MSÜ Astsubay Alımı Şartları ve Eğitimleri Hakkında Açıklama Geldi

MSB'den bir son dakika açıklaması geldi ve 2021 yılı MSÜ astsubay alımı şartlarına ve alımın esasları ile eğitimlere yer verildi.

MSÜ Astsubay Alımı Şartları ve Eğitimleri Hakkında Açıklama Geldi

MSÜ astsubay alımı şartları ve detayları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yönetmelik hazırlandı ve 2021 yılı MSÜ sınavına günler kala astsubay alımı ve eğitimlerine dair esaslara yer verildi. Bugünkü Resmi Gazete sayısında yayımlanan karar şu şekilde:

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASTSUBAY MESLEK

YÜKSEKOKULLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Savunma Üniversitesine bağlı astsubay meslek yüksekokullarının teşkilatlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim ve öğretim, araştırma ve yayın faaliyetleri ile öğretim elemanları ve öğrencileriyle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Savunma Üniversitesine bağlı astsubay meslek yüksekokullarının faaliyetleriyle ilgili esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen kavram ve terimlerden;

a) Akademik staj: Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulduğunda askerî ve sivil kurum ve kuruluşlarda yaptırılan ve yönergeye göre astsubay meslek yüksekokulları öğrencilerine, öğretim programında yer alan teorik derslerin uygulamasını yaptırmak maksadıyla dershane dışı ortamlarda verilen eğitimleri,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Ana bilim dalı: Bölümü oluşturan bilim dallarından en az birini kapsayan;  eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimi,

ç) Ant içme töreni: İntibak eğitimine katılan öğrenci adaylarından astsubay meslek yüksekokulu eğitim ve öğretimine devam etmeye layık bulunanların, intibak süresi sonunda Millî Savunma Bakanlığı Tören Yönergesi esaslarına uygun olarak askerlik andını içtikleri töreni,

d) Askerî eğitim: Astsubay meslek yüksekokulu öğrencilerinin fiziki ve ruhi yapılarını geliştirmek amacıyla ve kuvvetlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde akademik ders programları dışında verilen her türlü uygulamalı eğitimi,

e) Astsubay meslek yüksekokulu: Millî Savunma Üniversitesine bağlı Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu,

f) Astsubay meslek yüksekokulu komutanı: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanını,

g) Astsubay meslek yüksekokulu komutanlığı: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu komutanlıklarından her birini,

ğ) Astsubay meslek yüksekokulları kurulları: Yönetim kurulu, öğretim kurulu ve disiplin kurulunu,

h) Astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu müdürlüklerinden her birini,

ı) Astsubay meslek yüksekokulu müdürü: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

i) Astsubay meslek yüksekokulu talimat/esasları: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu ilgilendiren hususlarda Rektörlükçe çıkarılacak talimat/esasları,

j) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

k) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

l) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünü,

m) Başarı harfi ağırlığı: AA=4,000, BA=3,500, BB=3,000, CB=2,500, CC=2,000, DC=1,500, DD=1,000, FF=0 olmak üzere, her dersin başarı puanının hesaplanmasında kullanılan çarpanı,

n) Başarı harfi not aralıkları: Alınan notların hangi harflere tekabül edeceğini belirlemek üzere öğretim kurulu tarafından kredili ve yönetim kurulu tarafından katsayılı dersler için kararlaştırılan not aralıkları olup, geçme taban notundan yüz tam nota kadar alınacak notların, sayısal eşitlik aranmaksızın başarı harflerinin tanımladığı not aralıklarına göre sekiz aralığa bölünerek belirlenen aralıkları,

o) Başarı harfleri: Kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan notlara FF, geçme taban notuna DD, geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not aralıklarına göre DC, CC, CB, BB, BA ve AA olarak verilen harfleri,

ö) Bilim dalı: Anabilim dalı içinde eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma yapılan akademik birimi,

p) Bölüm başkanı: O bölümü oluşturan ana bilim dalı başkanları arasından öncelik profesör öğretim üyelerinde olmak üzere yüksekokul müdürü tarafından üç yıllığına görevlendirilecek öğretim elemanını,

r) Disiplin kurulu: 4752 sayılı Kanun uyarınca teşkil edilen disiplin kurulunu,

s) Disiplin yılı: Astsubay meslek yüksekokulu eğitim ve öğretim yılının başlangıcından müteakip eğitim ve öğretim yılının başlangıcına kadar olan süreyi, okula yeni katılan öğrenciler için, intibak süresi sonunda yapılan ant içme töreninden itibaren başlayan süreyi; ikinci sınıfta normal süresinde mezun olan öğrenciler için 29 Ağustos gününün bitimi ile sona eren süreyi,

ş) Eğitim ve öğretim yılı: Yıllık faaliyet takviminde eğitim ve öğretim yılı olarak başlangıç ve bitiş tarihleri verilen süreyi,

t) Geçme taban notu: Öğretim kurulu tarafından kredili ve yönetim kurulunca katsayılı her ders için ayrı ayrı belirlenen; bir dersten başarılı olabilmek için alınması gereken asgari notu ifade eden ve DD başarı harfi ile gösterilen notu,

u) Haftalık çalışma planı: Astsubay meslek yüksekokulunda askerî öğrencilerin hafta boyunca günlük dâhil olacakları bütün eğitim ve öğretim, beden eğitimi, spor, öğrenci kulübü, yemek, temizlik, dinlenme, yoklama/içtima, tören ve serbest zaman faaliyetlerini vakitleriyle gösteren çizelgeyi,

ü) Haftalık ders yükü: Astsubay meslek yüksekokulu kadrosunda aylıklı olarak görev yapan bir öğretim elemanının haftalık teorik ve uygulamalı ders saatlerinin toplamını,

v) İntibak eğitimi: Astsubay meslek yüksekokulu öğrenci adaylarına; okulu ve okulda tâbi olacakları askerî mevzuatı tanıtmak, temel askerî örf ve adetleri öğretmek, temel askerî eğitimi yaptırmak ve ilgili astsubay meslek yüksekokulu askerî ve mesleki eğitimlerinin gerektirdiği temel niteliklere ulaşmalarını sağlamak üzere, ilk eğitim ve öğretim yılı öncesinde verilen ve kesin süresi yönetim kurulu tarafından belirlendikten sonra astsubay meslek yüksekokulu komutanlığınca icra edilecek eğitimi,

y) İntibak süresi: Astsubay meslek yüksekokulu öğrenci adayının intibak eğitimine katılımı ile başlayan ve askerlik andını içmesi ile sona eren süreyi,

z) İntibaksızlık: Öğrenci adayının, intibak süresi içinde disiplin, eğitim ve Rektörlük tarafından çıkarılacak talimat/esaslar ile belirlenecek diğer asgari niteliklere ulaşmadığının bölük/kol ve tabur/filo komutanlarının ve rehberlik uzmanının ortak gerekçeli kanaat raporu ile tespit edilmesi halini,

aa) Katsayı: Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde askerî ve mesleki eğitimler ile beden eğitimi derslerinin; staj ve harp platformu kullanmaya yönelik eğitimler dâhil olmak üzere tatbikî eğitimlerin; liderlik, komutanlık ve disiplin gibi astsubaylık davranış ve becerilerinin her birinin notunun ağırlık değerini,

bb) Kredi: Astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yürütülen öğretim programında yer alan derslerin, öğretim kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ağırlık değerini,

cc) Kuvvet: Millî Savunma Bakanına bağlı Kara/Deniz/Hava Kuvvetleri Komutanlığını,

çç) Maaş karşılığı haftalık ders yükü: Astsubay meslek yüksekokulu kadrosunda aylıklı olarak görev yapan bir öğretim üyesinin en az on saat, öğretim görevlisinin ise en az on iki saat vereceği ders saatini,

dd) Meslek yüksekokulu müdürlüğü: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

ee) Misafir öğrenci: Mevzuat çerçevesinde yapılacak anlaşmalar veya ilgili Cumhurbaşkanı kararıyla astsubay meslek yüksekokullarına kabul edilen yabancı ülke vatandaşı öğrenciyi,

ff) Öğrenci: Ant içme ile başlayıp astsubay meslek yüksekokulundan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle astsubay meslek yüksekokulu ile ilişiği kesilinceye veya kendisi istifa edinceye kadar sahip olunan askerî öğrencilik statüsünü,

gg) Öğrenci adayı: Astsubay meslek yüksekokulunda eğitim ve öğretim görmek üzere alınan öğrencilerin ant içene kadar sahip oldukları statüyü,

ğğ) Öğrenci alay/tabur komutanı: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci alay/tabur komutanını,

hh) Öğretim elemanları: Astsubay meslek yüksekokullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini,

ıı) Öğretim görevlisi: Astsubay meslek yüksekokullarında aylıklı veya ders ücretli olarak ders vermekle görevlendirilmiş öğretim elemanları ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek mahiyetindeki uygulama ve planlama faaliyetlerini yürütmek üzere öğretim görevlisi kadrosuna atanmış akademik personeli,

ii) Öğretim kurulu: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğretim Kurulunu,

jj) Öğretim programı: Astsubay meslek yüksekokulunda uygulanan ön lisans düzeyindeki öğretimin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak, eğitim ve öğretim yılı içinde verilen teorik ve uygulamalı dersleri yarıyıllara ayrılmış şekilde ders saati, kredi ve AKTS değerleri ile birlikte gösteren programı,

kk) Öğretim üyeleri: Astsubay meslek yüksekokullarında devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil, Türk veya yabancı uyruklu profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerini,

ll) Rektör: Millî Savunma Üniversitesi Rektörünü,

mm) Rektörlük: Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü,

nn) Senato: Millî Savunma Üniversitesi Senatosunu,

oo) Tatbikî eğitim: Bir astsubayda bulunması gereken askerî, mesleki ve liderlik yeteneklerini geliştirmek amacıyla; yıllık faaliyet takvimi kapsamında ilgili kuvvet komutanlığı ile koordine edilerek icra edilen ve uygulama şekilleri ilgili yönerge ve/veya Rektörlük tarafından çıkarılacak talimat/esaslarda belirtilen eğitim faaliyetlerini,

öö) Üniversite: Millî Savunma Üniversitesini,

pp) Üniversite Yönetim Kurulu: Millî Savunma Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

rr) Yarıyıl: Bir eğitim ve öğretim yılının en az on dört hafta ve buna ilaveten yarıyıl sonu değerlendirmesi süresinden oluşan parçasını,

ss) Yıllık faaliyet takvimi: Astsubay meslek yüksekokulunda bir eğitim ve öğretim yılında yapılacak eğitim ve öğretim, tatbikî eğitim ve ölçme-değerlendirme faaliyetleri ile tören, resmî tatil ve izin günlerini ay, hafta ve gün olarak zaman dizimi içinde gösteren tabloyu,

şş) Yönetim kurulu: Kara/Deniz/Hava/Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Astsubay meslek yüksekokullarının amacı

MADDE 5 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneğe sahip, ilgili kuvvetin ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında ön lisans öğretimi görmüş muvazzaf astsubay yetiştirmektir.

