MSÜ Harp Okullarına Subay Alımı Esasları ve Eğitimleri Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılı MSÜ sınavına günler kala bir son dakika açıklaması yaptı ve harp okullarına yapılacak subay alımına dair bilgileri paylaştı.

MSÜ Harp Okullarına Subay Alımı Esasları ve Eğitimleri Açıklandı

MSÜ subay alımı şartları ve eğitim ile diğer seçim aşamaları hakkında açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan yönetmelikte, MSÜ Harp Okullarına yapılacak subay alımına dair esaslara yer verildi. Yönetmelik şu şekilde:

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP OKULLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarının teşkilatlanmasını; görev ve sorumluluklarını, eğitim, öğretim, araştırma ve yayın faaliyetleri ile öğretim elemanları ve öğrencileri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarının faaliyetleri ile ilgili esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen kavram ve terimlerden;

a) Akademik staj: Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulduğunda askerî ve sivil kurum ve kuruluşlarda yaptırılan ve çıkarılacak yönergede belirtilen esaslara göre harp okulu öğrencilerine, öğretim programında yer alan teorik derslerin uygulamasını yaptırmak maksadıyla dershane dışı ortamlarda verilen eğitimleri,

b) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

c) Ana bilim dalı: Bölümü oluşturan bilim dallarından en az birini kapsayan; eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimi,

ç) Ant içme töreni: İntibak eğitimine katılan öğrenci adaylarından harp okulu eğitim ve öğretimine devam etmeye layık bulunanların, intibak süresi sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri Tören Yönergesi esaslarına uygun olarak askerlik andını içtikleri töreni,

d) AODRÇ: Avrupa ortak dil referans çerçevesini (CEFR: Common European Framework of Reference Languages),

e) Askerî eğitim: Harp okulu öğrencilerinin fiziki ve ruhi yapılarını geliştirmek amacıyla ve kuvvetlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde akademik ders programları dışında verilen her türlü uygulamalı eğitimi,

f) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

g) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

ğ) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünü,

h) Başarı harfi ağırlığı: AA = 4,000, BA = 3,500, BB = 3,000, CB = 2,500, CC = 2,000, DC = 1,500, DD = 1,000, FF=0 olmak üzere, her dersin başarı puanının hesaplanmasında kullanılan çarpanı,

ı) Başarı harfi not aralıkları: Alınan notların hangi harflere tekabül edeceğini belirlemek üzere öğretim kurulu tarafından kredili ve yönetim kurulu tarafından katsayılı dersler için kararlaştırılan not aralıkları olup, geçme taban notundan yüz tam nota kadar alınacak notların, sayısal eşitlik aranmaksızın başarı harflerinin tanımladığı not aralıklarına göre sekiz aralığa bölünerek belirlenen aralıkları,

i) Başarı harfleri: Kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan notlara FF, geçme taban notuna DD, geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not aralıklarına göre DC, CC, CB, BB, BA ve AA olarak verilen harfleri,

j) Bilim dalı: Anabilim dalı içinde eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma yapılan akademik birimi,

k) Bölüm başkanı: O bölümü oluşturan ana bilim dalı başkanları arasından öncelik profesör öğretim üyelerinde olmak üzere dekan tarafından üç yıllığına görevlendirilecek öğretim elemanını,

l) Dekan: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Dekanını,

m) Dekanlık: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Dekanlığını,

n) Disiplin kurulu: 4566 sayılı Kanun uyarınca teşkil edilen disiplin kurulunu,

o) Disiplin yılı: Harp okulu eğitim ve öğretim yılının başlangıcından, müteakip eğitim ve öğretim yılı başlangıcına kadar olan süreyi, okula yeni katılan öğrenciler için, intibak süresi sonunda yapılan ant içme töreninden başlayan süreyi, dördüncü sınıfta normal süresinde mezun olan öğrenciler için, 29 Ağustos gününün bitimi ile sona eren süreyi,

ö) Eğitim ve öğretim yılı: Yıllık faaliyet takviminde eğitim ve öğretim yılı olarak başlangıç ve bitiş tarihleri verilen süreyi,

p) Geçme taban notu: Öğretim kurulu tarafından kredili ve yönetim kurulunca katsayılı her ders için ayrı ayrı belirlenen, bir dersten başarılı olabilmek için alınması gereken asgari notu ifade eden ve DD başarı harfi ile gösterilen notu,

r) Haftalık çalışma planı: Harp okulunda askerî öğrencilerin hafta boyunca günlük dâhil olacakları bütün eğitim ve öğretim, beden eğitimi, spor, öğrenci kulübü, yemek, temizlik, dinlenme, yoklama/içtima, tören ve serbest zaman faaliyetlerini vakitleriyle gösteren çizelgeyi, 

s) Haftalık ders yükü: Harp okulu kadrosunda aylıklı olarak görev yapan bir öğretim elemanının haftalık teorik ve uygulamalı ders saatlerinin toplamını,

ş) Harp okulu: Millî Savunma Üniversitesi kuruluşundaki Kara, Deniz, Hava Harp Okulunu,

t) Harp okulu komutanı: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Komutanını,

u) Harp okulu komutanlığı: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Komutanlıklarından her birini,

ü) Harp okulu kurulları: Yönetim kurulu, öğretim kurulu ve disiplin kurulunu,

v) Harp okulu talimat/esasları: Kara, Deniz, Hava Harp Okulunu ilgilendiren hususlarda Rektörlük tarafından çıkarılacak talimat/esasları,

y) İntibak eğitimi: Harp okulu öğrenci adaylarına, okulu ve okulda tâbi olacakları askerî mevzuatı tanıtmak, temel askerî örf ve adetleri öğretmek, temel askerî eğitimi yaptırmak ve ilgili harp okulu askerî ve mesleki eğitimlerinin gerektirdiği temel niteliklere ulaşmalarını sağlamak üzere, ilk eğitim ve öğretim yılı öncesinde verilen ve kesin süresi yönetim kurulu tarafından belirlendikten sonra harp okulu komutanlığınca icra edilecek eğitimi,

z) İntibak süresi: Harp okulu öğrenci adayının intibak eğitimine katılımı ile başlayan ve askerlik andını içmesi ile sona eren süreyi,

aa) İntibaksızlık: Öğrenci adayının, intibak süresi içinde disiplin, eğitim ve çıkarılacak talimat/esaslar ile belirlenecek diğer asgari niteliklere ulaşmadığının bölük/kol ve tabur/filo komutanlarının ve rehberlik uzmanının ortak gerekçeli kanaat raporu ile tespit edilmesi halini,

bb) Katsayı: Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde askerî ve mesleki eğitimler ile beden eğitimi derslerinin; staj ve deniz/hava platformları kullanmaya yönelik eğitimler dâhil olmak üzere tatbiki eğitimlerin; liderlik, komutanlık ve disiplin gibi subaylık davranış ve becerilerinin her birinin notunun ağırlık değerini,

cc) Kredi: Dekanlık tarafından yürütülen öğretim programında yer alan derslerin öğretim kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ağırlık değerini,

çç) Kuvvet: Millî Savunma Bakanına bağlı Kara/Deniz/Hava Kuvvetleri Komutanlığını,

dd) Maaş karşılığı haftalık ders yükü: Harp okulu kadrosunda aylıklı olarak görev yapan bir öğretim üyesinin en az on saat, öğretim görevlisinin ise en az on iki saat vereceği ders saatini,

ee) Misafir öğrenci: Mevzuat çerçevesinde yapılacak anlaşmalar ve Cumhurbaşkanı kararıyla harp okullarına kabul edilen yabancı ülke vatandaşı öğrenciyi,

ff) MSÜYS: Millî Savunma Üniversitesi hazırlık sınıfı yeterlilik sınavını,

gg) MSÜBS: Millî Savunma Üniversitesi hazırlık sınıfı yılsonu yabancı dil başarı sınavını,

ğğ) Öğrenci: Ant içme ile başlayıp harp okulundan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle harp okulu ile ilişiği kesilinceye veya kendisi istifa edinceye kadar sahip olunan askerî öğrencilik statüsünü,

hh) Öğrenci adayı: Harp okulunda eğitim ve öğretim görmek üzere lise ve dengi okul mezunlarından ve ihtiyaç halinde ilgili mevzuat uyarınca üniversitelerin ara sınıflarından alınan öğrencilerin ant içene kadar sahip oldukları statüyü,

ıı) Öğrenci alay komutanı: Kara/Deniz/Hava Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanını,

ii) Öğretim elemanları: Harp okullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini,

jj) Öğretim görevlisi: Harp okullarında aylıklı veya ders ücretli olarak ders vermekle görevlendirilmiş öğretim elemanları ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek mahiyetindeki uygulama ve planlama faaliyetlerini yürütmek üzere öğretim görevlisi kadrosuna atanmış akademik personeli,

kk) Öğretim kurulu: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Öğretim Kurulunu,

ll) Öğretim üyeleri: Harp okullarında devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil, Türk veya yabancı uyruklu profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerini,

mm) Öğretim programı: Harp okulunda uygulanan lisans düzeyindeki öğretimin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak, eğitim ve öğretim yılı içinde verilen teorik ve uygulamalı dersleri yarıyıllara ayrılmış şekilde ders saati, kredi ve AKTS değerleri ile birlikte gösteren programı,

nn) Rektör: Millî Savunma Üniversitesi Rektörünü,

oo) Rektörlük: Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü,

öö) Senato: Millî Savunma Üniversitesi Senatosunu,

pp) Tatbikî eğitim: Bir subayda bulunması gereken askerî, mesleki ve liderlik yeteneklerini geliştirmek amacıyla, yıllık faaliyet takvimi kapsamında ilgili kuvvet komutanlığı ile koordine edilerek icra edilen ve uygulama şekilleri ilgili yönerge ve/veya çıkarılacak talimat/esaslarda belirtilen eğitim faaliyetlerini,

rr) Üniversite: Millî Savunma Üniversitesini,

ss) Üniversite Yönetim Kurulu: Millî Savunma Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

şş) Üniversitelerarası Kurul: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,

tt) Yarıyıl: Bir eğitim ve öğretim yılının en az on dört hafta ve buna ilaveten yarıyıl sonu değerlendirmesi süresinden oluşan parçasını,

uu) Yıllık faaliyet takvimi: Harp okullarında bir eğitim ve öğretim yılında yapılacak eğitim ve öğretim, tatbikî eğitim ve ölçme-değerlendirme faaliyetleri ile tören, resmi tatil ve izin günlerini ay, hafta ve gün olarak zaman dizimi içinde gösteren tabloyu,

üü) Yönetim kurulu: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Harp okullarının amacı

MADDE 5 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneğe sahip, ilgili kuvvetin ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf subay yetiştirmektir.

Eğitim ve öğretimin ana ilkeleri

MADDE 6 – (1) Harp okullarında eğitim ve öğretimin planlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilinci ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.

b) Millî kültürümüz, manevi değerlerimiz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c) Eğitim ve öğretim programları, en az bir bilim dalında lisans düzeyinde öğretim ile temel askerlik ve beden eğitimleri çağdaş eğitim yöntem ve ilkeleri ışığında uyumla bütünleşecek şekilde, Yüksek Danışma Kurulunun ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak oluşturacağı görüş ve tavsiyelerine uygun olarak dekanlık tarafından hazırlanır. Hazırlanan plan ve programlar Senatonun kararı ve Bakan onayıyla yürürlüğe girer.

