e) Bilgi işlem hizmetleri grubu; 

1) Çözümleyici,         

2) Sistem programcısı.     

f) İdari hizmetler grubu; 

1) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, bilgisayar işletmeni, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför. 

g) Destek hizmetleri grubu;        

1) Hizmetli. 

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

a) Mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi, ekonomist, biyolog, avukat, programcı, tekniker, teknisyen, teknik ressam, hemşire, sağlık memuru. 

 Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar 

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelikleri haiz olmak ve ayrıca aşağıdaki şartları taşımak gerekir.     

a) Müşavir kadrosuna atanabilmek için; 

1) Kurumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline tabi müdür, şube müdürü, başuzman ve daha üst görevlerde bulunulan kadrolarda görev yapmış olmak.     

b) Başuzman kadrosuna atanabilmek için; 

1) Kurumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline tabi müdür, şube müdürü, sivil savunma uzmanı kadrolarında görev yapmış olmak.     

c) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için; 

1) İlgili yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak. 

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar 

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek için münhal kadro veya pozisyon bulunması kaydıyla;

a) Görev unvanları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro ve pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, kurumda daha alt düzeydeki kadro ve pozisyonların birinde en az bir yıl çalışmış olmak, 

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar 

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir. 

 a) Şube Müdürü ve Müdür kadrosuna atanabilmek için; 

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak, 

3) Teknik Uzman, başmühendis, uzman, şef, memur, çözümleyici, sistem programcısı, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi unvanlarında veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

4) İş güvenliği ve sağlığıyla ilgili kadrolara atanabilmek için İş Güvenliği Uzmanı Belgesine sahip olmak,   

5) Bilgi İşlem Müdürü olarak atanabilmek için bir programlama dilini bildiğini belgelemek,    

b) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak, 

2) Mühendis ve mimar pozisyonlarında olmak üzere toplam en az altı yıllık hizmeti bulunmak, 

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,             

2) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

ç) Şef pozisyonuna atanabilmek için; 

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

2) Sağlık memuru veya idari hizmetler grubunda yer alan unvanlarda olmak üzere en az beş yıllık hizmeti bulunmak,    

d) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için; 

1) En az dört yıllık teknik eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak, 

2) En az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az 8 yıl görev yapmış olmak,

3) Bilgi İşlem Müdürlüğünde uzman pozisyonuna atanabilmek için en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,  

e) Uzman pozisyonuna atanabilmek için; 

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak, 

2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şef ve en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az 8 yıl görev yapmış olmak,

3) Muhasebe Dairesi Başkanlığında uzman pozisyonuna atanabilmek için, Muhasebe birimlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını haiz olmak,      

f) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak, 

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak, 

3) Uzman, şef, programcı, sistem programcısı, çözümleyici, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi olmak, 

g) Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için; 

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

2) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak Kurumda iki yıl çalışmak şartıyla, 4 yıllık yükseköğrenim görenler için 5 yıl, 2-3 yıllık yükseköğrenim görenler için 7 yıllık hizmet süresine sahip olmak, 

3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde sayılan pozisyonlarda hizmeti bulunmak,

ğ) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için; 

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak, 

2) Sistem programcısı pozisyonunda en az 3 yıl hizmeti bulunmak, 

3) En az bir programlama dili ile işletim sistemi konularını bildiğini belgelemek,

h) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Programcı pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti bulunmak, 

3) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

ı) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, veznedar, şoför pozisyonlarına atanabilmek için; 

1) En az orta öğretim mezunu olmak, 

2) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için, ayrıca 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak, 

3) Şoför pozisyonuna atanabilmek için, ayrıca en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

4) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde sayılan pozisyonlarda hizmeti bulunmak,    

5) En az 4 yıl hizmeti bulunmak,

i) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 

2) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, veznedar pozisyonlarında en az 5 yıl hizmeti bulunmak, 

3) Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

gerekir. 

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar 

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. 