Eğitim ve öğretimin ana ilkeleri

MADDE 6 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında eğitim ve öğretimin planlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Öğrencilere; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.

b) Millî kültürümüz, manevi değerlerimiz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c) Eğitim ve öğretim programları, en az bir bilim dalında ön lisans düzeyinde öğretim ile temel askerlik ve beden eğitimleri çağdaş eğitim yöntem ve ilkeleri ışığında uyumla bütünleşecek şekilde, Millî Savunma Üniversitesi Yüksek Danışma Kurulunun ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak oluşturacağı görüş ve tavsiyelerine uygun olarak astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından hazırlanır. Hazırlanan plan ve programlar Senatonun kararı ve Bakan onayıyla yürürlüğe girer.

ç) Eğitim ve öğretim faaliyetleri ilgili kuvvet komutanlığının kurum kültürüyle örtüşecek şekilde geliştirilir. Öğrencilere silah arkadaşlığı bilinci, millete hizmet isteği ve vazife ahlâkı kazandırılır.

d) Astsubay meslek yüksekokullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri Bakanlık tarafından planlanır ve gerçekleştirilir.

Görev

MADDE 7 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarının görevleri; kuvvetlerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen amaç ve ilkelere uygun olarak, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, ilerideki safhalarda meslek gelişim programlarında belirtilen eğitimleri takip edebilecek nitelikte muvazzaf astsubay yetiştirmek ve millî savunma ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel araştırma geliştirme ve yayım faaliyetleri ile uygulamalarını planlamak, yürütmek ve desteklemektir.

Denetim

MADDE 8 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarının eğitim ve öğretim, idari ve diğer faaliyetlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Bakanlık; denetimlerin kapsamını, süresini, sıklığını ve denetlemekle görevlendirilenleri belirler.

Bilimsel denetim

MADDE 9 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarındaki öğretim faaliyetlerinin ve öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi Rektörlük tarafından yapılır.

(2) Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri; bunların eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın, danışmanlık ve uygulama faaliyetleri üzerinden olur. Bilimsel denetleme heyeti, Rektörlük tarafından görevlendirilebileceği gibi; eğitim ve öğretim ve diğer bilimsel faaliyetlerin 4752 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen amaç ve ilkelere uygunluğunu denetlemek amacıyla, Bakan tarafından da görevlendirilebilir.

(3) Öğretim elemanları, Rektörlük tarafından belirlenecek şablona bağlı olarak, her eğitim ve öğretim yılının sonunda eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın, bilimsel etkinliklere katılım ve danışmanlık faaliyetlerini listeleyen faaliyet raporlarını, astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü aracılığı ile Rektörlüğe sunmaktan sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat ve İşleyiş

Kuruluş

MADDE 10 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarının kadro ve kuruluşları, Bakanlık tarafından hazırlanır, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Cumhurbaşkanlığına sunulur.

Organlar

MADDE 11 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarının eğitim ve öğretim faaliyetleri ile idari hizmetleri aşağıdaki organlar tarafından yürütülür:

a) Astsubay meslek yüksekokulu kurulları.

b) Astsubay meslek yüksekokulu komutanı.

c) Astsubay meslek yüksekokulu müdürü.

ç) Öğrenci alay/tabur komutanı.

Astsubay meslek yüksekokulları kurulları

MADDE 12 – (1) Astsubay meslek yüksekokulları kurulları; yönetim kurulu, öğretim kurulu ve disiplin kuruludur.

(2) Yönetim kurulu: Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında astsubay meslek yüksekokulu komutanı, astsubay meslek yüksekokulu müdürü, müdür yardımcıları, astsubay meslek yüksekokulu müdürü tarafından seçilecek iki bölüm başkanı ile öğrenci alay/tabur komutanından oluşur.

a) 4752 sayılı Kanun, bu Yönetmelik, Bakanlık ve Üniversite tarafından belirlenen temel esaslar doğrultusunda yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

1) Yıllık eğitim ve öğretim faaliyetlerini içeren faaliyet takvimini belirlemek.

2) Öğrencilerin kabulü ve bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle astsubay meslek yüksekokulundan çıkarılmalarına karar vermek.

3) Askerî ve mesleki eğitimler, beden eğitimleri ile diğer tatbikî eğitim faaliyetlerinin ölçme ve değerlendirilmesinde esas teşkil edecek katsayı değerlerini belirlemek ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

4) Öğrenci alay/tabur komutanlığının yürüttüğü askerî ve mesleki eğitimler ve diğer etkinlikler ile astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yürütülen öğretim faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlayacak tedbirleri almak.

5) Astsubay meslek yüksekokulunun idari işleri ve iç işleyişinin gerçekleştirilmesine dair yıllık planlamayı yapmak.

6) Astsubay meslek yüksekokulunun yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamak.

7) Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge ve talimat/esas ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip görüş bildirmek.

b) Yönetim kurulunun toplanması ve karar alması aşağıdaki şekildedir:

1) Yönetim kurulu, her yarıyıl başında olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca, 4752 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve sorumlulukları kapsamındaki hususları görüşmek üzere; Rektörün gerekli gördüğü hallerde bizzat çağrısı veya astsubay meslek yüksekokulu komutanının/müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile toplanabilir. Yönetim kurulunun Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında toplanması zorunludur.

2) Yönetim kurulunun toplanabilmesi için astsubay meslek yüksekokulu komutanının ve astsubay meslek yüksekokulu müdürünün toplantıya katılması yeterlik şartıdır. Bunların toplantıya katılmasına ilişkin yasal veya fiili engel çıkması durumunda vekillerinin katılımıyla toplantı icra edilir. Kurulun toplantı gündemi astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü ile koordine edilerek, astsubay meslek yüksekokulu komutanlığı tarafından hazırlanarak Rektörlüğün onayına sunulur. Toplantı gündemi Rektörün onayı ile belirlenir. Gerekli görülmesi halinde oylamadan önce konuyla ilgili kişiler de yönetim kuruluna davet edilebilir.

3) Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısı, üye tam sayısının yarısının bir fazlası kadardır. Kararlar gerekçeli yazılır; karara katılmayan üye katılmama gerekçesini ayrıca yazılı olarak belirtir.

4) Yönetim kurulu raportörlük görevi, Yönetim kurulu başkanı veya astsubay meslek yüksekokulu komutanlığı tarafından görevlendirilen ve oy hakkı olmamak üzere toplantıya katılan bir personel tarafından yürütülür.

(3) Öğretim kurulu: Astsubay meslek yüksekokulu müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur.

a) 4752 sayılı Kanun, bu Yönetmelik, Bakanlık ve Üniversite tarafından belirlenen temel esaslar doğrultusunda öğretim kurulunun görevleri şunlardır:

1) Astsubay meslek yüksekokulu öğretim programlarını hazırlayarak Senatoya sunmak.

2) Dersler ile ilgili olarak; sınavların zamanı, yarıyıl içi ve sonu değerlendirme notlarının ağırlığı, başarı harfi not aralıklarını belirlemek.

3) Öğrencilerin yarıyıl ve eğitim ve öğretim yılı ölçme-değerlendirme faaliyetleri neticesindeki ferdi ve toplu başarı durumlarını inceleyerek değerlendirmek ve başarının geliştirilmesi için gerekli görülen akademik tedbirleri kararlaştırarak Senatonun bilgisine sunmak.

4) Öğretim materyallerinin esaslarını belirlemek ve üretilmesine karar vermek.

5) Yayın faaliyetlerini kararlaştırmak.

6) Gerektiğinde geçici çalışma grupları ve eğitim ve öğretim koordinatörlükleri kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

7) Eğitim ve öğretimle ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge ve talimat/esas ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip görüş bildirmek.

8) Öğretim programının amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde astsubay meslek yüksekokulu müdürüne yardım etmek.

9) İlgili kuvvetin personel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni bilim dalları, anabilim dalları ve bölümlerin açılması, mevcutların birleştirilmesi veya kapatılması hususlarındaki önerilerini Senatoya sunmak.

10) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda; başarısızlık, sağlık ve devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma veya okulla ilişiği kesilme aşamasına gelmiş öğrencilerin durumlarını değerlendirerek bu konuda alınabilecek tedbirleri belirlemek.

11) Sınavlarda, ödev, proje, tez, yayın ve benzeri çalışmalarda bilgi hırsızlığı veya intihal yaptıkları, kopya çektikleri veya kopyaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle kurula sevk edilen öğrencilerin bu fiilleri işleyip işlemediğini incelemek, tespit etmek ve karara bağlamaktır.

b) Öğretim kurulunun toplanması ve karar alması aşağıdaki şekildedir:

1) Öğretim kurulu, her yarıyıl başında ve sonunda olmak üzere, eğitim ve öğretim yılı içerisinde en az dört defa toplanır. Ayrıca, 4752 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve sorumlulukları kapsamındaki hususları görüşmek üzere astsubay meslek yüksekokulu müdürünün gerekli gördüğü hallerde bizzat onun çağrısı üzerine toplanır. Astsubay meslek yüksekokulu müdürünün gerekli görmesi halinde astsubay meslek yüksekokulu komutanı ve öğrenci alay/tabur komutanı toplantıya davet edilebilir.

2) Öğretim kurulunun toplanabilmesi için astsubay meslek yüksekokulu müdürünün veya vekilinin toplantıya katılması zorunludur. Kurulun toplantı gündemi astsubay meslek yüksekokulu müdürü tarafından belirlenir. Kurul toplantılarının raportörlüğü, oy hakkı olmamak üzere, astsubay meslek yüksekokulu sekreteri tarafından yürütülür. Öğretim kurulu gerektiğinde, bilgi ve görüşüne başvurmak için ilgili personeli bağlı bulundukları âmirleri vasıtasıyla davet edebilir. Bunların oy hakları yoktur.

3) Öğretim kurulunun toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı,  üye tam sayısının yarısının bir fazlası kadardır. Kararlar gerekçeli yazılır. Karara katılmayan üye, katılmama gerekçesini ayrıca yazılı olarak belirtir.