ç) Eğitim ve öğretim faaliyetleri ilgili kuvvet komutanlığının kurum kültürüyle örtüşecek şekilde geliştirilir. Öğrencilere silah arkadaşlığı bilinci, millete hizmet isteği ve vazife ahlâkı kazandırılır.

d) Harp okullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri Bakanlık tarafından plânlanır ve gerçekleştirilir.

Görev

MADDE 7 – (1) Harp okullarının görevleri; kuvvetlerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen amaç ve ilkelere uygun olarak temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilim alanlarından birinde lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, mezuniyetten sonra temel eğitim ve öğrenimini müteakip verilecek görevleri yapabilecek, emrindeki personeli ve birliği eğitebilecek ve yönetebilecek muvazzaf subay yetiştirmektir.

Denetim

MADDE 8 – (1) Harp okullarının eğitim ve öğretim, idari ve diğer faaliyetlerinin denetimi, Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Bakanlık, denetimlerin kapsamını, sürelerini, sıklığını ve denetlemekle görevlendirilenleri belirler.

Bilimsel denetim

MADDE 9 – (1) Harp okullarındaki öğretim faaliyetlerinin ve öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi Rektörlük tarafından yapılır.

(2) Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri, bunların eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın, danışmanlık ve uygulama faaliyetleri üzerinden olur. Bilimsel denetleme heyeti, Rektörlük tarafından görevlendirilebileceği gibi, eğitim, öğretim ve diğer bilimsel faaliyetlerin 4566 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen amaç ve ilkelere uygunluğunu denetlemek amacıyla, Bakan tarafından da görevlendirilebilir.

(3) Öğretim elemanları, Rektörlük tarafından belirlenecek şablona bağlı olarak, her eğitim ve öğretim yılının sonunda eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın, bilimsel etkinliklere katılım ve danışmanlık faaliyetlerini listeleyen faaliyet raporlarını dekanlık aracılığı ile Rektörlüğe sunmaktan sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat ve İşleyiş

Kuruluş

MADDE 10 – (1) Harp okulu kadro ve kuruluşları, harp okulu komutanlığı ve dekanlığının da teklifleri alınarak Üniversite tarafından hazırlanır, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Cumhurbaşkanlığına sunulur.

Organlar

MADDE 11 – (1) Harp okullarının eğitim ve öğretim faaliyetleri ile idari hizmetleri aşağıdaki organlar tarafından yürütülür:

a) Harp okulu kurulları.

b) Harp okulu komutanı.

c) Dekan.

ç) Öğrenci alay komutanı.

Harp okulu kurulları

MADDE 12 – (1) Harp okulu kurulları; yönetim kurulu, öğretim kurulu ve disiplin kuruludur.

(2) Yönetim kurulu; Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında; harp okulu komutanı, dekan, dekan yardımcıları, dekan tarafından seçilecek iki bölüm başkanı, öğrenci alay komutanı ve kurmay başkanından oluşur.

a) 4566 sayılı Kanun, bu Yönetmelik, Bakanlık ve Üniversite tarafından belirlenen temel esaslar doğrultusunda Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

1) Yıllık eğitim ve öğretim faaliyetlerini içeren faaliyet takvimini belirlemek.

2) Öğrencilerin kabulü ve bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle harp okulundan çıkarılmalarına karar vermek.

3) Askerî ve mesleki eğitimler, beden eğitimleri ile diğer tatbikî eğitim faaliyetlerinin ölçme ve değerlendirilmesinde esas teşkil edecek katsayı değerlerini belirlemek ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

4) Harp okullarına sadece ara sınıftan alınan öğrenciler için geçerli olmak üzere bu öğrencilerin hangi sınıftan itibaren eğitim ve öğretime başlayacaklarını, ders intibak ve muafiyet esaslarını ve devam edecekleri eğitim ve öğretim programlarına ilişkin diğer hususları belirlemek.

5) Öğrenci alay komutanlığının yürüttüğü askerî ve mesleki eğitimler ve diğer etkinlikler ile dekanlık tarafından yürütülen öğretim faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlayacak tedbirleri almak.

6) Okulun idari işleri ve iç işleyişinin gerçekleştirilmesine dair yıllık planlamayı yapmak.

7) Harp okulunun yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamak.

8) Kanun, yönetmelik, yönerge ve talimat/esas ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip görüş bildirmek.

b) Yönetim kurulunun toplanması ve karar alması aşağıdaki şekildedir:

1) Yönetim kurulu, her yarıyıl başında olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca, 4566 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve sorumlulukları kapsamındaki hususları görüşmek üzere, Rektörün gerekli gördüğü hallerde bizzat çağrısı ile veya harp okulu komutanının/dekanının teklifi ve Rektörün onayı üzerine de toplanabilir. Yönetim kurulunun Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında toplanması zorunludur.

2) Yönetim kurulunun toplanabilmesi için harp okulu komutanının ve dekanın toplantıya katılması yeterlik şartıdır. Bunların toplantıya katılmasına ilişkin yasal veya fiili engel çıkması durumunda vekillerinin katılımıyla toplantı icra edilir. Kurulun toplantı gündemi, harp okulu dekanlığı ve komutanlığı ile koordine edilerek, harp okulu komutanlığı tarafından hazırlanarak Rektörlüğün onayına sunulur. Toplantı gündemi Rektörün onayı ile belirlenir. Gerekli görülmesi halinde oylamadan önce konuyla ilgili kişiler de yönetim kuruluna davet edilebilir.

3) Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısı, üye tam sayısının yarısının bir fazlası kadardır. Kararlar gerekçeli yazılır, karara katılmayan üye katılmama gerekçesini ayrıca yazılı olarak belirtir.

4) Yönetim kurulu raportörlük görevi, yönetim kurulu başkanı veya harp okulu komutanlığı tarafından görevlendirilen ve oy hakkı olmamak üzere toplantıya katılan bir personel tarafından yürütülür.

(3) Öğretim kurulu; Dekanın başkanlığında, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur.

a) 4566 sayılı Kanun, bu Yönetmelik, Bakanlık ve Üniversite tarafından belirlenen temel esaslar doğrultusunda Öğretim kurulunun görevleri aşağıdaki şekildedir:

1) Harp okulunun öğretim programlarını hazırlayarak Senato onayına sunmak.

2) Dersler ile ilgili olarak, sınavların zamanı, yarıyıl içi ve sonu değerlendirme notlarının ağırlığı, başarı harfi not aralıklarını belirlemek.

3) Öğrencilerin yarıyıl ve eğitim ve öğretim yılı ölçme-değerlendirme faaliyetleri neticesindeki ferdi ve toplu başarı durumlarını inceleyerek değerlendirmek ve başarının geliştirilmesi için gerekli görülen akademik tedbirleri kararlaştırarak Senatonun bilgisine sunmak.

4) Öğretim materyallerinin esaslarını belirlemek ve üretilmesine karar vermek.

5) Yayım faaliyetlerini kararlaştırmak.

6) Gerektiğinde geçici çalışma grupları ve eğitim ve öğretim koordinatörlükleri kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

7) Eğitim ve öğretimle ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve talimat/esas ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip görüş bildirmek.

8) Öğretim programının amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde dekana yardım etmek.

9) İlgili kuvvetin personel ihtiyaçları ve görüşleri göz önünde bulundurularak yeni bilim dalları, anabilim dalları ve bölümlerin açılması, mevcutların birleştirilmesi veya kapatılması hususlarındaki önerilerini Senatoya sunmak.

10) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda, başarısızlık, sağlık ve devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma veya okulla ilişiği kesilme aşamasına gelmiş öğrencilerin durumlarını değerlendirerek bu konuda alınabilecek tedbirleri belirlemek.

11) Sınavlarda, ödev, proje, tez, yayın ve benzeri çalışmalarda bilgi hırsızlığı veya intihal yaptıkları, kopya çektikleri veya kopyaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle kurula sevk edilen öğrencilerin bu fiilleri işleyip işlemediğini incelemek, tespit etmek ve karara bağlamak.

b) Öğretim kurulunun toplanması ve karar alması aşağıdaki şekildedir:

1) Öğretim kurulu, her yarıyıl başında ve sonunda olmak üzere, eğitim ve öğretim yılı içerisinde en az dört defa toplanır. Ayrıca, 4566 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve sorumlulukları kapsamındaki hususları görüşmek üzere, dekanın gerekli gördüğü hallerde bizzat onun çağrısı üzerine toplanır. Dekan, gerekli görmesi halinde harp okulu komutanı ve öğrenci alay komutanını toplantıya davet edebilir.

2) Öğretim kurulunun toplanabilmesi için dekanın veya vekilinin toplantıya katılması zorunludur. Kurulun toplantı gündemi dekan tarafından belirlenir. Kurul toplantılarının raportörlüğü, oy hakkı olmamak üzere, harp okulu sekreteri tarafından yürütülür. Öğretim kurulu gerektiğinde, bilgi ve görüşüne başvurmak için ilgili personeli bağlı bulundukları amirleri vasıtasıyla davet edebilir. Bunların oy hakları yoktur.

3) Öğretim kurulunun toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının yarısının bir fazlası kadardır. Kararlar gerekçeli yazılır. Karara katılmayan üye, katılmama gerekçesini ayrıca yazılı olarak belirtir.

(4) Disiplin kurulu; Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında, harp okulu komutanı, dekan, öğrenci alay komutanı, dekan yardımcıları ile disiplin subayından oluşur. Disiplin kurulunun rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında toplanması zorunludur.

a) Kurulun toplantı gündemi ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir. Raportörlük faaliyetleri, disiplin subaylığınca yürütülür. Disiplin kurulu, gerektiğinde, görüşülecek konu ile ilgili personeli çağırarak bilgi ve görüş alır. Bunların oy hakları yoktur.

b) Disiplin kurulunun toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının yarısının bir fazlası kadardır. Kararlar gerekçeli yazılır. Karara katılmayan üye, katılmama gerekçesini ayrıca yazılı olarak belirtir.

   c) Disiplin Kurulu, kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin ile ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, harp okulundan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine, ikaz edilmesine veya ilave inceleme yapılmasına karar verir. Bakanlık tarafından askerî öğrencilere yönelik 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen esaslar kapsamında ikaz edilmesi talebi ile sevk edilen öğrenciler hakkında işlem yapar. İlave inceleme yapılmasına karar verilen durumlarda incelemeyi müteakip nihai karar için dosya yeniden disiplin kuruluna sevk edilir.