(2) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak diğer şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi ve biyolog pozisyonlarına atanabilmek için; 

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların mühendislik, mimarlık, istatistikçi, kimyagerlik ve biyoloji bölümlerinden mezun olmak, 

b) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için; 

1) En az iki yıllık meslek teknik yüksekokul mezunu olmak,       

c) Teknisyen, teknik ressam, topograf pozisyonlarına atanabilmek için; 

1) Meslek teknik lisesi mezunu olmak,       

ç) Programcı pozisyonuna atanabilmek için; 

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik okulların programcılık bölümlerinden veya fakülte ve 4 yıllık yüksekokullardan mezun olmak, 

2) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,        

d) Hemşire veya sağlık memuru pozisyonuna atanabilmek için; 

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümü mezunu olmak,

e) Avukat pozisyonuna atanabilmek için; 

1) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru 

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır. 

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. İlan edilen kadro veya pozisyonlara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, bu kadro veya pozisyonlar için başvuruda bulunamazlar. 

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir. 

(4) Yapılacak duyuruda; 

a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı ve sayısı, 

b) Başvuruda aranacak şartlar, 

c) Başvuru yeri ve şekli, 

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

yer alır. 

(5) Diğer kurumların personeli ile adaylık veya deneme süresi içerisinde bulunanlar başvuruda bulunamazlar. 

(6) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı Personel Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları taşıyanlar Kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir. Uygun görülen adaylara sınav giriş belgesi verilir. Uygun görülmeyenlerin durumu birimine yazı ile bildirilir.

Yazılı sınav 

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav 

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. 

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından; 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 

ç)  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel kültürü ve genel yeteneği, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. 

Başarı sıralaması 

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. 

(2) Başarı sıralamasında, puanın eşit olması durumunda sırasıyla; 

a) Hizmet süresi fazla olanlara, 

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, 

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir. 

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir. 

Görevde yükselme suretiyle atanma 

MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç bir ay içinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. 

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan; 

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, 

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. 

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir. 

Unvan değişikliği sınavı 

MADDE 15 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre yapılır. 

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. 

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir. 

(4) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür. 

Sınav kurulu 

MADDE 16 – (1) Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. 

(2) Sınav kurulu veya kurulları, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. 

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. 

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir. 

(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. 

(6) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. 

(7) Genel Müdürlük, gerekli görülmesi halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir. 

(8) Kurulun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. 

Sınav kurulunun görevleri 

MADDE 17 – (1) Sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konu başlıklarını belirlemek. 

b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek. 

c) Sınav sonuçlarının ilanını sağlamak.

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak. 

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının ilanı 

MADDE 18 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarının ölçme ve değerlendirme işleminin kesinleştiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını Genel Müdürlüğün resmî internet sitesinde ilan eder. 

Sınav sonuçlarına itiraz 

MADDE 19 – (1) İlgililer, sonuçların resmî internet sitesinde ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar on iş günü içerisinde sınav kurulunca incelenip sonuçlandırılır ve birimine bildirilir. 

Sınavın yürütülmesi 

MADDE 20 – (1) Yazılı sınavın 11 inci maddede belirtilen kurumlardan birine yaptırılması halinde sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ve sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür. 

(2) Sınav giriş belgesi ile kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya kurum kimlik kartı) olmayanlar yazılı sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar. 

Sınavın geçersiz sayılması 

MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır ve her ikisi hakkında da yasal işlem uygulanır. 

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar. 

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar 

MADDE 22 – (1) Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda kazananlardan başvuruları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. 

Sınav belgelerinin saklanması 

MADDE 23 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar 

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

Görev grupları arasında geçişler ve sınavsız atama 

MADDE 25 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabilirler. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri ile alt görevlere atanmaları sınavsız yapılabilir. 

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere ve alt gruptaki görevlere bu Yönetmelikle aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olmak şartlarını taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. 

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen pozisyonlara atanabilirler. 

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler. 

d) Avukat unvanlı pozisyonlardan, hukuk müşaviri unvanlı kadrolara atanma görevde yükselme sınavına tabi değildir. 

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama 

MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

Naklen atamalar 

MADDE 27 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden naklen atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere naklen atanmaları mümkündür. Ancak görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadro unvanlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hükümlere göre atama yapılır. 

Engellilerin sınavı 

MADDE 28 – (1) Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 30 – (1) 8/11/2017 tarihli ve 30234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim şartı istisnası 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler. 

Yürürlük 

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Kamubulteni.com  | Ankara

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.