(4) Disiplin kurulu: Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında; astsubay meslek yüksekokulu komutanı, astsubay meslek yüksekokulu müdürü ve müdür yardımcıları, öğrenci alay/tabur komutanı ile disiplin subayından oluşur. Disiplin kurulunun Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında toplanması zorunludur.

a) Kurulun toplantı gündemi ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir. Raportörlük faaliyetleri, disiplin subaylığınca yürütülür. Disiplin kurulu; gerektiğinde görüşülecek konu ile ilgili personel çağırarak bilgi ve görüş alır. Bunların oy hakları yoktur.

b) Disiplin kurulunun toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının yarısının bir fazlası kadardır. Kararlar gerekçeli yazılır. Karara katılmayan üye, katılmama gerekçesini ayrıca yazılı olarak belirtir.

c) Disiplin kurulu, kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin ile ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, astsubay meslek yüksekokulundan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine, ikaz edilmesine veya ilave inceleme yapılmasına karar verir. Bakanlık, 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen esaslar kapsamında ikaz edilmesi talebi ile sevk edilen öğrenciler hakkında işlem yapar. İlave inceleme yapılmasına karar verilen durumlarda incelemeyi müteakip nihai karar için dosya yeniden disiplin kuruluna sevk edilir.

ç) Disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin ceza, ödül, disiplin ile eğitim ve öğretim durumunu, daha önce disiplin kuruluna çıkıp çıkmadığını, işlediği suçlar arasındaki zaman fasılalarını, suçların niteliğini, öğrenci hakkında sıralı disiplin âmirleri ve disiplin kurullarınca yapılan işlemleri, öğrencinin disiplin kuruluna çıkarılma sebeplerini ve delillerini inceler. Öğrencinin bağlı olduğu tabur/filo ve bölük/kol komutanlarını, hakkında karar verilecek öğrenciyi dinler ve gerek duyduğu takdirde öğrenci alay/tabur komutanlığı ve astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü kadrolarında bulunan rehberlik ve psikolojik danışmanlıkla görevli olanlar başta olmak üzere ilgili diğer personeli dinleyebilir.

d) Astsubay meslek yüksekokuluyla ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Astsubay meslek yüksekokulu komutanı

MADDE 13 – (1) Astsubay meslek yüksekokulu komutanı, Rektöre bağlı olarak, astsubay meslek yüksekokulu müdürü tarafından yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri ve bunlara ilişkin idari işler hariç olmak üzere, astsubay meslek yüksekokulunda yürütülen askerî eğitim ve diğer tüm faaliyetlerin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumlu asker kişidir.

(2) Astsubay meslek yüksekokulu komutanı, astsubay meslek yüksekokulunun bütçe teklifini yönetim kuruluna sunar.

(3) Astsubay meslek yüksekokulu komutanının atanması, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(4) Astsubay meslek yüksekokulu komutanı görevlerini kendi bağlısı birimler aracılığı ile gerçekleştirir.

(5) Astsubay meslek yüksekokulu komutanı görevi başında olmadığı zamanlarda, yerine vekâlet işlemleri 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(6) Astsubay meslek yüksekokulu komutanı, yerleşkenin bekasına yönelik her türlü idari, emniyet, sağlık tedbirlerini zamanında alır ve devamlılığını sağlar. Astsubay meslek yüksekokulu komutanı ve bağlısı birimlerin bu hususlarla ilgili görev ve sorumluluklarına dair hususlar, Rektörlük tarafından çıkarılacak ilgili talimat/esaslarda belirtilir.

Astsubay meslek yüksekokulu müdürü

MADDE 14 – (1) Astsubay meslek yüksekokulu müdürü Rektöre bağlı olup astsubay meslek yüksekokulundaki eğitim ve öğretim, araştırma, bilimsel etkinlik ve yayım faaliyetlerinin yürütülmesinden aşağıdaki hususlarda yetkili ve sorumludur:

a) Her eğitim ve öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde genel akademik durum ve işleyiş hakkında Rektöre rapor vermek.

b) Eğitim ve öğretimle ilgili birimler ve astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü kadrosundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

c) Öğrencilere bilimsel araştırma, kültürel ve sosyal etkinlik imkânları sağlamak ve öğrenci alay/tabur komutanlığının düzenlediği bu tür faaliyetlere ve törenlere destek olmak.

ç) Kütüphane, müze ve tarihi arşivi kurum kimliğine katkı yapacak şekilde geliştirmek.

(2) Astsubay meslek yüksekokulu müdürü, eğitim ve öğretimin eksiksiz yürütülmesi için gereken idari tedbirlerin alınması ve destek hizmetleri için astsubay meslek yüksekokulu komutanlığından talepte bulunabilir. Bu talep gecikmeksizin yerine getirilir.

(3) Astsubay meslek yüksekokulu müdürü, Bakan tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten astsubay meslek yüksekokulu müdürü yeniden atanabilir. Astsubay meslek yüksekokulu müdürünün rütbe karşılığı astsubay meslek yüksekokulu komutanının rütbesi ile aynıdır. Astsubay meslek yüksekokulu komutanı ile astsubay meslek yüksekokulu müdürü arasında astlık-üstlük ilişkisi yoktur. Astsubay meslek yüksekokulu müdürü, Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından astsubay meslek yüksekokulu komutanı gibi istifade eder, askerî personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.

Astsubay meslek yüksekokulu müdür yardımcıları

MADDE 15 – (1) Astsubay meslek yüksekokulu müdür yardımcılarının sayısı en fazla iki olup müdür yardımcıları astsubay meslek yüksekokulu müdürüne çalışmalarında yardımcı olmakla sorumludur. Astsubay meslek yüksekokulu müdürü görevi başında olmadığı zaman yerine, yardımcılarından biri vekâlet eder.

(2) Astsubay meslek yüksekokulu müdür yardımcısı, Bakan tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden atanabilir. Müdür yardımcıları, astsubay meslek yüksekokulu müdürü görevde bulunduğu müddette görev yapar.

Bölümler

MADDE 16 – (1) Bölümler; amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın ana bilim dallarından oluşan, astsubay meslek yüksekokulunun eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.

(2) Astsubay meslek yüksekokullarında diploma programına sahip olan ve/veya olmayan bölüm açılmasına, mevcut bölümlerin birleştirilmesine veya kapatılmasına, ilgili kuvvet komutanlığının personel ihtiyaçları göz önüne alınarak öğretim kurulu veya Yüksek Danışma Kurulunun önerisi üzerine, Senato kararı ve Bakan onayı ile karar verilir. Önerinin Yüksek Danışma Kurulundan gelmesi durumunda, Rektörlük öncelikle ilgili astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğünün görüşünü alır.  Senato tarafından kabul edilen bölüm açma, birleştirme veya kapatma önerisi, Rektörlük tarafından Bakana teklif edilir. Bölüm birleştirme ve kapatma önerisinin Bakan tarafından onaylanması durumunda, ilgili diplomalı bölümlere yeni öğrenci alınmaz. Birleştirilmek ya da kapatılmak suretiyle ilga edilen bölümlerin diplomalı programlarına devam etmekte olan öğrenciler mezun olana dek mevcut ders programlarına göre öğrenimlerine devam ederler. Mevcut bölümlerin kapatılması, birleştirilmesi ya da yeni bölüm açılması sonrasında astsubay meslek yüksekokulu teşkilat ve kadrosunda yapılacak değişiklikler astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yönetim kuruluna ve burada karara bağlanması sonrasında da Rektörlüğe sunulur. Üniversite Yönetim Kurulunca incelenerek nihai şekli verilen teşkilat ve kadro değişiklikleri, Rektör tarafından Bakana teklif edilir. Bakan tarafından uygun görülen tüm teşkilat ve kadro değişiklikleri 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca yürürlüğe girer.

(3) Astsubay meslek yüksekokulunda doğrudan bir ön lisans diploması programı bulunmayan bölümler de kurulabilir ve astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürebilirler. Astsubay meslek yüksekokulunda aynı nitelikte eğitim ve öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.

Bölüm başkanı

MADDE 17 – (1) Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim ve öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan astsubay meslek yüksekokul müdürüne karşı sorumludur. Bölüm başkanı öğretim kuruluna bölümü temsilen katılır.

(2) Bölüm başkanı; o bölümü oluşturan anabilim dalı başkanları arasından öncelik profesör öğretim üyeleri arasından olmak üzere astsubay meslek yüksekokulu müdürü tarafından üç yıl için görevlendirilen öğretim üyesidir. Bölüm başkanının bulunmadığı durumda o bölümdeki akademik unvanı en yüksek ve/veya en kıdemli öğretim elemanı bölüm başkanlığına vekâlet eder. Kadrosunda öğretim üyesi bulunmayan bölümün başkanlığına astsubay meslek yüksekokulu müdürü tarafından diğer bölümlerin kadrolarında bulunan bir öğretim üyesi veya o bölümün kadrosundaki bir öğretim görevlisi görevlendirilebilir. Bölüm başkanı olarak asker öğretim elemanı görevlendirilmesi durumunda öncelik o bölüm kadrosuna atanmış rütbe ve kıdemce en yüksek kişiye verilir.

Öğrenci alay/tabur komutanı

MADDE 18 – (1) Öğrenci alay/tabur komutanı; ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencilerin intibak eğitimi, temel askerî eğitimleri, beden eğitimleri, tatbiki eğitimleri, kıta staj eğitimi faaliyetleri, akademik içerikli olmayan sosyal ve kültürel etkinlikleri ile yıllık faaliyet takviminde yer alan törenlere hazırlık ve katılımlarını, iaşe ve ibatelerini temin ile disiplin ve idari işlemlerini yürütmekten astsubay meslek yüksekokulu komutanına karşı sorumlu asker kişidir.

(2) Öğrenci alay/tabur komutanının ataması, 926 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

(3) Öğrenci alay/tabur komutanının görev ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar, Rektörlük tarafından konu ile ilgili çıkarılan talimat/esaslarda belirtilir.

Anabilim dalı başkanı

MADDE 19 – (1) Anabilim dalı başkanı; öncelik aynı anabilim dalına verilmek üzere bölüm kadrosundaki profesörler, profesör bulunmadığı takdirde doçentler, doçent bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından astsubay meslek yüksekokulu müdürü tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten anabilim dalı başkanı tekrar görevlendirilebilir. Kadrosunda öğretim üyesi bulunmayan anabilim dalı başkanlığına, astsubay meslek yüksekokulu müdürü tarafından o bölümün kadrosundaki bir öğretim görevlisi görevlendirilebilir. Anabilim dalı başkanı olarak asker öğretim görevlisinin görevlendirilmesi durumunda öncelik o anabilim dalı kadrosuna atanmış rütbe ve kıdemce en yüksek kişiye verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Personelin Hak ve Yükümlülükleri

Çalışma esasları

MADDE 20 – (1) Astsubay meslek yüksekokulu kadrosundaki akademik birimlerde görevli öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 sayılı Kanun, 926 sayılı Kanun ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanır.