ç) Disiplin Kuruluna sevk edilen öğrencilerin ceza, ödül, disiplin ile eğitim ve öğretim durumunu, daha önce disiplin kuruluna çıkıp çıkmadığını, işlediği suçlar arasındaki zaman fasılalarını, suçların niteliğini, öğrenci hakkında sıralı disiplin amirleri ve disiplin kurullarınca yapılan işlemleri, öğrencinin disiplin kuruluna çıkarılma sebeplerini ve delillerini inceler. Öğrencinin bağlı olduğu tabur/filo ve bölük/kol komutanlarını, hakkında karar verilecek öğrenciyi dinler ve gerek duyduğu takdirde öğrenci alay komutanlığı ve dekanlık kadrolarında bulunan rehberlik ve psikolojik danışmanlıkla görevli olanlar başta olmak üzere ilgili diğer personeli dinleyebilir.

d) Harp okulu ile ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Harp okulu komutanı

MADDE 13 – (1) Harp okulu komutanı, Rektöre bağlı olarak, dekan sorumluluğunda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri ve bunlara ilişkin idari işler hariç olmak üzere, harp okulunda yürütülen askerî eğitim ve diğer tüm faaliyetlerin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumlu asker kişidir.

(2) Harp okulunun bütçe teklifini yönetim kuruluna sunar.

(3) Harp okulu komutanının atanması 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(4) Harp okulu komutanı, görevlerini kendi bağlısı birimler aracılığı ile gerçekleştirir.

(5) Harp okulu komutanının görevi başında olmadığı zamanlarda, yerine vekâlet işlemleri 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(6) Harp okulu komutanı, yerleşkenin bekasına yönelik her türlü idari, emniyet, sağlık tedbirlerini zamanında alır, devamlılığını sağlar. Harp okulu komutanı ve bağlısı birimlerin bu hususlarla ilgili görev ve sorumluluklarına dair hususlar, çıkarılacak talimat/esaslarda belirtilir.

Dekan

MADDE 14 – (1) Dekan, Rektöre bağlı olup harp okulundaki eğitim ve öğretim, araştırma, bilimsel etkinlik ve yayım faaliyetlerinin yürütülmesinden aşağıdaki hususlarda yetkili ve sorumludur:

a) Her eğitim ve öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde genel akademik durum ve işleyiş hakkında Rektöre rapor vermek.

b) Eğitim ve öğretimle ilgili birimler ve dekanlık kadrosundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

c) Öğrencilere bilimsel araştırma, kültürel ve sosyal etkinlik imkânları sağlamak ve öğrenci alay komutanlığının düzenlediği bu tür faaliyetlere ve törenlere destek olmak.

ç) Kütüphane, müze ve tarihi arşivi kurum kimliğine katkı yapacak şekilde geliştirmek.

(2) Dekan, eğitim ve öğretimin eksiksiz yürütülmesi için gereken idari tedbirlerin alınması ile destek hizmetlerinin sağlanması için harp okulu komutanlığından talepte bulunabilir. Bu talep gecikmeksizin yerine getirilir.

(3) Dekan, Bakan tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekanın rütbe karşılığı harp okulu komutanının rütbesi ile aynıdır. Harp okulu komutanı ile dekan arasında astlık-üstlük ilişkisi yoktur. Dekan, Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından harp okulu komutanı gibi istifade eder. Askerî personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.

Dekan yardımcıları

MADDE 15 – (1) Dekan yardımcılarının sayısı en fazla iki olup dekan yardımcıları dekana çalışmalarında yardımcı olmakla sorumludur. Dekan, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri yerine vekâlet eder.

(2) Dekan yardımcısı, Bakan tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten dekan yardımcısı yeniden atanabilir.

Bölümler

MADDE 16 – (1) Bölümler amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan, harp okulunun eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.

(2) Harp okullarında diploma programına sahip olan ve/veya olmayan bölüm açılmasına, mevcut bölümlerin birleştirilmesine veya kapatılmasına, ilgili kuvvet komutanlığının personel ihtiyaçları göz önüne alınarak öğretim kurulu veya Yüksek Danışma Kurulunun önerisi üzerine, Senato kararı ve Bakan onayı ile karar verilir. Önerinin Yüksek Danışma Kurulundan gelmesi durumunda, Rektörlük öncelikle ilgili dekanlığın görüşünü alır. Senato tarafından kabul edilen bölüm açma, birleştirme veya kapatma önerisi, Rektörlük tarafından Bakana teklif edilir. Bölüm birleştirme ve kapatma önerisinin Bakan tarafından onaylanması durumunda, ilgili diplomalı bölümlere yeni öğrenci alınmaz. Birleştirilmek ya da kapatılmak suretiyle ilga edilen bölümlerin diplomalı programlarına devam etmekte olan öğrenciler mezun olana dek mevcut ders programlarına göre öğrenimlerine devam ederler. Mevcut bölümlerin kapatılması, birleştirilmesi ya da yeni bölüm açılması sonrasında harp okulu teşkilat ve kadrosunda yapılacak değişiklikler dekanlık tarafından yönetim kuruluna ve burada karara bağlanması sonrasında da Rektörlüğe sunulur. Üniversite Yönetim Kurulunca incelenerek nihai şekli verilen teşkilat ve kadro değişiklikleri 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden yürürlüğe girer.

(3) Harp okulunda doğrudan bir lisans diploması programı bulunmayan bölümler de kurulabilir ve dekanlığa bağlı olarak faaliyetlerini sürdürebilirler. Harp okulunda aynı nitelikte eğitim ve öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.

Bölüm başkanı

MADDE 17 – (1) Bölüm başkanı bölümün her düzeydeki eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan dekana karşı sorumludur. Bölüm başkanı öğretim kuruluna bölümü temsilen katılır.

(2) Bölüm başkanı o bölümü oluşturan anabilim dalı başkanları arasından öncelik profesör öğretim üyelerinde olmak üzere dekan tarafından üç yıl için görevlendirilen öğretim üyesidir. Bölüm başkanının bulunmadığı durumda o bölümdeki akademik unvanı en yüksek ve/veya en kıdemli öğretim elemanı bölüm başkanlığına vekâlet eder. Kadrosunda öğretim üyesi bulunmayan bölümün başkanlığına dekan tarafından diğer bölümlerin kadrolarında bulunan bir öğretim üyesi veya o bölümün kadrosundaki bir öğretim görevlisi görevlendirilebilir. Bölüm başkanı olarak asker öğretim elemanı görevlendirilmesi durumunda öncelik o bölüm kadrosuna atanmış rütbe ve kıdemce en yüksek kişiye verilir.

Öğrenci alay komutanı

MADDE 18 – (1) Öğrenci alay komutanı ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencilerin intibak eğitimi, temel askerî eğitimleri, beden eğitimleri, tatbiki eğitimleri, kıta staj eğitimi faaliyetleri, akademik içerikli olmayan sosyal ve kültürel etkinlikleri ile yıllık faaliyet takviminde yer alan törenlere hazırlık ve katılımlarını, iaşe ve ibatelerini temin ile disiplin ve idari işlemlerini yürütmekten harp okulu komutanına karşı sorumlu asker kişidir.

(2) Öğrenci alay komutanının ataması 926 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

(3) Öğrenci alay komutanının görev ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar çıkarılacak talimat/esaslarda belirtilir.

Anabilim dalı başkanı

MADDE 19 – (1) Anabilim dalı başkanı öncelik aynı anabilim dalına verilmek üzere bölüm kadrosundaki profesörler, profesör bulunmadığı takdirde doçentler, doçent bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından dekan tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten anabilim dalı başkanı tekrar görevlendirilebilir. Kadrosunda öğretim üyesi bulunmayan anabilim dalı başkanlığına dekan tarafından o bölümün kadrosundaki bir öğretim görevlisi görevlendirilebilir. Anabilim dalı başkanı olarak asker öğretim görevlisinin görevlendirilmesi durumunda öncelik o anabilim dalı kadrosuna atanmış rütbe ve kıdemce en yüksek kişiye verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Personelin Hak ve Yükümlülükleri

Çalışma esasları

MADDE 20 – (1) Harp okulu kadrosundaki akademik birimlerde görevli öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda 2547 sayılı Kanun, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Kanun ile 211 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Öğretim elemanlarının özlük hakları

MADDE 21 – (1) Harp okulunda görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Asker öğretim elemanlarına 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 12 nci maddesine göre hesaplanacak Üniversite ödeneği ile 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesine göre ödenen hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunundan istifade edenlerin bu kanuna göre ödenen tazminatlarının Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile Üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir.

(3) Harp okulu komutanı dekan, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarına ayrıca 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idari görev ödeneği verilir. Harp okulu komutanına verilecek idarî görev ödeneği Rektöre ödenen miktar kadardır.

(4) Harp okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 2547 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bu kişiler ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler. Bu kişilerin asker personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.

(5) Harp okullarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler ile 4566 sayılı Kanunda düzenlenmemiş diğer hak ve yükümlülükler açısından Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda görevli Devlet memurlarına uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilir. Ayrıca 657 sayılı Kanunda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere ilave olarak bu fıkrada belirtilen öğretim elemanlarına 2547 sayılı Kanunda yer alan diğer disiplinsizlikleri işleyen sözleşmeli veya kadrolu öğretim elemanlarına yükseköğretim mevzuatı uyarınca verilen disiplin cezaları uygulanır.

Haftalık ders yükü

MADDE 22 – (1) Maaş karşılığı haftalık ders yükü harp okulu kadrosundaki öğretim üyeleri için en az on saat, öğretim görevlileri için en az on iki saattir.

(2) Dekan ve harp okulundaki öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders yükü verilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Eğitim ve öğretimi destekleyici uygulama ve planlama faaliyetlerinde çalıştırılacak öğretim görevlilerine ders yükü verilmez.

(3) Dekan yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır.

(4) Ders yükünün tamamlanmasında öncelikle örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.

Ders yükü esasları

MADDE 23 – (1) Harp okulu kadrosundaki öğretim elemanlarının verdikleri dersler, bizzat nezaret etmek suretiyle yaptırdıkları uygulamalar ve lisansüstü tez danışmanlıkları ile diğer eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ne ölçüde ders yükünden sayılacağı aşağıdaki tablo esas alınarak belirlenir. Bu belirlemede maaş karşılığı haftalık ders yükü göz önüne alınır.

Ek ders ücretleri

MADDE 24 – (1) Öğretim elemanlarına maaş karşılığı haftalık ders yükü sınırını aşan teorik ve uygulamalı dersler ile diğer faaliyetler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde öğretim elemanları için belirlenen göstergeler ile 657 sayılı Kanunda aylıklar için belirlenen katsayının çarpımı ile tespit edilecek tutarda verecekleri ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar ek ders ücreti ödenir.

(2) Haftalık ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır. Bu tür faaliyetlerin toplam on saati aşan kısmı için ek ders ücreti ödenmez.

Öğretim elemanlarının özel kıyafeti

MADDE 25 – (1) Harp okullarındaki asker öğretim elemanlarının kılık kıyafeti ve öğretim üyelerinin resmi törenlerdeki kıyafeti ilgili mevzuat ve çıkarılacak talimat/esasları ile düzenlenir. Dekanlık kadrosunda kadrolu veya sözleşmeli olarak sivil öğretim elemanlarının kılık kıyafet esasları diğer Devlet memurları ve yükseköğretim personeli ile aynıdır. Anılan personelin kılık kıyafet tercihi yaparken harp okulu öğrencisine örnek olacak nitelikte davranması esastır.

Öğretim elemanı yetiştirme

MADDE 26 – (1) Harp okullarının ihtiyacı olan öğretim elemanları, ilgili kuvvetin görüşü alınarak Rektörlük tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanan öğretim üyesi temin ve yetiştirme plan ve programları çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurt dışında eğitime gönderilebilir.

(2) Üniversite adına Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek şahıslar ile harp okulları araştırma görevlilerinin Üniversitedeki mecburi hizmet süre ve şekilleri 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine tabi olarak belirlenir.

Bilimsel yayınlar, ders kitapları ve yardımcı öğretim malzemelerinin yayımı

MADDE 27 – (1) Harp okullarında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri kapsamında üretilen araştırma sonuçları, çeviriler, bilimsel etkinlik bildiri kitapları, ders kitapları ve yardımcı öğretim malzemeleri bastırılıp yayımlanabilir.

(2) Harp okullarında veya harp okulları adına Rektörlük tarafından yapılacak yayınların usul ve esasları, ilgili mevzuata uygun olarak belirlenir.

(3) Dekanlıklar veya onlar adına Üniversite tarafından yayımlanacak bilimsel yayın, ders kitabı ve yardımcı öğretim malzemesi yazarlarına 3/2/1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, 22/10/1984 tarihli ve 18553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik ve 31/5/1968 tarihli ve 12912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Yayın Yönetmeliği hükümlerine göre telif ücreti ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Seçimi, Özlük Hakları ve Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları

Öğrenci kaynakları

MADDE 28 – (1) Harp okullarının öğrenci kaynağı:

a) Lise veya dengi okul mezunu Türk vatandaşlarıdır.

b) İlgili kuvvetin personel ihtiyaçları göz önüne alınarak Bakan onayı ile üniversitelerin ara sınıflarından temin edilen Türk vatandaşı öğrencilerdir. Bu kapsamdaki öğrencilerin tabi olacakları şartlar Bakanlık tarafından yayımlanacak kılavuzda belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin harp okullarına kabul edilmeleri, ikili anlaşmalar veya Cumhurbaşkanı kararı ile olur.

Harp okullarına giriş

MADDE 29 – (1) Harp okullarına, giriş şartlarını sağlayanlardan yapılacak sınav ve diğer seçme ve yerleştirme usulleriyle başarılı olduğu değerlendirilenler alınır. Bu şartlar dışında adaylarda aranacak diğer özellikler, ilgili kuvvetin personel ihtiyaçları göz önüne alınarak her yıl Bakanlık tarafından belirlenir ve yayımlanır.

Giriş şartları

MADDE 30 – (1) Harp okullarına giriş şartları şunlardır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okullardan diploma almaya hak kazanmış olmak.

c) Askerî okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak.

ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

d) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

e) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya zamanaşımına uğramış yahut hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

g) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Kendisinin; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.

h) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.

ı) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak.

i) Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karıkoca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.

j) On sekiz yaşından küçükse kendisinden sorumlu bir kanuni temsilci gösterebiliyor olmak.

k) Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu için; 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden "Askerî Öğrenci Olur" raporu; Hava Harp Okulu için ise yine aynı yönetmelik esaslarına uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur, Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” raporu almak.

l) Yapılacak yazılı sınavda, değerlendirme testinde, fiziki yeterlilik testinde ve mülakatta başarılı olmak.

m) Bakanlık tarafından yayımlanmış olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak.

n) 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlemesini kendisi veya on sekiz yaşından küçük olması durumunda kanuni temsilcisi vasıtasıyla kabul etmek.

o) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

ö) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak.

p) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak.

r) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

s) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak.

ş) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılanların adaylıkları veya öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Misafir öğrenciler

MADDE 31 – (1) Harp okullarında eğitim ve öğretim gören misafir öğrencilerin tâbi olacağı esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Misafir öğrencilerin harp okuluna kabul edilmeleri, ikili anlaşmalar veya Cumhurbaşkanı kararıyla olur. Bu öğrencilerin, harp okulundaki eğitim ve öğretim programlarına devam edebilecek nitelikte olması ikili anlaşmaların hükümleriyle temin edilir.

b) Misafir öğrenciler, eğitim ve öğretimi takip edebilecek Türkçe dil yeterliliklerinin belirlenmesinden sonra yabancı dil durumlarına ve ilgili ülkenin resmi talebine istinaden birinci sınıftan ya da yabancı dil hazırlık sınıfından eğitim ve öğretime başlatılabilir. Türkçe yeterliliği taşımadığı anlaşılanlar için harp okulu bünyesinde veya Rektörlüğün uygun göreceği Üniversitenin diğer birim ve yerleşkelerinden birinde Türkçe hazırlık sınıfı açılır.

c) Misafir öğrenciler eğitim ve öğretim süresi, ölçme-değerlendirme ve disiplinle ilgili hususlarda ikili anlaşma hükümlerine veya ilgili Cumhurbaşkanı kararına aykırı olmamak kaydıyla bu Yönetmelik ve çıkarılacak talimat/esas hükümlerine tâbidir.

ç) Misafir öğrenciler için uygun görülmeyen ders ve ders dışı faaliyetler ikili anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere yönetim kurulunca belirlenir ve Senato onayı ile karara bağlanır.

Öğrencilerin özlük hakları, izinleri ve ödüllendirilmeleri

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin özlük hakları, giyecek, yiyecek, barınma, eğitim, öğretim, döşeme, demirbaş ve kırtasiye gibi masrafları, harçlık ve istihkakları ile sağlık giderleri, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim istihkakları çıkarılacak yönergede belirtilir.

(2) Kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanmayan şahsi masraf ve ihtiyaçlar öğrenciler tarafından karşılanır.

(3) Demirbaş olarak teslim edilen ders araç ve gereçleri ile malzeme, ihtiyaç süresi sonunda öğrencilerden geri alınır. Kaybedilen veya hasara uğratılan ders araç ve gereçleri ile malzemeleri için, ilgilileri hakkında, mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

(4) Öğrenci harçlıkları, 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenir.

(5) Yıllık faaliyet takvimine uygun olarak yarıyıl ve yılsonu dinlenme, dinî, resmî bayram tatilleri de dikkate alınmak suretiyle öğrenciye izin verilebilir.

(6) Asker personelin izinleriyle ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklere göre öğrencilere günlük, evci, mazeret, yarıyıl sonu, yılsonu izinleri ve yurt dışı izni verilir.

(7) Öğrencilere yıllık faaliyet takviminde belirtilen iki resmi tatil arasında dört veya daha az çalışma günü bulunması halinde aradaki günlerde izin verilip verilmeyeceği, kamuda çalışanlara verilen benzeri idari izin emsal gözetilerek Rektörlük tarafından belirlenir.

(8) Bu Yönetmelikte izinle ilgili düzenlenmeyen hususlarda, 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(9) 1325 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinde ve 7/8/1981 tarihli ve 17421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde olanlar ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar.

(10) Harp okullarında öğrenim gören askerî öğrenciler ile harp okulları kadrolarında görevli personel, yurt içi ve yurt dışındaki spor müsabakalarına katılmak üzere Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlara bağlı olarak faaliyet gösteren spor kulüplerinden sporcu lisansı çıkarabilirler. Lisans çıkarma işlemleri ilgili harp okulu komutanlığının talebi üzerine Rektörlük tarafından Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan ilgili makamın onayına sunulur.

Lisans öğretimi

MADDE 33 – (1) Harp okullarındaki öğretim parasız yatılı olarak yapılır.

(2) Öğretimin süresi ve şekli:

a) Harp okullarında lisans öğretimi süresi dört yıldır. Ancak Bakanlığın onayı ile buna ek olarak bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıfı ile ilgili usul ve esaslar çıkarılacak talimat/esaslar ile düzenlenir.

b) Yabancı dil hazırlık sınıfının açılması durumunda çıkarılacak ilgili talimat/esaslarda belirlenen muafiyet şartlarını karşılayamayan veya MSÜYS neticesinde oluşturulan başarı sıralamasına göre birinci sınıf için belirlenmiş kontenjan dışında kalan öğrenciler hazırlık sınıfına devam etmekle mükelleftir. Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler, harp okulunun birinci sınıfına başlama hakkını elde eder. Misafir öğrenciler için ikili anlaşma hükümleri saklıdır.

c) Öğrenciler açıldığı takdirde hazırlık sınıfını istisnasız bir yılda, lisans öğrenimlerini ise sağlık nedenleri hariç olmak üzere beş yılda, sağlık nedenleri dâhil azamî altı yılda başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

ç) Savaş veya olağanüstü hallerde Bakanlık tarafından eğitim ve öğretime ara verilebilir veya eğitim ve öğretim süresi kısaltılabilir. Eksik öğrenim görenlere daha sonra uygulanacak ilke ve esaslar Rektörlük tarafından belirlenir.

d) Harp okullarında lisans seviyesinde yürütülen öğretim faaliyetlerine ilişkin hususlar ile genel uygulama esasları çıkarılacak talimat/esaslar ile düzenlenir.

(3) Hazırlık sınıfı öğretiminin amacı Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman personel ihtiyacına uygun olarak dekanlık tarafından her eğitim ve öğretim yılı başlangıcı öncesinde ilgili kuvvet ile koordine edilerek belirlenen ve yönetim kurulunun teklifi ile Senato tarafından onaylanan yabancı dillerde harp okulu öğrencilerinin dinleme-konuşma-okuma-yazma (DKOY) becerilerini, Avrupa ortak dil referans çerçevesi (AODRÇ) ölçütlerine göre en az B1 düzeyine ulaştırmaktır.

(4) Hazırlık sınıfında takip edilecek öğretim programı, haftada asgari yirmi altı ders saati hedef yabancı dil öğretimine tahsis edilecek şekilde öğretim kurulu onayı ile düzenlenir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğretim programında, öğrencilerin harp okulu lisans öğretimine hazırlanması amacıyla temel bilimler dersine yer verilebilir. Ancak bu derslerin toplam ders süresi haftalık toplam ders yükünün %15’ini geçemez ve bu dersler hazırlık sınıfı başarısına etki edecek şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmaz. Hazırlık sınıfı öğreniminden muafiyet koşullarını haiz olmalarına rağmen kontenjan nedeniyle birinci sınıfa tefrik edilmeyip İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim görmesine karar verilen öğrencilere yönelik olarak öğretim kurulu kararı ile ikinci bir yabancı dil dersi planlanabilir. Bu durumda İngilizce öğretimine asgari yirmi ders saati, ikinci yabancı dil öğretimine ise on ders saatine kadar ders planlanabilir. İngilizce dışındaki herhangi bir dilden hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler eğitim ve öğretimin ilk yarıyılının birinci haftası son mesai günü bitimine kadar dilekçe vermek suretiyle ve dekanlık tarafından uygun görülmesi halinde dil tercihini değiştirebilir.

(5) Her bir harp okulunda lisans öğretimi yapılacak bilim dal veya dalları ile öğrenci kontenjanları, dekanlık/harp okulu komutanlığı tarafından her eğitim ve öğretim yılı başlangıcı öncesinde ilgili kuvvet komutanlığı ile koordine edilerek belirlenir ve öğretim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(6) Öğrencilerin askerî meslek sınıflarına ayrılma usul ve esasları, dekanlık tarafından ilgili kuvvet ile koordineli olarak hazırlanır ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanır.