Öğretim elemanları özlük hakları

MADDE 21 – (1) Astsubay meslek yüksekokulunda görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Asker öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesine göre ödenen hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunundan istifade edenlerin bu Kanuna göre ödenen tazminatları, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir.

(3) Astsubay meslek yüksekokulu komutanına ayrıca, 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği verilir. Astsubay meslek yüksekokulu komutanına verilecek idarî görev ödeneği, meslek yüksekokulu müdürlerine ödenecek miktar kadardır.

(4) Astsubay meslek yüksekokullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 2547 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bu kişiler ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler. Bu kişilerin asker personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.

(5) Astsubay meslek yüksekokullarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümleri ile 4752 sayılı Kanunda düzenlenmemiş diğer hak ve yükümlülükler açısından Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda görevli Devlet memurlarına uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilir. Ayrıca 657 sayılı Kanunda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere ilave olarak; bu fıkrada belirtilen öğretim elemanlarına, 2547 sayılı Kanunda yer alan diğer disiplinsizlikleri işleyen sözleşmeli veya kadrolu öğretim elemanlarına yükseköğretim mevzuatı uyarınca verilen disiplin cezaları uygulanır.

Haftalık ders yükü

MADDE 22 – (1) Maaş karşılığı haftalık ders yükü, astsubay meslek yüksekokulu kadrosundaki öğretim üyeleri için en az on saat, öğretim görevlileri için en az on iki saattir.

(2) Astsubay meslek yüksekokulu müdürü ile astsubay meslek yüksekokulundaki öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders görevi verilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Eğitim ve öğretimi destekleyici uygulama ve planlama faaliyetlerinde çalıştırılacak öğretim görevlilerine ders yükü verilmez.

(3) Bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır.

(4) Ders yükünün tamamlanmasında öncelikle örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.

Ders yükü esasları

MADDE 23 – (1) Astsubay meslek yüksekokulu kadrosundaki öğretim elemanlarının verdikleri dersler, bizzat nezaret etmek suretiyle yaptırdıkları uygulamalar ve lisansüstü tez danışmanlıkları ile diğer eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ne ölçüde ders yükünden sayılacağı aşağıdaki tablo esas alınarak belirlenir. Bu belirlemede maaş karşılığı haftalık ders yükü göz önüne alınır.

Ek ders ücretleri

MADDE 24 – (1) Öğretim elemanlarına, maaş karşılığı haftalık ders yükü sınırını aşan teorik ve uygulamalı dersler ile diğer faaliyetler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde öğretim elemanları için belirlenen göstergeler ile 657 sayılı Kanunda aylıklar için belirlenen katsayının çarpımı ile tespit edilecek tutarda verecekleri ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar ek ders ücreti ödenir.

(2) Haftalık ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır. Bu tür faaliyetlerin toplam on saati aşan kısmı için ek ders ücreti ödenmez.

Öğretim elemanlarının özel kıyafeti

MADDE 25 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarındaki asker öğretim elemanlarının kılık kıyafeti ve öğretim üyelerinin resmi törenlerdeki kıyafeti ilgili mevzuat ve Rektörlük tarafından konu ile ilgili çıkarılan talimat/esaslar ile düzenlenir. Astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü kadrosunda kadrolu veya sözleşmeli olarak sivil öğretim elemanlarının kılık-kıyafet esasları, diğer Devlet memurları ve yükseköğretim personeli ile aynıdır. Anılan personelin kılık-kıyafet tercihi yaparken, astsubay meslek yüksekokulu öğrencisine örnek olacak nitelikte davranması esastır.

Öğretim elemanı yetiştirme

MADDE 26 – (1) Astsubay meslek yüksekokulunun ihtiyacı olan öğretim elemanları, ilgili kuvvetin görüşü alınarak Rektörlük tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanan öğretim üyesi temin ve yetiştirme plan ve programları çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurt dışında eğitime gönderilebilir.

(2) Üniversite adına Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek şahıslar ile astsubay meslek yüksekokulu araştırma görevlilerinin Üniversitedeki mecburi hizmet süre ve şekilleri, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine tabi olarak belirlenir.

Bilimsel yayınlar, ders kitapları ve yardımcı öğretim malzemelerinin yayımı

MADDE 27 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında öğretim ve araştırma faaliyetleri kapsamında üretilen araştırma sonuçları, çeviriler, bilimsel etkinlik bildiri kitapları, ders kitapları ve yardımcı öğretim malzemeleri bastırılıp yayımlanabilir.

(2) Astsubay meslek yüksekokullarında veya astsubay meslek yüksekokulları adına Rektörlük tarafından yapılacak yayınların usul ve esasları ilgili mevzuata uygun olarak belirlenir.

(3) Astsubay meslek yüksekokulları müdürlükleri veya onlar adına Üniversite tarafından yayımlanacak bilimsel yayın, ders kitabı ve yardımcı öğretim malzemesi yazarlarına, 3/2/1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, 22/10/1984 tarihli ve 18553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik ve 31/5/1968 tarihli ve 12912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Yayın Yönetmeliği hükümlerine göre telif ücreti ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Seçimi, Özlük Hakları, Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları

Öğrenci kaynakları

MADDE 28 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarının öğrenci kaynağı; lise veya dengi okul mezunu Türk vatandaşlarıdır.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin astsubay meslek yüksekokullarına kabul edilmeleri ikili antlaşmalar veya ilgili Cumhurbaşkanı kararıyla olur.

Astsubay meslek yüksekokullarına giriş

MADDE 29 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarına, giriş şartlarını sağlayanlardan yapılacak sınav ve diğer seçme-yerleştirme usullerinde başarılı olduğu değerlendirilenler alınır. Bu şartlar dışında adaylarda aranacak diğer özellikler, ilgili kuvvetin personel ihtiyaçları göz önüne alınarak her yıl Bakanlık tarafından belirlenir ve yayımlanır.

Giriş şartları

MADDE 30 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarına giriş şartları şunlardır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okullardan diploma almaya hak kazanmış olmak.

c) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak.

ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

d) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

e) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş veya zamanaşımına uğramış yahut hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

g) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlâka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikâp, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Kendisinin; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlâk ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek veya satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.

h) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.

ı) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak.

i) Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.

j) On sekiz yaşından küçükse kendisinden sorumlu bir kanuni temsilci gösterebiliyor olmak.

k) 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur” raporu almak.

l) Yapılacak yazılı sınavda, değerlendirme testinde, fiziki yeterlik testinde ve mülakatta başarılı olmak.

m) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak.

n) 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına  Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlemesini kendisi veya on sekiz yaşından küçük olması durumunda kanuni temsilcisi vasıtasıyla kabul etmek.

o) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

ö) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak.

p) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin Millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak.

r) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

s) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak.

(2) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılanların adaylıkları veya öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Misafir öğrenciler

MADDE 31 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında eğitim ve öğretim gören misafir öğrencilerin tabi olacağı esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Misafir öğrencilerin astsubay meslek yüksekokullarına kabul edilmeleri, anlaşmalar veya Cumhurbaşkanı kararıyla olur. Bu öğrencilerin, astsubay meslek yüksekokulundaki eğitim ve öğretim programlarına devam edebilecek nitelikte olması ikili anlaşma hükümleriyle belirlenir.

b) Misafir öğrenciler, eğitim ve öğretimi takip edebilecek Türkçe dil yeterliklerinin belirlenmesinden sonra, yabancı dil durumlarına ve ilgili ülkenin resmî talebine istinaden birinci sınıftan ya da yabancı dil hazırlık sınıfından eğitim ve öğretime başlatılabilir. Türkçe yeterliği taşımadığı anlaşılanlar için astsubay meslek yüksekokulu bünyesinde veya Rektörlüğün uygun göreceği Üniversitenin diğer birim ve yerleşkelerinden birinde Türkçe hazırlık sınıfı açılır.

c) Misafir öğrenciler; eğitim ve öğretim süresi, ölçme-değerlendirme ve disiplinle ilgili hususlarda ülkemiz ile yabancı uyruklu öğrencinin ülkesi arasında yapılan ikili anlaşma hükümlerine veya ilgili Cumhurbaşkanı kararına aykırı olmamak kaydıyla bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca Rektörlük tarafından çıkarılan talimat/esas hükümlerine tâbidir.

ç) Misafir öğrenciler için uygun görülmeyen ders ve ders dışı faaliyetler, ülkemiz ile yabancı uyruklu öğrencinin ülkesi arasında yapılan ikili anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, yönetim kurulunca belirlenir ve Senato onayı ile karara bağlanır.

Öğrencilerin özlük hakları, izinleri ve ödüllendirmeleri

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin özlük hakları, giyecek, yiyecek, barınma, eğitim, öğretim, döşeme, demirbaş ve kırtasiye gibi masrafları, harçlık ve istihkakları ile sağlık giderleri, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim istihkakları ilgili yönergede belirtilir.

(2) Kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanmayan şahsi masraf ve ihtiyaçlar öğrenciler tarafından karşılanır.

(3) Demirbaş olarak teslim edilen ders araç ve gereçleri ile malzeme, ihtiyaç süresi sonunda öğrencilerden geri alınır. Kaybedilen veya hasara uğratılan ders araç ve gereçleri ile malzemeleri için, ilgilileri hakkında, mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

(4) Öğrenci harçlıkları, 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenir.

(5) Yıllık faaliyet takvimine uygun olarak; yarıyıl ve yıl sonu dinlenme ile dinî ve resmî bayram tatilleri de dikkate alınmak suretiyle öğrenciye izin verilebilir.

(6) Asker personelin izinleriyle ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklere göre, öğrencilere; günlük, evci, mazeret, yarıyıl sonu, yıl sonu ve yurt dışı izinleri verilir.

(7) Öğrencilere yıllık faaliyet takviminde belirtilen iki resmî tatil arasında dört veya daha az çalışma günü bulunması halinde aradaki günlerde izin verilip verilmeyeceği, kamuda çalışanlara verilen benzeri idari izin emsal gözetilerek Rektörlük tarafından belirlenir.

(8) Bu Yönetmelikte izinle ilgili düzenlenmeyen hususlarda, 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(9) 1325 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinde, 7/8/1981 tarihli ve 17421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde olanlar ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar.

(10) Astsubay meslek yüksekokullarında öğrenim gören askerî öğrenciler ile astsubay meslek yüksekokulları kadrolarında görevli personel, yurt içi ve yurt dışındaki spor müsabakalarına katılmak üzere, Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlara bağlı olarak faaliyet gösteren spor kulüplerinden sporcu lisansı çıkarabilirler. Lisans çıkarma işlemleri, ilgili astsubay meslek yüksekokulu komutanlığının talebi üzerine Rektörlük tarafından Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan ilgili makamın onayına sunulur.

Ön lisans düzeyinde öğretim

MADDE 33 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarındaki öğretim parasız yatılı olarak yapılır.

(2) Öğretimin süresi ve şekli:

a) Astsubay meslek yüksekokullarında ön lisans öğretimi süresi iki yıldır.

b) Öğrenciler; ön lisans öğretimini sağlık nedenleri hariç olmak üzere üç yılda, sağlık nedenleri dâhil olmak üzere azami dört yılda başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

c) Savaş veya olağanüstü hallerde, Bakanlık tarafından eğitim ve öğretime ara verilebilir veya eğitim ve öğretim süresi kısaltılabilir. Eksik öğrenim görenlere daha sonra uygulanacak ilke ve esaslar, Rektörlük tarafından belirlenerek Bakan onayına sunulur.

(3) Astsubay meslek yüksekokullarında ön lisans seviyesinde yürütülen öğretim faaliyetlerine ilişkin hususlar ile genel uygulama esasları Rektörlük tarafından çıkarılan talimat/esaslar ile düzenlenir.

(4) Her bir astsubay meslek yüksekokulunda ön lisans öğretimi yapılacak bilim dal veya dalları ile öğrenci kontenjanları, astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü/komutanlığı tarafından her eğitim ve öğretim yılı başlangıcı öncesinde ilgili kuvvet ile koordine edilerek belirlenir ve öğretim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Öğrencilerin ön lisans programları ile askerî meslek sınıflarına ayrılma usul ve esasları, astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından ilgili kuvvet ile koordineli olarak hazırlanır ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanır. Öğrencileri ön lisans programları ile askerî meslek sınıflarına ayırma işlemi, akademik öğrenimdeki başarı esas alınarak yarıyıl/yıl sonunda yapılması durumunda astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından; intibak eğitimi esnasında veya hemen sonrasında yapılması durumunda ise astsubay meslek yüksekokulu komutanlığı tarafından yapılır.

Eğitim ve öğretimin planlanması

MADDE 34 – (1) Öğretim programlarındaki derslerin saatleri, kredi ve AKTS değerleri ile içerikleri belirlenirken, ilgili alandaki yerli ve yabancı yükseköğretim yeterlik çerçeveleri ve standartlar dikkate alınır.

(2) Her bir astsubay meslek yüksekokulunun; eğitim ve öğretim yılı başlangıcı ve bitişi, ders ve sınav haftaları, astsubay meslek yüksekokullarına özel anma ve etkinlikler, planlı törenler, intibak eğitimi, askerî/mesleki ve tatbikî eğitimler, öğrenci gezileri, yarıyıl izni zamanı ve süresi, millî ve dinî resmi bayram tatilleri gibi hususları kapsayan yıllık faaliyet takvimi, astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından astsubay meslek yüksekokulu komutanlığı ile koordine edilerek hazırlandıktan sonra yönetim kurulunda karara bağlanır ve Senato tarafından uygun görülerek onaylanmasını müteakip Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Astsubay meslek yüksekokulunda öğrencilerin günlük toplu ve ferdi faaliyetlerini, günü ve saati ile gösteren haftalık çalışma planı, yönetim kurulunda karara bağlandıktan sonra Rektörlüğe gönderilir ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Astsubay meslek yüksekokulu komutanlığı tarafından yürütülen askerî, mesleki ve tatbikî eğitimlerin süreleri ile uygulama şekilleri, özel amaçları gerçekleştirecek ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde Rektörlük tarafından çıkarılan ilgili talimat/esaslarda belirtilir.

(5) Zaruri haller (Savaş, olağanüstü hal, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri) dolayısıyla eğitim ve öğretime ara verilmesi veya bir kısım eğitimlerin iptal edilmesi durumunda uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim ve öğretimde devam zorunluluğu

MADDE 35 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında öğrenciler; öğrenci alay/tabur komutanlığı tarafından icra edilen eğitimler de dâhil bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmek zorundadır.

(2) Bir eğitim ve öğretim yılında icra edilen eğitimler ve derslere belirli bir süre herhangi bir sebeple katılamayan öğrenciler, aşağıdaki esaslar dâhilinde başarısız sayılırlar:

a) Öğretim programı kapsamında bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde fiilen yapılan derslere, toplam üç yüz ders saati veya fazla süre katılamayan öğrenciler, o eğitim ve öğretim yılında başarısız sayılırlar. Astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü veya astsubay meslek yüksekokulu komutanlığı tarafından yürütülen resmî, sportif, bilimsel ve kültürel etkinlikler ve benzeri faaliyetlere astsubay meslek yüksekokulu müdürü izniyle katılan öğrenciler için azamî devamsızlık süresi üç yüz otuz ders saatidir. Öğrenim süresinin on dört haftadan daha uzun olmasına karar verilmesi durumunda, öğrenciler öğretim programı kapsamında bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde fiilen yapılan toplam ders saatinin üçte biri ve fazlasına katılamamaları halinde başarısız sayılırlar.

b) Tatbiki eğitimin başlangıç ve bitiş günü arasındaki sürenin gün olarak üçte birine veya daha fazlasına katılmayan öğrenciler, o eğitim ve öğretim yılında başarısız sayılırlar. Küsuratlı sayılar, öğrenci lehine değerlendirilerek bir alt tam sayı olarak alınır. Günlük tatbiki eğitim faaliyetlerinin asgari yarısına katılan öğrenci, o günkü tatbiki eğitime katılmış sayılır. Resmi, sportif, bilimsel ve kültürel etkinliklere katılma veya zaruri haller dolayısıyla astsubay meslek yüksekokulu komutanının yazılı izni ile tatbiki eğitime katılamayan öğrenciler için devamsızlık süresi, tatbikî eğitim süresinin yarısını geçmeyecek şekilde uzatılabilir. Eğitim ve öğretim yılı içinde yer alan askerî/mesleki eğitimler ile derslerde başarılı olan öğrencilerden, tatbiki eğitim süresinin üçte birine veya daha fazlasına sağlık problemleri gerekçesiyle katılamayanların sınıfı geçip geçemeyeceklerine yönetim kurulunca karar verilir.

c) Eğitim ve öğretim yılı içinde sağlık veya diğer sebeplerle devamsızlık süresini doldurarak başarısız olan öğrencilerin durumları öğretim kurulunca incelenerek sınıf kaybının hangi nedenle olduğuna karar verilir.

ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sebeplerle sınıf kaybeden veya sınıf kaybedeceği kesinleşen öğrenciler ile doğrudan veya bütünleme, çift ders, not yükseltme sınavları sonucunda sınıf kaybedeceği kesinleşen öğrencilere müteakip eğitim ve öğretim yılı başına kadar astsubay meslek yüksekokulu komutanı kararıyla izin verilebilir. Eğitim ve öğretim yılı içinde izin verilmeyen öğrenciler derslere katılır, ancak sınavlara giremezler.

Disiplin hükümleri

MADDE 36 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerin disiplin işlemleri Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine buralarda görev yapan asker personelin disiplin işlemleri 6413 sayılı Kanuna, diğer personelin disiplin işlemleri ise ilgili mevzuata göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirme

Genel esaslar

MADDE 37 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında öğrenciler aşağıda belirtilen ders, eğitim, davranış ve becerilerden sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulurlar:

a) Kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli dersler.

b) Katsayılı dersler ve astsubaylık davranış ve becerileri.

1) Yıl içi askerî ve mesleki eğitimler.

2) Yıllık bazda değerlendirilen tatbiki eğitimler.

3) Temel ve savaş beden eğitimleri.

4) Disiplin durumu (Yıllık değerlendirilir).

5) Liderlik ve komutanlık.

c) Uygulandığı takdirde akademik staj.

(2) Astsubay meslek yüksekokullarında dersler yarıyıllık olarak işlenir ve derse ilişkin ölçme-değerlendirme işlemleri yarıyıl içinde ve sonunda ayrı ayrı yapılır.

(3) Astsubay meslek yüksekokullarında sınıf geçme esası uygulanır. Sınıf geçme esasları Rektörlük tarafından çıkarılan talimat/esaslar ile düzenlenir. Bu Yönetmelikte belirtilen sınıf geçme şartlarını sağlayamayan öğrenciler, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında, öğretim kurulunca belirlenen programa göre o sınıfın bütün ön lisans programı dersleri ile katsayılı derslerden (disiplin durumu hariç) ölçme-değerlendirmeye tâbi tutulurlar.

Geçme taban notu, başarı harfleri ve not aralıkları

MADDE 38 – (1) Bir dersten başarılı olabilmek için gerekli asgarî geçme taban notu, yüz üzerinden kredili derslerde kırk beş, katsayılı derslerde altmıştır. Gerekli görülmesi halinde geçme taban notu, başarı harfleri ve bunların not aralıkları kredili derslerde öğretim kurulu, katsayılı derslerde yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek yapılmasına karar verilen değişiklikler Senatonun onayına sunulur.

(2) Öğrencilerin her dersten yarıyıl sonu başarılarının tespitinde kullanılacak başarı harfleri, başarı dereceleri, dörtlük sisteme göre başarı harflerine karşılık gelen başarı notları şöyledir:

Başarı Harfi            Başarı Derecesi            Başarı Notu

AA                                 Pekiyi                          4.0

BA                               İyi-Pekiyi                       3.5

BB                                     İyi                             3.0

CB                                Orta-İyi                         2.5

CC                                   Orta                            2.0

DC                              Zayıf-Orta                       1.5

DD                                  Zayıf                           1.0

FF                                 Geçmez                         0.0

Kredi ve katsayı değerleri

MADDE 39 – (1) Her eğitim ve öğretim yılı başında öğretim kurulunca;

a) Astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yürütülen öğretim programındaki her ders için; dersin haftalık teorik, laboratuvar ve uygulama süreleri dikkate alınarak  kredi değeri belirlenir. Yükseköğretim Kurulu kararları gereği üniversitelerde kredisiz olarak başarı değerlendirmesi yapılan zorunlu dersler, astsubay meslek yüksekokulunda da aynı şekilde değerlendirilir.

b) Öğrencinin sınıf ve mezuniyet sıralamaları hesaplanırken, her bir katsayılı ders ve liderlik, komutanlık ve disiplin gibi astsubaylık davranış ve becerileri için aşağıdaki tabloda verilen ağırlık değerleri kullanılır:

Sınavlar ve ölçme-değerlendirme

MADDE 40 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında bir eğitim ve öğretim yılı içinde yapılacak sınavlar ile bunların değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ön lisans öğretiminde;

1) Yarıyıl içi değerlendirmesi: Yazılı ara sınav ile kısa sınav, sunum, ödev, proje,  uygulama ve benzeri diğer ölçme bileşenlerinden oluşur. Öğretim elemanı, öğretim kurulunun aksi yönde bir kararı olmadığı sürece, yarıyıl içi değerlendirmesini sadece ara sınav veya ara sınav yerine geçecek tek bir ödev/proje üzerinden de yapabilir. Yarıyıl içi değerlendirmesinde ara sınav dışındaki bileşenlerin kullanılması durumunda, bu değerlendirmelerin her biri yüz tam not üzerinden puanlanır ve öğretim kurulunun bilgisi dâhilinde yarıyıl başında bölüm başkanlığı koordinesinde öğretim elemanları tarafından belirlenmiş bir ağırlık oranlamasına bağlı şekilde toplam değerlendirmeye dâhil edilir. Her ders için, yıllık faaliyet takviminde yarıyıl içi sınavlara ayrılmış zaman dilimi içerisinde bir ara sınav yapılabilir. Bölüm başkanlıkları, her yarıyıl öncesinde öğretim programlarında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin öğretim elemanlarından, yarıyıl içi değerlendirmesine esas teşkil edecek bileşenler hakkındaki tekliflerini alır ve bölüm bütünlüğünü de sağlayacak şekilde kendi görüşleriyle birlikte öğretim kuruluna sunar. Öğretim kurulu, aynı dersin kısımlar halindeki farklı öğrenci gruplarına birden fazla öğretim elemanı tarafından verilmesi durumunda, ölçme ve değerlendirmedeki standardı sağlamak maksadıyla ve ilgili bölümün özelliklerini dikkate alarak sunulan teklifleri karara bağlar. Yarıyıl içi değerlendirme notu, yüz tam not üzerinden puanlanır.