(7) Herhangi bir lisans programında öğrenim gören öğrenciler, en geç ikinci sınıf sonunda başarısız olmaları durumunda bölüm değiştirmek (askerî sınıf değişikliği gerektirmemek şartı ile) için dekanlığa dilekçe ile başvurabilirler. Bölüm değiştirme başvuruları en geç yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan iki hafta önce yapılır. Öğrencilerin söz konusu bölüm değişikliğine yönelik yazılı talepleri öğretim kurulu tarafından yeni eğitim ve öğretim yılına kadar karara bağlanır. Öğretim kurulunun uygun görmediği bölüm değişikliği talebi hakkında işlem yapılmaz.

Eğitim ve öğretimin planlanması

MADDE 34 – (1) Öğretim programlarındaki derslerin saatleri kredi ve AKTS değerleri ile içerikleri belirlenirken ilgili alandaki yerli ve yabancı yükseköğretim yeterlilik çerçeveleri ve standartlar dikkate alınır.

(2) Her bir harp okulunun eğitim ve öğretim yılı başlangıcı ve bitişi, ders ve sınav haftaları, harp okullarına özel anma ve etkinlikler, planlı törenler, intibak eğitimi, askerî/mesleki ve tatbiki eğitimler, öğrenci gezileri, yarıyıl izni zamanı ve süresi, millî, dinî ve resmî bayram tatilleri gibi hususları kapsayan yıllık faaliyet takvimi, dekanlık tarafından harp okulu komutanlığı ile koordine edilerek hazırlandıktan sonra yönetim kurulunda karara bağlanır ve Senato tarafından uygun görülerek onaylanmasını müteakip Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Harp okulunda öğrencilerin günlük toplu ve ferdi faaliyetlerini, günü ve saati ile gösteren haftalık çalışma planı, yönetim kurulunda karara bağlandıktan sonra Rektörlüğe gönderilir ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Harp okulu komutanlığı tarafından yürütülen askerî, mesleki ve tatbikî eğitimlerin süreleri ile uygulama şekilleri özel amaçları gerçekleştirecek ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde çıkarılacak talimat/esaslarda belirtilir.

(5) Zaruri haller (savaş, olağanüstü hal, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri) dolayısıyla eğitim ve öğretime ara verilmesi veya bir kısım eğitimlerin iptal edilmesi durumunda uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim ve öğretimde devam zorunluluğu

MADDE 35 – (1) Harp okullarında öğrenciler öğrenci alay komutanlığı tarafından icra edilen eğitimler de dahil bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmek zorundadır.

(2) Bir eğitim ve öğretim yılında icra edilen eğitimler ve derslere belirli bir süre herhangi bir sebeple katılamayan öğrenciler aşağıdaki esaslar dâhilinde başarısız sayılırlar:

a) Öğretim programı kapsamında bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde fiilen yapılan derslere, toplam üç yüz ders saati veya fazla süre katılamayan öğrenciler, o eğitim ve öğretim yılında başarısız sayılırlar. Dekanlık veya harp okulu komutanlığı tarafından yürütülen resmî, sportif, bilimsel ve kültürel etkinlikler ve benzeri faaliyetlere dekan izniyle katılan öğrenciler için azamî devamsızlık süresi üç yüz otuz ders saatidir. Öğrenim süresinin on dört haftadan daha uzun olmasına karar verilmesi durumunda, öğrenciler öğretim programı kapsamında bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde fiilen yapılan toplam ders saatinin üçte biri ve fazlasına katılamamaları halinde başarısız sayılırlar.

b) Tatbikî eğitimin başlangıç ve bitiş günü arasındaki sürenin gün olarak üçte biri veya daha fazlasına katılmayan öğrenciler, o eğitim ve öğretim yılında başarısız sayılırlar. Küsuratlı sayılar, öğrenci lehine değerlendirilerek bir alt tam sayı olarak alınır. Günlük tatbikî eğitim faaliyetlerinin asgari yarısına katılan öğrenci, o günkü tatbikî eğitime katılmış sayılır. Resmî, sportif, bilimsel ve kültürel etkinliklere katılma veya zaruri haller dolayısıyla harp okulu komutanının yazılı izni ile tatbiki eğitime katılamayan öğrenciler için devamsızlık süresi, tatbikî eğitim süresinin yarısını geçmeyecek şekilde uzatılabilir. Eğitim ve öğretim yılı içinde yer alan askerî/mesleki eğitimler ile derslerde başarılı olan öğrencilerden, tatbikî eğitim süresinin üçte biri veya daha fazla gününe sağlık problemleri gerekçesiyle katılamayanların sınıfı geçip geçemeyeceklerine, yönetim kurulunca karar verilir.

c) Eğitim ve öğretim yılı içinde sağlık veya diğer sebeplerle devamsızlık süresini doldurarak başarısız olan öğrencilerin durumları öğretim kurulunca incelenerek sınıf kaybının hangi nedenle olduğuna karar verilir.

ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sebeplerle sınıf kaybeden veya sınıf kaybedeceği kesinleşen öğrenciler ile doğrudan veya bütünleme, çift ders, not yükseltme sınavları sonucunda sınıf kaybedeceği kesinleşen öğrencilere müteakip eğitim ve öğretim yılı başına kadar harp okulu komutanı kararıyla izin verilebilir. Eğitim ve öğretim yılı içinde izin verilmeyen öğrenciler derslere katılır, ancak sınavlara giremezler.

Disiplin hükümleri

MADDE 36 – (1) Harp okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerin disiplin işlemleri Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine, buralarda görev yapan asker personelin disiplin işlemleri 6413 sayılı Kanuna, diğer personelin disiplin işlemleri ise ilgili mevzuata göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirme

Genel esaslar

MADDE 37 – (1) Harp okullarında öğrenciler aşağıda belirtilen ders, eğitim, davranış ve becerilerden sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulurlar:

a) Kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli dersler.

b) Katsayılı dersler ve subaylık davranış ve becerileri.

1) Yıl içi askerî ve mesleki eğitimler.

2) Yıllık bazda değerlendirilen tatbikî eğitimler.

3) Temel ve savaş beden eğitimleri.

4) Disiplin durumu (yıllık değerlendirilir).

5) Liderlik ve komutanlık.

c) Uygulandığı takdirde akademik staj.

(2) Harp okullarında dersler yarıyıllık olarak işlenir ve derse ilişkin ölçme-değerlendirme işlemleri yarıyıl içinde ve sonunda ayrı ayrı yapılır.

(3) Harp okullarında sınıf geçme esası uygulanır. Sınıf geçme esasları çıkarılacak talimat/esaslar ile düzenlenir. Müteakip maddelerde belirtilen sınıf geçme şartlarını sağlayamayan öğrenciler, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında, öğretim kurulunca belirlenen programa göre o sınıfın bütün lisans programı dersleri ile katsayılı derslerden (disiplin durumu hariç) ölçme-değerlendirmeye tâbi tutulurlar.

(4) Hazırlık sınıfı ölçme ve değerlendirme ile başarı esasları, çıkarılacak talimat/esaslar ile düzenlenir.

Geçme taban notu, başarı harfleri ve not aralıkları

MADDE 38 – (1) Bir dersten başarılı olabilmek için gerekli asgarî geçme taban notu, yüz üzerinden kredili derslerde kırk beş, katsayılı derslerde altmıştır. Gerekli görülmesi halinde geçme taban notu, başarı harfleri ve bunların not aralıkları kredili derslerde öğretim kurulu, katsayılı derslerde yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek yapılmasına karar verilen değişiklikler Senatonun onayına sunulur.

(2) Öğrencilerin her dersten yarıyıl sonu başarılarının tespitinde kullanılacak başarı harfleri, başarı dereceleri, dörtlük sisteme göre başarı harflerine karşılık gelen başarı notları şöyledir:

  Başarı Harfi        Başarı Derecesi       Başarı Notu

        AA                      Pekiyi                     4.0

         BA                   İyi-Pekiyi                  3.5

         BB                         İyi                        3.0

         CB                     Orta-İyi                    2.5

         CC                        Orta                      2.0

         DC                   Zayıf-Orta                  1.5

        DD                       Zayıf                      1.0

          F                      Geçmez                    0.0

Kredi ve katsayı değerleri

MADDE 39 – (1) Her eğitim ve öğretim yılı başında öğretim kurulunca;

a) Dekanlık tarafından yürütülen her bir lisans öğretim programındaki her ders için; dersin haftalık teorik, laboratuvar ve uygulama süreleri dikkate alınarak kredi değeri belirlenir. Yükseköğretim Kurulu kararları gereği üniversitelerde kredisiz olarak başarı değerlendirmesi yapılan zorunlu dersler, harp okulunda da aynı şekilde değerlendirilir.

b) Öğrencinin sınıf ve mezuniyet sıralamaları hesaplanırken her bir katsayılı ders ve liderlik, komutanlık ve disiplin gibi subaylık davranış ve becerileri için aşağıdaki tabloda verilen ağırlık değerleri kullanılır:

Sınavlar ve ölçme-değerlendirme

MADDE 40 – (1) Harp okullarında bir eğitim ve öğretim yılı içinde yapılacak sınavlar ile bunların değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Lisans öğretiminde;

1) Yarıyıl içi değerlendirmesi: Yazılı ara sınav ile kısa sınav, sunum, ödev, proje, uygulama ve benzeri diğer ölçme bileşenlerinden oluşur. Öğretim elemanı, öğretim kurulunun aksi yönde bir kararı olmadığı sürece, yarıyıl içi değerlendirmesini sadece ara sınav veya ara sınav yerine geçecek tek bir ödev/proje üzerinden de yapabilir. Yarıyıl içi değerlendirmesinde ara sınav dışındaki bileşenlerin kullanılması durumunda, bu değerlendirmelerin her biri yüz tam not üzerinden puanlanır ve öğretim kurulunun bilgisi dâhilinde yarıyıl başında bölüm başkanlığı koordinesinde öğretim elemanları tarafından belirlenmiş bir ağırlık oranlamasına bağlı şekilde toplam değerlendirmeye dâhil edilir. Her ders için yıllık faaliyet takviminde yarıyıl içi sınavlara ayrılmış zaman dilimi içerisinde bir ara sınav yapılabilir. Bölüm başkanlıkları her yarıyıl öncesinde öğretim programlarında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin öğretim elemanlarından yarıyıl içi değerlendirmesine esas teşkil edecek bileşenler hakkındaki tekliflerini alır ve bölüm bütünlüğünü de sağlayacak şekilde kendi görüşleriyle birlikte öğretim kuruluna sunar. Öğretim kurulu aynı dersin kısımlar halindeki farklı öğrenci gruplarına birden fazla öğretim elemanı tarafından verilmesi durumunda, ölçme ve değerlendirmedeki standardı sağlamak maksadıyla ve ilgili bölümün özelliklerini dikkate alarak sunulan teklifleri karara bağlar. Yarıyıl içi değerlendirme notu yüz tam not üzerinden puanlanır.