2) Yarıyıl sonu değerlendirmesi: Yazılı bitirme sınavı, sunum, ödev, proje, uygulama ve benzeri diğer ölçme yöntemlerinden en az birinden  oluşur. Yarıyıl sonu değerlendirme notu yüz tam not üzerinden puanlanır. Bölüm başkanlıkları her yarıyıl öncesinde öğretim programlarında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin öğretim elemanlarından yarıyıl sonu değerlendirmesine esas teşkil edecek bileşenler hakkındaki tekliflerini alır ve bölüm bütünlüğünü de sağlayacak şekilde hazırladıkları değerlendirme taslaklarını öğretim kuruluna sunar. Öğretim kurulu, aynı dersin farklı öğretim elemanları tarafından verilmesi durumunda, ölçme ve değerlendirmedeki standardı ve ilgili bölümün özelliklerini dikkate alarak sunulan teklifleri karara bağlar.

3) Yarıyıl içi değerlendirmesi veya yarıyıl sonu değerlendirmesi kapsamında farklı öğretim elemanları tarafından verilen aynı ders için tüm kısımlarda aynı ölçme bileşenleri kullanılır.

4) Mezuniyet durumundaki son sınıf öğrencilerine verilen proje, tez, bitirme ödevi uygulamalarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilere yazılı bütünleme sınavı ve gerekiyorsa çift ders sınavı hakkı verilir; not yükseltme hakkı verilmez. Proje, tez, bitirme ödevi değerlendirmelerine ilişkin diğer hususlar öğretim kurulunca kararlaştırılır.

5) Programda ayrı bir ders olarak yer alması halinde laboratuvar ve uygulama derslerinin başarı notları, yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu değerlendirmesi yarıyıl içinde yaptırılan deneylere ve uygulamalara verilen notların ortalamasının alınmasıyla elde edilir ve yüz tam not üzerinden değerlendirilir.

6) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen ölçme-değerlendirme usul ve esasları öğretim kurulunda karara bağlanarak Senato onayı ile yürürlüğe girer.

b) Katsayılı dersler kapsamında;

1) Yıl içi askerî eğitimler ve beden eğitimlerine katılan öğrencilerin başarı değerlendirmesi yarıyıl içinde en az bir sınav veya diğer bir ölçme işlemiyle yapılır ve yarıyıl sonunda öğrenciler başarı harfleriyle değerlendirilir. Belirtilen derslerden FF (Geçmez) alan öğrencilere bütünleme sınavı hakkı verilir.

2) Tatbiki eğitim dönemlerinde en az bir sınav veya değerlendirme yapılır. Tatbikî eğitim döneminde yapılan sınav veya değerlendirmelerde başarısız olan öğrencilere bütünleme sınavı hakkı verilir.

3) Yıl içi askerî ve mesleki eğitim, temel ve savaş beden eğitimleri ve tatbikî eğitimlerin bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenciler sınıfta kalır.

4) Astsubay meslek yüksekokulunda katsayılı dersler kapsamındaki askerî ve mesleki eğitimlerin neler olacağı, ölçme ve değerlendirilmesi, yarıyıl sonu ve yılsonu başarılarının hesaplanması hakkındaki usul ve esaslar Rektörlük tarafından çıkarılan talimat/esaslar ile düzenlenir ve her bir eğitim ve öğretim yılı için yönetim kurulunda kararlaştırılır.

5)  Yönetim kurulu; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerin sağlık kurulu raporları veya hastanelerdeki yetkili uzman tabiplerce verilecek raporlara istinaden; beden eğitimi derslerinin uygulamalı sınav ve değerlendirmelerinin tamamına veya bir kısmına katılamayan öğrencilerin söz konusu ders konularından ne şekilde sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulacaklarına ilişkin usul ve esasları belirler.

(2) Sınavda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği, ödev, proje, tezde intihal yaptığı öğretim kurulunca tespit edilen öğrencilere ilgili ölçme işleminden sıfır not verilir. Bu öğrenciler hakkında Millî Savunma Üniversitesi Yayın ve Bilim Etiği Esasları ve disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılır. Öğrenci alay/tabur komutanlığı tarafından yürütülen katsayılı dersler kapsamında yapılan sınavlarda kopya çektiği, Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca kurulan alay/tabur disiplin kurulu tarafından tespit edilen öğrencilere ilgili ölçme işleminde sıfır not verilir ve disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılır.

Ders başarı notu, yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve sınıf akademik not ortalaması (SANO) hesabı

MADDE 41 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında ders başarı notu, yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve sınıf akademik not ortalaması (SANO) hesabı aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Ders başarı notu:

1) Öğrencilerin, yarıyıl sonunda her dersten ayrı ayrı başarı durumları, yüzlük ve dörtlük ders başarı notları ile değerlendirilir.

2) Öğrencilerin herhangi bir dersten bir yarıyılda başarılı olabilmeleri için; yüzlük ders başarı notunun o ders için belirlenmiş olan taban notuna veya daha fazlasına ulaşmış olması gerekir.

3) Öğrencilerin yüzlük ders başarı notu aşağıda açıklanmış kısaltmalarla tanımlanmış hesap formülüne göre belirlenir:

4) Yüzlük ders başarı notları, öğretim kurulu tarafından belirlenen aralıklar esas alınarak dörtlük sisteme çevrilir.

5) Yüzlük sistemde ortalamalar yüzlük ders başarı notları kullanılarak, dörtlük sistemde ortalamalar dörtlük sistemde hesaplanmış ders başarı notları kullanılarak hesaplanır.

b) Yarıyıl akademik not ortalaması (YANO): Bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı kredili ders başarı notlarının, o derslerin kredilerine göre ağırlıklı ortalamasıdır. YANO hesabı için öğrencilerin bir yarıyılda girdikleri derslerin her birinden aldıkları yüzlük ders başarı notları dörtlük sisteme çevrildikten sonra, bu derslerin kredi değerleri ile çarpılır ve elde edilen çarpımlar toplanır. Bulunan toplam, kredilerin toplamına bölünür. YANO, öğrencinin başarı durumunu yarıyıl kapsamında gözlemlemek maksadı ile bilgi amaçlı kullanılır. (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen hesaplamalarda bölme işlemi sonucunda elde edilen rakamın tam kısmından (virgülden) sonra üç hane olacak şekilde yuvarlama yapılır.

c) Sınıf akademik not ortalaması (SANO): Bir öğrencinin; bir eğitim ve öğretim yılına ait kredili ders başarı notlarının o derslerin kredilerine göre ağırlıklı ortalamasıdır. SANO hesabı için öğrencilerin ilgili sınıfta iki yarıyıl boyunca girdikleri derslerin her birinden aldıkları yüzlük ders başarı notları dörtlük sisteme çevrildikten sonra bu derslerin kredi değerleri ile çarpılır ve elde edilen çarpımlar toplanır. Bulunan toplam, kredilerin toplamına bölünür. (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen hesaplamalarda bölme işlemi sonucunda elde edilen rakamın tam kısmından (virgülden) sonra üç hane olacak şekilde yuvarlama yapılır.

Yıl sonu akademik başarı değerlendirmesi

MADDE 42 – (1) Öğrencilerin eğitim ve öğretim yılı sonunda, öğretim programındaki kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli derslerden başarılı sayılabilmeleri için; bu derslerin hiç birinden "FF" başarı harfi almamış olmaları, SANO değerlerinin en az 2.00 olması ve bu Yönetmelikte belirtilen devamsızlık sınırını aşmamış olmaları gereklidir.

(2) SANO değeri 1.20'nin altında olan veya bu Yönetmelikte belirtilen devamsızlık sınırını aşan öğrenciler doğrudan sınıfta kalırlar.

Bütünleme, not yükseltme ve çift ders sınavları

MADDE 43 – (1) Eğitim ve öğretim yılı sonunda  astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü bünyesinde verilen kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli derslerin tümünden başarılı olamayan ve doğrudan sınıfta kalmayan öğrenciler, durumlarına göre sırası ile bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarına katılabilirler. Bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavları, öğrencilerin zorunlu yaz dönemi faaliyetleri dikkate alınarak, müştereken veya önce bütünleme, sonra çift ders ve not yükseltme sınavı olmak üzere birbirini müteakip farklı zamanlarda yapılabilir. Hiçbir dersten başarısız olmayıp SANO değeri 2.00’ın altında kalan öğrenciler için not yükseltme sınavları astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğünün oluruyla bütünleme sınavları ile aynı tarihte yapılabilir.

(2) Bütünleme sınavları:

a) Eğitim ve öğretim yılı sonunda en az bir dersten başarısız olanlardan doğrudan sınıfta kalmamış olanlar, yarıyıllarda "FF" başarı harfi aldıkları dersler ile katsayılı derslerden (disiplin durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) bütünleme sınavlarına girerler. Bütünleme sınavları, en erken ikinci yarıyıl sınavlarının bittiği günü takip eden yedinci gün başlatılabilir. Bütünleme sınavları sonrasında;

1) Sınıf geçme şartlarını yerine getirenler bir üst sınıfa devam ederler.

2) Üç ve daha fazla kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli dersten başarısız olanlar sınıfta kalırlar.

3) Katsayılı bir dersten (disiplin durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) başarısız olanlar sınıfta kalırlar.

4) Derslerin hepsinden geçer not alan öğrencilerden; SANO değeri 2.00'a ulaşamayanlar, kredili derslerden not yükseltme sınavlarına girerler.

5) Bir veya iki kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli dersten başarısız olanlar çift ders sınavlarına girerler.

(3) Çift ders sınavı:

a) Bütünleme sınavları sonucunda kredili ve kredisiz derslerin en fazla ikisinden "FF" notu alan öğrenciler, başarısız oldukları ders veya derslerden çift ders sınavına katılırlar. Katsayılı dersler için çift ders sınavı yapılmaz.

b) Çift ders sınavları, bütünleme sınavlarının bitiminden sonra en erken üçüncü gün başlatılabilir.

c) Çift ders sınavları sonunda bütün derslerden başarılı olan öğrenci SANO değeri 2.00 ve üzeri ise ilgili eğitim ve öğretim yılı için akademik olarak başarılı sayılır.

ç) Çift ders sınavları sonunda başarısız dersi kalmayan ancak SANO değerleri 2.00’ın altında kalan öğrenciler not yükseltme sınavlarına girerler.

(4) Not yükseltme sınavları:

a) Yarıyıl bitirme sınavları veya bütünleme ve çift ders sınavları sonrasında SANO değeri 2.00'ın altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltmek amacıyla, "DD" ve "DC" başarı harfi aldıkları kredili derslerden istedikleri kadarını seçerek bunlardan not yükseltme sınavına girerler.

b) Öğrenci hangi derslerden not yükseltme sınavına girmek istediğini, yılsonu başarı durumunun ilanından sonra bir gün içinde bir dilekçe ile başvurarak belirtir. Bütünleme ve çift ders sınavları sonrasında not yükseltme sınavına girmek isteyen öğrenci, bu sınavlar sonrasında güncellenen yılsonu başarı durumunun ilanından sonra bir gün içinde başvurusunu yapar.

c) Not yükseltme sınavları, bütünleme sınavlarının bitimini takiben en erken üçüncü gün başlatılabilir.

ç) Not yükseltme sınavlarında, ilk notundan daha düşük not alan öğrencilerin bu notları dikkate alınmaz.

d) Not yükseltme sınavları sonrasında kredili ve kredisiz dersler ile katsayılı derslerin (disiplin durumu hariç) hiç birinden "FF" başarı harfi olmayanlardan; SANO değeri 2.00’a ulaşanlar bir üst sınıfa devam hakkı kazanırlar.

e) Not yükseltme sınavlarının uygulanma sırasına uygun olarak, öğrencinin SANO değerinin 2.00’a ulaştığı veya 2.00’ı geçtiği sınavdan sonraki sınavları uygulanmaz, uygulanmış ise değerlendirmeye alınmaz.

(5) Çift ders ve not yükseltme sınavlarının sonucunda öğrencinin SANO değeri öğretim kurulu kararı ile başarılı sayılması için ulaşması veya geçmesi gereken 2.00’ı geçmeyecek şekilde belirlenir.

(6) Bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarında alınan notlar yılsonu başarı notu olarak kabul edilir. Sınavına girilen dersin yarıyıl içi ve sonu değerlendirmelerinde öğrencinin aldığı diğer notlar dikkate alınmaz.

Mazeret sınavları

MADDE 44 – (1) Mazeret sınavları aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü derece akrabalarından birinin ağır hastalığı, ölümü veya aile üyesinin yangın, deprem, kaza gibi haller ve afetlerden doğrudan etkilenmesi durumunda öğrencinin talebi üzerine verilebilecek izinler, acil viziteye çıkma, hastanede yatma, istirahat ve hava değişimi alma, astsubay meslek yüksekokulu komutanının veya müdürünün yazılı emri ile yapılacak faaliyetler nedeniyle bir sınava ya da benzeri ölçme-değerlendirme faaliyetine katılamayan öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilir.  Bu bentte belirtilen özürler dışında bir nedenle herhangi bir sınava katılmayan öğrenci, o sınavdan sıfır not almış sayılır.

b) Ara sınavlara ait mazeret sınavları en geç yarıyıl sonu değerlendirmesinden bir hafta öncesine kadar yapılır.

c) Birinci yarıyıla ait yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları en geç ikinci yarıyıl ara sınavlarının başladığı güne kadar; ikinci yarıyıla ait yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları ise en geç takip eden eğitim ve öğretim yılının başladığı günden üç hafta öncesine kadar yapılır.

ç) Bütünleme, not yükseltme ve çift ders sınavlarının mazeret sınavları, en geç takip eden eğitim ve öğretim yılının başladığı günden bir hafta öncesine kadar yapılır.

d) Mazeret sınavlarına sağlık sebepleriyle katılamayan öğrencinin durumu öğretim kurulunda karara bağlanır.

e) Bu fıkrada belirtilen tarihlere kadar kredili dersler veya katsayılı derslerin (disiplin durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) mazeret sınavlarına, sağlık dışındaki nedenlerle katılmayan öğrenci, o sınavdan sıfır not almış sayılır.

f) Bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarının mazeret sınavı, müteakip eğitim ve öğretim yılı içinde yapılacaksa ikinci sınıf öğrencileri eski sınıflarında eğitim ve öğretime devam ederler ve mazeret sınavlarına katılarak sınıf geçme şartlarını sağlayanların, ilgili mevzuat kapsamında astsubay çavuşluğa nasıp işlemleri yapılır.

Yılsonu başarı değerlendirmesi

MADDE 45 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılında, kredili ve kredisiz dersler ile katsayılı derslerin (disiplin durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) hiç birinden "FF" başarı harfi olmayan ve SANO değeri 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler, başarılı olarak bir üst sınıfa geçerler.

Sıralama ve başarı derecesi

MADDE 46 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında öğrencilerin genel akademik not ortalaması (GANO), sınıf sıralama notu (SSN) ve mezuniyet sıralama notu (MSN) değerleri aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Genel akademik not ortalaması (GANO): Bir öğrencinin; aldığı tüm kredili derslerinin ağırlıklı not ortalamasıdır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, çift ders, not yükseltme sınavlarından alınan notlar hesaplamaya dâhil edilir. Ağırlıklı not ortalaması hesaplanırken, bölme işlemi sonucunda tam kısmından (virgülden) sonra üç hane olacak şekilde yuvarlama yapılır.

b) Sınıf sıralama notu (SSN): Bir öğrencinin; bir eğitim ve öğretim yılına ait kredili derslerden aldığı notlar ile katsayılı derslerden aldığı başarı notlarının dörtlük sisteme çevrilmiş karşılıklarının ağırlıklı toplamının, o eğitim ve öğretim yılına ait kredi ve katsayılar toplamına bölümü ile elde edilen puandır.  Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarından alınan notlar hesaplamaya dâhil edilmez.

c) Mezuniyet sıralama notu (MSN): Bir öğrencinin; başarılı olduğu iki eğitim ve öğretim yılına ait kredili dersler ile katsayılı derslerin başarı notlarının dörtlük sisteme çevrilmiş karşılıklarının ağırlıklı toplamının, aynı iki yıla ait kredi ve katsayılar toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır. Astsubaylık siciline esas olan mezuniyet sırasının belirlenmesinde bu puan dikkate alınır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, çift ders, not yükseltme sınavlarından alınan notlar hesaplamaya dâhil edilmez.

ç) SSN ve MSN hesaplamalarının kullanıldığı sıralama faaliyetlerinde; bölme işlemi tam sayıdan sonra asgari üç hane yürütülür. Eşitlik halinde sırasıyla disiplin, yıl içi askerî ve mesleki eğitimler, tatbiki eğitimler ve yıl içi temel/savaş beden eğitimi not ortalamalarına bakılarak sıralama yapılır. Eşitliğin devam etmesi halinde sıralama ikinci sınıftan başlayıp geriye doğru gidilerek yapılır. SSN ve MSN notları ilgili belgelere, virgülden sonra üç hane kalacak şekilde yuvarlama yapılarak yansıtılır.

d) Öğrencilerin SANO ve GANO puanlarının derecelenmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

Başarı Puanı                    Başarı Derecesi

3.500-4.000                     Pekiyi

2.500-3.499                     İyi

2.000-2.499                     Orta

Sınav sonuçlarının yayımı

MADDE 47 – (1) Ara sınav dâhil yarıyıl içi değerlendirme notları ile yarıyıl sonu sınavı da dâhil yarıyıl sonu değerlendirmesi notlarının hangi usul ve esaslar içerisinde, hangi zamanlarda ilan edileceği öğretim kurulu tarafından karara bağlanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 48 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına; ilân tarihini takip eden üç gün içinde sıralı âmirlerine dilekçe vermek suretiyle itirazda bulunabilir. Astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü bünyesinde verilen derslerin sınavlarına yapılan itirazlara ilişkin usul ve esaslar, her eğitim ve öğretim yılı başında öğretim kurulu tarafından; katsayılı derslerin sınavlarına yapılan itirazlara ilişkin usul ve esaslar, her eğitim ve öğretim yılı başında öğrenci alay/tabur komutanlığı tarafından belirlenir.

Sınav evrakının muhafazası

MADDE 49 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında bir eğitim ve öğretim yılında yapılan sınavlara ait soru metninin birer nüshası ile cevap kâğıtları ya da optik cevap kartları ile uygulamalı sınavlara ait tutanaklar, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğüne bağlı öğrenci işleri birimine yarıyıl sonunda teslim edilir ve astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğünün görevlendireceği idari birim tarafından sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır ve bilâhare astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğünün bilgisi dâhilinde usulüne uygun olarak imha edilir. Yazılı sınav yerine ödev, proje, uygulama yapıldığı durumlarda, öğrenci tarafından dersin öğretim elemanına verilmiş bunlara ilişkin belgeler, bölüm başkanlığı tarafından beş yıl süre ile saklanır ve bilâhare astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğünün bilgisi dâhilinde usulüne uygun olarak imha edilir.

Astsubay meslek yüksekokulu diploması

MADDE 50 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarındaki akademik öğretim programı ile askerî ve mesleki eğitimleri başarı ile tamamlayan öğrenciler, 926 sayılı Kanun hükümlerine göre astsubaylığa naspedilirler. Üniversite, mezun olan öğrenciye, başarı ile bitirdiği akademik öğretim programını gösteren ön lisans diploması ve astsubaylık diploması verir.