2) Yarıyıl sonu değerlendirmesi: Yazılı bitirme sınavı, sunum, ödev, proje, uygulama ve benzeri diğer ölçme yöntemlerinden en az birinden oluşur. Yarıyıl sonu değerlendirme notu yüz tam not üzerinden puanlanır. Bölüm başkanlıkları her yarıyıl öncesinde öğretim programlarında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin öğretim elemanlarından yarıyıl sonu değerlendirmesine esas teşkil edecek bileşenler hakkındaki tekliflerini alır ve bölüm bütünlüğünü de sağlayacak şekilde hazırladıkları değerlendirme taslaklarını öğretim kuruluna sunar. Öğretim kurulu aynı dersin farklı öğretim elemanları tarafından verilmesi durumunda ölçme ve değerlendirmedeki standardı ve ilgili bölümün özelliklerini dikkate alarak sunulan teklifleri karara bağlar.

3) Yarıyıl içi değerlendirmesi veya yarıyıl sonu değerlendirmesi kapsamında farklı öğretim elemanları tarafından verilen aynı ders için tüm kısımlarda aynı ölçme bileşenleri kullanılır.

4) Mezuniyet durumundaki son sınıf öğrencilerine verilen proje, tez, bitirme ödevi uygulamalarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilere yazılı bütünleme sınavı ve gerekiyorsa çift ders sınavı hakkı verilir, not yükseltme hakkı verilmez. Proje, tez, bitirme ödevi değerlendirmelerine ilişkin diğer hususlar öğretim kurulunca kararlaştırılır.

5) Programda ayrı bir ders olarak yer alması halinde laboratuvar ve uygulama derslerinin başarı notları, yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu değerlendirmesi yarıyıl içinde yaptırılan deneylere ve uygulamalara verilen notların ortalamasının alınmasıyla elde edilir ve yüz tam not üzerinden değerlendirilir.

6) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen ölçme-değerlendirme usul ve esasları öğretim kurulunda karara bağlanarak Senato onayı ile yürürlüğe girer.

b) Katsayılı dersler kapsamında;

1) Yıl içi askerî eğitimler ve beden eğitimlerine katılan öğrencilerin başarı değerlendirmesi yarıyıl içinde en az bir sınav veya diğer bir ölçme işlemiyle yapılır ve yarıyıl sonunda öğrenciler başarı harfleriyle değerlendirilir. Belirtilen derslerden FF (geçmez) alan öğrencilere, bütünleme sınavı hakkı verilir.

2) Tatbiki eğitim dönemlerinde en az bir sınav veya değerlendirme yapılır. Tatbiki eğitim döneminde yapılan sınav veya değerlendirmelerde başarısız olan öğrencilere bütünleme sınavı hakkı verilir.

3) Yıl içi askerî ve mesleki eğitim, temel ve savaş beden eğitimleri ve tatbiki eğitimlerin bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenciler sınıfta kalır.

4) Harp okulunda katsayılı dersler kapsamındaki askerî ve mesleki eğitimlerin neler olacağı, ölçme ve değerlendirilmesi, yarıyıl sonu ve yılsonu başarılarının hesaplanması hakkındaki usul ve esaslar çıkarılacak talimat/esaslarda düzenlenir ve her bir eğitim ve öğretim yılı için yönetim kurulunda kararlaştırılır.

5) Yönetim Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerin sağlık kurulu raporları veya hastanelerdeki yetkili uzman tabiplerce verilecek raporlara istinaden; beden eğitimleri derslerinin uygulamalı sınav ve değerlendirmelerinin tamamına veya bir kısmına katılamayan öğrencilerin söz konusu ders konularından ne şekilde sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulacaklarına ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Millî Savunma Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce yeterlilik sınavı hazırlık sınıfına tefrik işlemleri ve Millî Savunma Üniversitesi yılsonu başarı sınavı ile ilgili hususlar çıkarılacak talimat/esaslar ile düzenlenir.

(3) Sınavda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği, ödev, proje, tezde intihal yaptığı öğretim kurulunca tespit edilen öğrencilere ilgili ölçme işleminden sıfır not verilir. Bu öğrenciler hakkında Millî Savunma Üniversitesi Yayın ve Bilim Etiği Esasları ve disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılır. Öğrenci alay komutanlığı tarafından yürütülen katsayılı dersler kapsamında yapılan sınavlarda kopya çektiği, Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca kurulan alay disiplin kurulu tarafından tespit edilen öğrencilere ilgili ölçme işleminde sıfır not verilir ve disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılır.

Ders başarı notu, yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve sınıf akademik not ortalaması (SANO) hesabı

MADDE 41 – (1) Harp okullarında ders başarı notu, yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve sınıf akademik not ortalaması (SANO) hesabı aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Ders başarı notu;

1) Öğrencilerin, yarıyıl sonunda her dersten ayrı ayrı başarı durumları, yüzlük ve dörtlük ders başarı notları ile değerlendirilir.

2) Öğrencilerin herhangi bir dersten bir yarıyılda başarılı olabilmeleri için yüzlük ders başarı notunun o ders için belirlenmiş olan taban notuna veya daha fazlasına ulaşmış olması gerekir.

3) Öğrencilerin yüzlük ders başarı notu aşağıda açıklanmış kısaltmalarla tanımlanmış hesap formülüne göre belirlenir:

4) Yüzlük ders başarı notları, öğretim kurulu tarafından belirlenen aralıklar esaslı olarak dörtlük sisteme çevrilir.

5) Yüzlük sistemde ortalamalar yüzlük ders başarı notları kullanılarak, dörtlük sistemde ortalamalar dörtlük sistemde hesaplanmış ders başarı notları kullanılarak hesaplanır.

b) Yarıyıl akademik not ortalaması (YANO): Bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı kredili ders başarı notlarının, o derslerin kredilerine göre ağırlıklı ortalamasıdır. YANO hesabı için öğrencilerin bir yarıyılda girdikleri derslerin her birinden aldıkları yüzlük ders başarı notları dörtlük sisteme çevrildikten sonra, bu derslerin kredi değerleri ile çarpılır ve elde edilen çarpımlar toplanır. Bulunan toplam, kredilerin toplamına bölünür. YANO, öğrencinin başarı durumunu yarıyıl kapsamında gözlemlemek maksadı ile bilgi amaçlı kullanılır. Yukarıdaki hesaplamalarda bölme işlemi sonucunda elde edilen rakamın tam kısmından (virgülden) sonra üç hane olacak şekilde yuvarlama yapılır.

c) Sınıf akademik not ortalaması (SANO): Bir öğrencinin; bir eğitim ve öğretim yılına ait kredili ders başarı notlarının o derslerin kredilerine göre ağırlıklı ortalamasıdır. SANO hesabı için öğrencilerin ilgili sınıfta iki yarıyıl boyunca girdikleri derslerin her birinden aldıkları yüzlük ders başarı notları dörtlük sisteme çevrildikten sonra, bu derslerin kredi değerleri ile çarpılır ve elde edilen çarpımlar toplanır. Bulunan toplam, kredilerin toplamına bölünür. Yukarıdaki hesaplamalarda bölme işlemi sonucunda elde edilen rakamın tam kısmından (virgülden) sonra üç hane olacak şekilde yuvarlama yapılır.

Yılsonu akademik başarı değerlendirmesi

MADDE 42 – (1) Öğrencilerin eğitim ve öğretim yılı sonunda, öğretim programındaki kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli derslerden başarılı sayılabilmeleri için; bu derslerin hiç birinden "FF" başarı harfi almamış olmaları, SANO değerlerinin en az 2,00 olması ve bu Yönetmelikte belirtilen devamsızlık sınırını aşmamış olmaları gereklidir.

(2) SANO değeri 1,20’nin altında olan veya bu Yönetmelikte belirtilen devamsızlık sınırını aşan öğrenciler doğrudan sınıfta kalırlar.

Bütünleme, not yükseltme ve çift ders sınavları

MADDE 43 – (1) Eğitim ve öğretim yılı sonunda dekanlık bünyesinde verilen kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli derslerinin tümünden başarılı olamayan ve doğrudan sınıfta kalmayan öğrenciler, durumlarına göre sırası ile bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarına katılabilirler. Bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavları, öğrencilerin zorunlu yaz dönemi faaliyetleri dikkate alınarak, müştereken veya önce bütünleme, sonra çift ders ve not yükseltme sınavı olmak üzere birbirini müteakip farklı zamanlarda yapılabilir. Hiçbir dersten başarısız olmayıp SANO değeri 2,00’ın altında kalan öğrenciler için not yükseltme sınavları dekanlığın oluruyla bütünleme sınavları ile aynı tarihte yapılabilir.

(2) Bütünleme sınavları:

a) Eğitim ve öğretim yılı sonunda bütün derslerinden başarılı olamayanlardan doğrudan sınıfta kalmamış olanlar, yarıyıllarda "FF" başarı harfi aldıkları dersler ile katsayılı derslerden (disiplin durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) bütünleme sınavlarına girerler. Bütünleme sınavları en erken ikinci yarıyıl sınavlarının bittiği günü takip eden yedinci gün başlatılabilir. Bütünleme sınavları sonrasında;

1) Sınıf geçme şartlarını yerine getirenler bir üst sınıfa devam ederler.

2) Üç ve daha fazla kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli dersten başarısız olanlar sınıfta kalırlar.

3) Katsayılı bir dersten (disiplin durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) başarısız olanlar sınıfta kalırlar.

4) Derslerin hepsinden geçer not alan öğrencilerden, SANO değeri 2,00’a ulaşamayanlar, kredili derslerden not yükseltme sınavlarına girerler.

5) Bir veya iki kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli dersten başarısız olanlar çift ders sınavlarına girerler.

(3) Çift ders sınavı:

a) Bütünleme sınavları sonucunda kredili ve kredisiz derslerin en fazla ikisinden "FF" notu alan öğrenciler, başarısız oldukları ders veya derslerden çift ders sınavına katılırlar. Katsayılı dersler için çift ders sınavı yapılmaz.

b) Çift ders sınavları, bütünleme sınavlarının bitiminden sonra en erken üçüncü gün başlatılabilir.

c) Çift ders sınavları sonunda bütün derslerden başarılı olan öğrenci SANO değeri 2,00 ve üzeri ise ilgili eğitim ve öğretim yılı için akademik olarak başarılı sayılır.

ç) Çift ders sınavları sonunda başarısız dersi kalmayan ancak SANO değerleri 2,00’ın altında kalan öğrenciler not yükseltme sınavlarına girerler.

(4) Not yükseltme sınavları:

a) Yarıyıl bitirme sınavları veya bütünleme ve çift ders sınavları sonrasında SANO değeri 2,00’ın altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltmek amacıyla, "DD" ve "DC" başarı harfi aldıkları kredili derslerden istedikleri kadarını seçerek, bunlardan not yükseltme sınavına girerler.

b) Öğrenci hangi derslerden not yükseltme sınavına girmek istediğini, yılsonu başarı durumunun ilanından sonra bir gün içinde bir dilekçe ile başvurarak belirtir. Bütünleme ve çift ders sınavları sonrasında not yükseltme sınavına girmek isteyen öğrenci, bu sınavlar sonrasında güncellenen yılsonu başarı durumunun ilanından sonra bir gün içinde başvurusunu yapar.

c) Not yükseltme sınavları, bütünleme sınavlarının bitimini takiben en erken üçüncü gün başlatılabilir.

ç) Not yükseltme sınavlarında, ilk notundan daha düşük not alan öğrencilerin bu notları dikkate alınmaz.

d) Not yükseltme sınavları sonrasında kredili ve kredisiz dersler ile katsayılı derslerin (disiplin durumu hariç) hiç birinden "FF" başarı harfi olmayanlardan; SANO değeri 2,00’a ulaşanlar, bir üst sınıfa devam hakkı kazanırlar.

e) Not yükseltme sınavlarının uygulanma sırasına uygun olarak, öğrencinin SANO değerinin 2,00’a ulaştığı veya 2,00’ı geçtiği sınavdan sonraki sınavları uygulanmaz, uygulanmış ise değerlendirmeye alınmaz.

(5) Çift ders ve not yükseltme sınavlarının sonucunda öğrencinin SANO değeri öğretim kurulu kararı ile başarılı sayılması için ulaşması veya geçmesi gereken 2,00’ı geçmeyecek şekilde belirlenir.

(6) Bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarında alınan notlar yılsonu başarı notu olarak kabul edilir. Sınavına girilen dersin yarıyıl içi ve sonu değerlendirmelerinde öğrencinin aldığı diğer notlar dikkate alınmaz.

Mazeret sınavları

MADDE 44 – (1) Mazeret sınavları aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Birinci, ikinci ve üçüncü derece akrabalarından birinin ağır hastalığı, ölümü veya aile efradının yangın, deprem, kaza gibi haller ve afetlerden doğrudan etkilenmesi durumunda öğrencinin talebi üzerine verilebilecek izinler, acil viziteye çıkma, hastanede yatma, istirahat ve hava değişimi alma, harp okulu komutanının veya dekanın yazılı emri ile yapılacak faaliyetler nedeniyle bir sınava ya da benzeri ölçme-değerlendirme faaliyetine katılamayan öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilir. Yukarıda belirtilen özürler dışında bir nedenle herhangi bir sınava katılmayan öğrenci, o sınavdan sıfır not almış sayılır.

1) Ara sınavlara ait mazeret sınavları en geç yarıyıl sonu değerlendirmesinden bir hafta öncesine kadar yapılır.

2) Birinci yarıyıla ait yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları en geç ikinci yarıyıl ara sınavlarının başladığı güne kadar; ikinci yarıyıla ait yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları ise en geç takip eden eğitim ve öğretim yılının başladığı günden üç hafta öncesine kadar yapılır.

3) Bütünleme, not yükseltme ve çift ders mazeret sınavları, en geç takip eden eğitim ve öğretim yılının başladığı günden bir hafta öncesine kadar yapılır.

4) Mazeret sınavlarına sağlık sebepleriyle katılamayan öğrencinin durumu öğretim kurulunda karara bağlanır.

5) Yukarıda belirtilen tarihlere kadar kredili dersler veya katsayılı derslerin (disiplin durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) mazeret sınavlarına, sağlık dışındaki nedenlerle katılmayan öğrenci o sınavdan sıfır not almış sayılır.

6) Bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarının mazeret sınavı, müteakip eğitim ve öğretim yılı içinde yapılacaksa, dördüncü sınıf öğrencileri eski sınıflarında eğitim ve öğretime devam ederler ve mazeret sınavlarına katılarak sınıf geçme şartlarını sağlayanların, ilgili mevzuat kapsamında teğmenliğe nasıp işlemleri yapılır.

Yılsonu başarı değerlendirmesi

MADDE 45 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılında, kredili ve kredisiz dersler ile katsayılı derslerin (disiplin durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) hiçbirinden “FF” başarı harfi olmayan ve SANO değeri 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler, başarılı olarak bir üst sınıfa geçerler.

Sıralama ve başarı derecesi

MADDE 46 – (1) Harp okullarında öğrencilerin genel akademik not ortalaması (GANO), sınıf sıralama notu (SSN) ve mezuniyet sıralama notu (MSN) değerleri aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Genel akademik not ortalaması (GANO): Bir öğrencinin; hazırlık sınıfı hariç, aldığı tüm kredili derslerinin ağırlıklı not ortalamasıdır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, çift ders, not yükseltme sınavlarından alınan notlar hesaplamaya dâhil edilir. Ağırlıklı not ortalaması hesaplanırken, bölme işlemi sonucunda tam kısmından (virgülden) sonra üç hane olacak şekilde yuvarlama yapılır.

b) Sınıf sıralama notu (SSN): Bir öğrencinin; bir eğitim ve öğretim yılına ait kredili derslerden aldıkları notlar ile katsayılı derslerden aldıkları başarı notlarının dörtlük sisteme çevrilmiş karşılıklarının ağırlıklı toplamının, o eğitim ve öğretim yılına ait kredi ve katsayılar toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarından alınan notlar hesaplamaya dâhil edilmez.

c) Mezuniyet sıralama notu (MSN): Bir öğrencinin; başarılı olduğu dört eğitim ve öğretim yılına ait kredili dersler ile katsayılı derslerin başarı notlarının dörtlük sisteme çevrilmiş karşılıklarının ağırlıklı toplamının, aynı dört yıla ait kredi ve katsayılar toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır. Subaylık siciline esas olan mezuniyet sırasının belirlenmesinde bu puan dikkate alınır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, çift ders, not yükseltme sınavlarından alınan notlar hesaplamaya dâhil edilmez.

ç) SSN ve MSN hesaplamalarının kullanıldığı sıralama faaliyetlerinde; bölme işlemi tam sayıdan sonra asgari üç hane yürütülür. Eşitlik halinde sırasıyla disiplin, yıl içi askerî ve mesleki eğitimler, tatbiki eğitimler ve yıl içi temel/savaş beden eğitimi not ortalamalarına bakılarak sıralama yapılır. Eşitliğin devam etmesi halinde yukarıdaki inceleme, dördüncü sınıftan başlayıp geriye doğru gidilerek yapılır. SSN ve MSN notları ilgili belgelere, virgülden sonra üç hane kalacak şekilde yuvarlama yapılarak yansıtılır.

d) Öğrencilerin SANO ve GANO puanlarının derecelenmesi aşağıdaki şekilde yapılır.

Başarı Puanı              Başarı Derecesi

3.500-4.000               Pekiyi

2.500-3.499               İyi

2.000-2.499               Orta

Sınav sonuçlarının yayımı

MADDE 47 – (1) Ara sınav dâhil yarıyıl içi değerlendirme notları ile yarıyıl sonu sınavı dâhil yarıyıl sonu değerlendirmesi notlarının hangi usul ve esaslar içerisinde, hangi zamanlarda ilan edileceği öğretim kurulu tarafından karara bağlanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 48 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına ilân tarihini takip eden üç gün içinde sıralı amirlerine dilekçe vermek suretiyle itirazda bulunabilir. Dekanlık bünyesinde verilen derslerin sınavlarına yapılan itirazlara ilişkin usul ve esaslar, her eğitim ve öğretim yılı başında öğretim kurulu tarafından katsayılı derslerin sınavlarına yapılan itirazlara ilişkin usul ve esaslar, her eğitim ve öğretim yılı başında öğrenci alay komutanlığı tarafından belirlenir.

Sınav evrakının muhafazası

MADDE 49 – (1) Harp okullarında bir eğitim ve öğretim yılında yapılan sınavlara ait soru metninin birer nüshası ile cevap kâğıtları ya da optik cevap kartları ile uygulamalı sınavlara ait tutanaklar, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından dekanlığa bağlı öğrenci işleri birimine yarıyıl sonunda teslim edilir ve dekanlığın görevlendireceği idari birim tarafından sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır, bilâhare dekanlığın bilgisi dahilinde usulüne uygun olarak imha edilir. Yazılı sınav yerine ödev, proje, uygulama yapıldığı durumlarda, öğrenci tarafından dersin öğretim elemanına verilmiş bunlara ilişkin belgeler, bölüm başkanlığı tarafından beş yıl süre ile saklanır ve bilâhare dekanlığın bilgisi dâhilinde usulüne uygun olarak imha edilir.

Harp okulu diploması

MADDE 50 – (1) Harp okulundaki akademik öğretim programı ile askerî ve mesleki eğitimleri başarı ile tamamlayan öğrenciler, 926 sayılı Kanun hükümlerine göre teğmenliğe naspedilirler. Üniversite, mezun olan öğrenciye, başarı ile bitirdiği akademik öğretim programını gösteren harp okulu lisans diploması ve subaylık diploması verir.

(2) Üniversiteye bağlı harp okulları diplomalarının ve öğrencilere verilecek diğer sertifikaların özellikleri çıkarılacak talimat/esaslarda belirtilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrencilerin Harp Okulundan Çıkarılması veya Ayrılması

Giriş şartlarını taşımayan veya kaybedenlerin harp okulundan çıkarılması

MADDE 51 – (1) Aday öğrenciliğinin ya da öğrenciliğinin herhangi bir aşamasında haklarında yürütülen güvenlik soruşturması menfi olduğu değerlendirilerek ilişiğinin kesilmesi bildirilen kişinin ilişik kesme işlemleri harp okulu komutanlığınca yapılır.

(2) Harp okullarına girişte aranan birinci fıkra haricindeki diğer şartları taşımadığı adaylık döneminde veya öğrenimleri sırasında anlaşılanlar ile bu süre zarfında şartları kaybedenlerin ilişiği ise disiplin kurulu kararıyla kesilir. Bu durumdakiler hakkındaki karar Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Bu madde uyarınca harp okuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilenler, harp okulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de harp okulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdakiler, bu süre içinde resmî elbise giyemez, ancak mevcut statüsü devam eder.

İntibaksızlık nedeni ile kabul edilmeme

MADDE 52 – (1) Harp okulu öğrenci adaylarından intibak süresi içinde harp okulu öğrencisi olma niteliğini kazanamadığı bölük/kol ve tabur/filo komutanlarının ve rehberlik uzmanının ortak gerekçeli kanaat raporu ile belgelenenlerin harp okulundan çıkarılmasına öğrenci alay komutanının teklifi üzerine disiplin kurulunca karar verilir.

(2) Bu madde uyarınca ilişiğinin kesilmesine karar verilen aday öğrenci, harp okulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de harp okulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki aday öğrenci, bu süre içinde resmî elbise giyemez, ancak adaylık statüsü devam eder.

(3) İntibak süresi içinde kendi isteğiyle ayrılmak isteyen öğrenci adaylarının gerekçeli dilekçeleri sıralı âmirlerince alınır ve harp okulu komutanının onayı ile ilişik kesilir. Bu dönem içerisinde on sekiz yaşını tamamlamamış öğrenci adayının harp okulundan çıkartılması için kanuni temsilcisinin yazılı muvafakat vermesi esastır.

Disiplin nedeniyle çıkarılma

MADDE 53 – (1) Öğrenciler aşağıdaki hallerde disiplin kurulu kararıyla harp okulundan çıkarılır:

a) Disiplin notunun tamamını kaybetmek.

b) Disiplin notuna bakılmaksızın:

1) Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez ve bilimsel yayınlarda ikinci kez kopya çektiği veya intihal yaptığı öğretim kurulu kararıyla kesinleşmek.

2) Evlenmek, harp okulunda herhangi biriyle cinsi yakınlaşmaya girmek, evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş olmak, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamış/yaşıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmiş olmak ile hemcinslerine yönelik cinsi eğilimleri tespit edilmiş olmak.

3) Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, kullanılması maksadıyla başkalarına vermek, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlamak veya kullanılmasını özendirmek.

4) Bizzat ticaret yapmak veya yaptırmak ile ticari ve sınai müesseselerde vazife kabul etmek.

5) Eğitim ve öğretim gereği bulunması gereken yerden altı günden fazla izinsiz uzaklaşmak veya izni bitmesine rağmen mazeretsiz olarak bu süre içerisinde dönmemek.

6) Adli veya askerî suç teşkil edip etmediğine bakılmaksızın 30 uncu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen suçlara ilişkin eylemleri kasıtlı olarak işlediği disiplin soruşturması neticesinde anlaşılmış olmak.

7) 6413 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan fiilleri işlemek.

8) Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen her askerde bulunması gereken vasıflardan birini veya ilgili yönergede belirtilen ve öğrencilerin öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları niteliklerden en az birini kaybetmek.

(2) Disiplin kurulu kararı, Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesinleşir.

(3) Disiplinsizlik sebebiyle ayırma işlemlerinde, disiplin soruşturması işlemlerinin öğrencinin harp okulundan uzaklaştırılmaksızın tamamlanması esas olmakla beraber, disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, harp okulunda kalmasında sakınca görülecek askerî öğrenciler Rektörün onayıyla on beş iş gününe kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırılabilir. İhtiyaç duyulması hâlinde bu süre Rektör onayı ile bir katına, Bakan onayı ile de bir yıla kadar uzatılabilir. Savunma hakları ihlal edilmemek kaydıyla soruşturma faaliyetleri, uzaklaştırılan öğrencinin yokluğunda da yürütülebilir. Bu madde uyarınca harp okuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenci veya aday öğrenci, harp okulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de Bakan onayı alınıncaya kadar harp okulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak mevcut statüsü devam eder.

(4) Birinci fıkranın (b) bendi ile ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri aday öğrenciler hakkında da uygulanır.

(5) Disiplin soruşturması usulü 6413 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı mevzuat hükümleri uyarınca yürütülür.

Mahkeme kararı ile harp okulundan çıkarılma

MADDE 54 – (1) Askerî öğrencilik hukukunun kaybedilmesine neden olacak şekilde hakkında mahkûmiyet kararı verilen öğrencinin harp okulu ile ilişiği disiplin kurulu kararı ile kesilir. Disiplin kurulu kararı Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesinleşir.

(2) Bu madde uyarınca harp okuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenci, kararın kesinleşmesine kadar geçen süre içerisinde, harp okulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de harp okulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak askerî öğrencilik statüsü devam eder.

Sağlık nedeni ile çıkarılma

MADDE 55 – (1) Lisans öğrenimi süresince sağlık nedeni ile iki yıldan fazla sınıf kaybeden veya yetkili sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları bakımından harp okulu öğrenimine devam imkânı kalmadığı sabit olan öğrencinin harp okulu ile ilişiği yönetim kurulu kararı üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesilir.

(2) Bu madde uyarınca harp okuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenci, harp okulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de harp okulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak askerî öğrencilik statüsü devam eder.

Eğitim ve öğretim şartlarına aykırılık nedeni ile harp okulundan çıkarılma

MADDE 56 – (1) Ara sınıftan alınan öğrenciler hariç olmak üzere 4566 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayan veya bu sürelerde tamamlayamayacağı kesinleşen öğrencinin harp okulu ile ilişiği, yönetim kurulu kararı üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesilir. Ara sınıftan alınan öğrencilerden bir yıldan fazla sınıf tekrarı yapanların harp okulu ile ilişiği, yönetim kurulu kararı üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesilir.

(2) İntibak eğitimini başarı ile tamamlayarak harp okulu öğrencisi olma hakkı kazanan ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması olumlu neticelenenlerden, 2547 sayılı Kanuna tabi yükseköğretim kurumlarında kaydı bulunduğu tespit edilenlere bu yükseköğretim kurumlarındaki kaydını sildirme ikazı dekanlık tarafından yazılı olarak yapılır. İkaza rağmen bir ay içerisinde yükseköğretim kurumlarındaki kaydını sildirmeyen öğrencilerin harp okulu ile ilişikleri, yönetim kurulu kararı üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesilir.

(3) Bu madde uyarınca harp okuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenciler, harp okulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de harp okulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak askerî öğrencilik statüsü devam eder.

Kendi isteğiyle harp okulundan ayrılma

MADDE 57 – (1) Öğrenciler, 1325 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde belirtilen süre ve şartlarla askerî öğrencilik statüsünden istifa edebilirler. Bu dönem içerisinde on sekiz yaşını tamamlayan öğrenci kendi müracaatı ile tamamlamayan öğrenci ise kanuni temsilcisinin muvafakati ile harp okulundan çıkabilir. İntibak eğitimi sırasında ayrılanlar müstesna, kendi isteğiyle harp okulundan ayrılmak isteyen öğrenciler sıralı âmirleri, dekan, harp okul komutanı ve rehberlik danışma uzmanı yüklenme ve kefalet senedinde imzası olanlar ile görüştürülür ve görüşmeler kayıt altına alınır. Yüklenme ve kefalet senedinde imzası olanların görüşmeye katılmaması ve/veya öğrencinin istifa dilekçesini geri çekmemesi durumunda başka bir şart aranmaksızın okulla ilişiği kesilir. Her eğitim ve öğretim yılı sonunda, kendi isteği ile askerî öğrencilikten istifa edenlerin sayısı ve ayrılış gerekçeleri hakkında harp okulu komutanlığı tarafından hazırlanan rapor Bakanlığa sunulmak üzere Rektörlüğe gönderilir.

İdari yargı kararı ile öğrencilik hakkını yeniden kazananlar

MADDE 58 – (1) Öğrenci temin faaliyetinin herhangi bir aşamasında veya eğitim ve öğretim gördüğü süre içerisinde idari veya kazai karar ile harp okuluna kabul edilmemiş veya harp okulundan uzaklaştırılmış ancak, sonrasında idari yargı mercilerince verilen yürütmeyi durdurma ve/veya iptal kararı üzerine öğrencilik hakkı kazananların eğitim ve öğretimini yürütme usul ve esasları yönetim kurulunda görüşülür.

(2) Temin faaliyeti aşamasında ilişiği kesilmiş olanların işlemleri, mahkemece yürütmesi durdurulan veya iptal edilen işlem ile temin sürecinin kesintiye uğradığı aşamadan itibaren devam eder.

(3) Yönetim kurulu, öğrenciyi mahkeme kararı doğrultusunda öğrenciliğe kabul ederek; eğitim ve öğretim yılının ilk altı haftası içerisinde öğrenciliğe başlaması mümkün olanları bu süre içerisinde; bu dönemden sonra harp okuluna kabulüne karar verilecek olanları ise yıllık faaliyet takviminde gelinen aşamayı göz önüne alarak müteakip eğitim ve öğretim yılı başından itibaren öğrenciyi eğitim ve öğretime başlatır. Eğitim ve öğretime başladıktan sonra ilişiği kesilmiş olanlardan, bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde birinci yarıyılı daha önce tamamlamış olanlar, mahkeme kararının yönetim kurulu gündemine alındığı tarihte yıllık faaliyet takviminde gelinen aşama dikkate alınarak, öğrencinin tamamlayamadığı sınıfın ikinci yarıyılından eğitim ve öğretime başlatılabilir.

(4) Öğrenciliğe kabulü müteakip yönetim kurulu tarafından ilgili öğrencinin ders intibakları yapılır.

Devlet tarafından yapılan masraflar

MADDE 59 – (1) Sağlık durumu nedeni ile veya güvenlik soruşturması sonuçlanmadan eğitime başlatılan öğrenci ve öğrenci adaylarından güvenlik soruşturmasının menfi sonuçlanması nedeni ile ilişiği kesilenler hariç diğer nedenlerle harp okulundan çıkarılan veya kendi isteği ile harp okulundan ayrılan öğrenciye, 1325 sayılı Kanun esaslarına göre, kendisi için Devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte ödetilir.

Diğer yükseköğretim kurumlarına giriş

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen nedenlerle harp okulundan çıkarılanlar ile 1325 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi hükmü çerçevesinde askeri öğrencilikten ayrılanlar, subay veya astsubay yetiştiren başka bir yükseköğretim kurumuna hiçbir şekilde alınmazlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilmezler. Bunlar hakkında 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu hükümleri saklıdır. Bu öğrencilerin kimlikleri alınan çıkarma kararı ile birlikte Bakanlığın personel temininden sorumlu birimine, emniyet makamlarına ve Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğüne bildirilir.

(2) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Millî Savunma Üniversitesine kayıt oldukları yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına girmiş olmaları ve tercih edecekleri yükseköğretim kurumu diploma programının aynı türden en düşük puanına eşit veya daha fazla puana sahip olmaları şartı ile tercih ettikleri yükseköğretim kurumuna yerleştirilirler.

(3) Güvenlik soruşturması sonuçlanmadan harp okullarının ara sınıflarına alınan öğrenci ve öğrenci adaylarından güvenlik soruşturması menfi sonuçlanıp ilişiği kesilenler istekleri halinde geçiş yaptıkları okullarına geri alınırlar. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir.

Askerlik işlemleri için bildirim ve erteleme

MADDE 61 – (1) Millî Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarında öğrenci statüsünde eğitim-öğretime başlayanlardan askerliğini yapmayanlar ile herhangi bir nedenle harp okulundan çıkarılanların veya ayrılanların ve harp okullarını başarı ile tamamlayarak teğmen naspedilenlerin bilgileri bir ay içerisinde Askeralma Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir. Söz konusu bilgilerin Elektronik ortamda bildirilemediği durumlarda 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında bu bildirimler elektronik imzalı olarak yapılabilir. Askerliğini yapmamış olanların askerlikleri 7179 sayılı Kanunun 20 nci maddesi kapsamında ertelenir.

Gerekli belgelerin iadesi

MADDE 62 – (1) Harp okulundan çıkan veya çıkarılan öğrenciye lise diploması iade edilir. Ayrıca, harp okulundaki öğrenimi sırasında aldığı dersleri ve kredilerini gösteren not durum belgesi (transkript) ve hak etmiş olması kaydıyla başarı ile bitirdiği akademik öğretim programını gösterir lisans diploması düzenlenerek verilir. Diploma ve not durum belgesine, ilişiğinin kesilme nedeni yazılarak ilgili makam tarafından onaylanır.

(2) Söz konusu bu belgelerin birer sureti öğrencinin dosyasında saklanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar

MADDE 64 – (1) 27/9/2001 tarihli ve 24536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Okulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Harp Okulları Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.