(2) Üniversiteye bağlı astsubay meslek yüksekokulları diplomalarının ve öğrencilere verilecek diğer sertifikaların özellikleri Rektörlük tarafından çıkarılan ilgili talimat/esaslarda belirtilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrencilerin Astsubay Meslek Yüksekokulundan Çıkarılması veya Ayrılması

Giriş şartlarını taşımayan veya kaybedenlerin astsubay meslek yüksekokulundan çıkarılması

MADDE 51 – (1) Aday öğrenciliğinin ya da öğrenciliğinin herhangi bir aşamasında haklarında yürütülen güvenlik soruşturması menfi olduğu değerlendirilerek ilişiğinin kesilmesi bildirilen kişinin ilişik kesme işlemleri astsubay meslek yüksekokulu komutanlığınca yapılır.

(2) Astsubay meslek yüksekokuluna girişte aranan birinci fıkra haricindeki diğer şartları taşımadığı adaylık döneminde veya öğrenimleri sırasında anlaşılanlar ile bu süre zarfında şartları kaybedenlerin ilişiği ise disiplin kurulu kararıyla kesilir. Bu durumdakilere ilişkin karar, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Bu madde uyarınca astsubay meslek yüksekokuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilenler, astsubay meslek yüksekokulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de astsubay meslek yüksekokulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdakiler, bu süre içinde resmî elbise giyemez, ancak mevcut statüler devam eder.

İntibaksızlık nedeni ile kabul edilmeme

MADDE 52 – (1) Astsubay meslek yüksekokulu öğrenci adaylarından intibak süresi içinde astsubay meslek yüksekokulu öğrencisi olma niteliğini kazanamadığı bölük/kol ve tabur/filo komutanlarının ve rehberlik uzmanının ortak gerekçeli kanaat raporu ile belgelenenlerin astsubay meslek yüksekokulundan çıkarılmalarına öğrenci alay komutanının teklifi üzerine disiplin kurulunca karar verilir.

(2) Bu madde uyarınca ilişiğinin kesilmesine karar verilen aday öğrenci, astsubay meslek yüksekokulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de astsubay meslek yüksekokulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki aday öğrenci, bu süre içinde resmî elbise giyemez, ancak adaylık statüsü devam eder.

(3) İntibak süresi içinde kendi isteğiyle ayrılmak isteyen öğrenci adaylarının gerekçeli dilekçeleri sıralı âmirlerince alınır ve astsubay meslek yüksekokulu komutanının onayı ile ilişik kesilir. Bu dönem içerisinde on sekiz yaşını tamamlamamış öğrenci adayının astsubay meslek yüksekokulundan çıkarılması için kanuni temsilcisinin yazılı muvafakat vermesi esastır.

Disiplin nedeniyle çıkarılma

MADDE 53 – (1) Öğrenciler aşağıdaki hallerde disiplin kurulu kararıyla astsubay meslek yüksekokulundan çıkarılır:

a) Disiplin notunun tamamını kaybetmek.

b) Disiplin notuna bakılmaksızın;

1) Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez ve bilimsel yayınlarda ikinci kez kopya çektiği veya intihal yaptığı öğretim kurulu kararıyla kesinleşmek.

2) Evlenmek, astsubay meslek yüksekokulunda herhangi biriyle cinsi yakınlaşmaya girmek, evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş olmak, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamış/yaşıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri ile hemcinslerine yönelik cinsi eğilimleri tespit edilmiş olmak.

3) Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, kullanılması maksadıyla başkalarına vermek, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlamak veya kullanılmasını özendirmek.

4) Bizzat ticaret yapmak veya yaptırmak ile ticari ve sınai müesseselerde vazife kabul etmek.

5) Eğitim ve öğretim gereği, bulunması gereken yerden altı günden fazla izinsiz uzaklaşmak veya izni bitmesine rağmen mazeretsiz olarak bu süre içinde dönmemek.

6) Adli veya askerî suç teşkil edip etmediğine bakılmaksızın 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen suçlara ilişkin eylemleri kasıtlı olarak işlediği disiplin soruşturması neticesinde anlaşılmış olmak.

7) 6413 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan fiilleri işlemek.

8) Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen, her askerde bulunması gereken vasıflardan en az birini veya ilgili yönergede belirtilen ve öğrencilerin, öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları niteliklerden en az birini kaybetmek.

(2) Disiplin kurulu kararı, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile kesinleşir.

(3) Disiplinsizlik sebebiyle ayırma işlemlerinde, disiplin soruşturması işlemlerinin öğrencinin astsubay meslek yüksekokulundan uzaklaştırılmaksızın tamamlanması esas olmakla beraber, disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, astsubay meslek yüksekokulunda kalmasında sakınca görülecek askerî öğrenciler Rektörün onayıyla on beş iş gününe kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırılabilir. İhtiyaç duyulması hâlinde bu süre Rektör onayıyla bir katına, Bakan onayıyla ise bir yıla kadar uzatılabilir. Savunma hakları ihlal edilmemek kaydıyla soruşturma faaliyetleri, uzaklaştırılan öğrencinin yokluğunda da yürütülebilir.  Bu madde uyarınca astsubay meslek yüksekokuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenci veya aday öğrenci, astsubay meslek yüksekokulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de Bakan onayı alınıncaya kadar astsubay meslek yüksekokulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak mevcut statüsü devam eder.

(4) Birinci fıkranın (b) bendi ile ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri aday öğrenciler hakkında da uygulanır.

(5) Disiplin soruşturması usulü; 6413 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı mevzuat hükümleri uyarınca yürütülür.

Mahkeme kararı ile astsubay meslek yüksekokulundan çıkarılma

MADDE 54 – (1) Askerî öğrencilik hukukunun kaybedilmesine neden olacak şekilde hakkında mahkûmiyet kararı verilen öğrencinin astsubay meslek yüksekokulu ile ilişiği disiplin kurulu kararı ile kesilir. Disiplin kurulu kararı Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesinleşir.

(2) Bu madde uyarınca astsubay meslek yüksekokuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenci, kararın kesinleşmesine kadar geçen süre içerisinde, astsubay meslek yüksekokulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de astsubay meslek yüksekokulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak mevcut statüsü devam eder.

Sağlık nedeni ile çıkarılma

MADDE 55 – (1) Ön lisans öğretimi süresince, sağlık nedeniyle bir yıldan fazla sınıf kaybeden veya yetkili sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları bakımından astsubay meslek yüksekokulu öğretimine devam imkânı kalmadığı sabit olan öğrencinin ilişiği yönetim kurulu kararı üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesilir.

(2) Bu madde uyarınca astsubay meslek yüksekokuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenci, astsubay meslek yüksekokulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de astsubay meslek yüksekokulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak mevcut statüsü devam eder.

Eğitim ve öğretim şartlarına aykırılık nedeni ile astsubay meslek yüksekokulundan çıkarılma

MADDE 56 – (1) 4752 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayan veya bu sürelerde tamamlayamayacağı kesinleşen öğrencinin astsubay meslek yüksekokulu ile ilişiği yönetim kurulu kararı üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesilir.

(2) İntibak eğitimini başarı ile tamamlayarak astsubay meslek yüksekokulu öğrencisi olma hakkı kazanan ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması olumlu neticelenenlerden, 2547 sayılı Kanuna tabi yükseköğretim kurumlarında kaydı bulunduğu tespit edilenlere bu yükseköğretim kurumlarındaki kaydını sildirme ikazı astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yazılı olarak yapılır. İkaza rağmen bir ay içerisinde yükseköğretim kurumlarındaki kaydını sildirmeyen öğrencilerin astsubay meslek yüksekokulu ile ilişikleri, yönetim kurulu kararı üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesilir.

(3) Bu madde uyarınca astsubay meslek yüksekokuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenciler, astsubay meslek yüksekokulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de astsubay meslek yüksekokulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak mevcut statüsü devam eder.

(4) Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunda birinci eğitim ve öğretim yılı sonunda başarısız olan öğrenciler, yazılı başvuruları ve yönetim kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversite bünyesindeki Kara Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin, o yıl için Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci temininde aday değerlendirme puanı hesaplanmasında kullanılan üniversite sınav puanı/temel yeterlik testi için belirlenmiş taban puan ve yukarısında puan almış olmaları esastır. Bu kişiler yeniden intibak eğitimine tabi tutulmazlar ve geçiş yaptıkları astsubay meslek yüksekokulunda birinci eğitim ve öğretim yılında başarısız olan öğrencilerle aynı hak ve mükellefiyetlere sahip kılınırlar.

Kendi isteğiyle astsubay meslek yüksekokulundan ayrılma

MADDE 57 – (1) Öğrenciler; 1325 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde belirtilen süre ve şartlarla askerî öğrencilik statüsünden ayrılabilirler. Bu dönem içerisinde on sekiz yaşını tamamlayan öğrenci kendi müracaatı ile tamamlamayan öğrenci ise kanuni temsilcisinin muvafakati ile astsubay meslek yüksekokulundan ayrılabilir. İntibak eğitimi sırasında ayrılanlar müstesna, kendi isteğiyle astsubay meslek yüksekokulundan ayrılmak isteyen öğrenciler sıralı amirleri, astsubay meslek yüksekokulu müdürü, astsubay meslek yüksekokulu komutanı ve rehberlik danışma uzmanı, yüklenme ve kefalet senedinde imzası olanlar ile görüştürülür ve görüşmeler kayıt altına alınır. Yüklenme ve kefalet senedinde imzası olanların görüşmeye katılmaması ve/veya öğrencinin ayrılma dilekçesini geri çekmemesi durumunda başka bir şart aranmaksızın okulla ilişiği kesilir. Her eğitim ve öğretim yılı sonunda, kendi isteği ile askerî öğrencilikten ayrılanların sayısı ve ayrılış gerekçeleri hakkında astsubay meslek yüksekokulu komutanlığı tarafından hazırlanan rapor Bakanlığa sunulmak üzere Rektörlüğe gönderilir.

İdari yargı kararı ile öğrencilik hakkını yeniden kazananlar

MADDE 58 – (1) Öğrenci temin faaliyetinin herhangi bir aşamasında veya eğitim ve öğretim gördüğü süre içerisinde idari veya kazai karar ile astsubay meslek yüksekokuluna kabul edilmemiş veya astsubay meslek yüksekokulundan uzaklaştırılmış ancak, sonrasında idari yargı mercilerince verilen yürütmeyi durdurma ve/veya iptal kararı üzerine öğrencilik hakkı kazananların eğitim ve öğretimini yürütme usul ve esasları yönetim kurulunda görüşülür.

(2) Temin faaliyeti aşamasında ilişiği kesilmiş olanların işlemleri, mahkemece yürütmesi durdurulan veya iptal edilen işlem ile temin sürecinin kesintiye uğradığı aşamadan itibaren devam eder.

(3) Yönetim kurulu, öğrenciyi mahkeme kararı doğrultusunda öğrenciliğe kabul ederek; eğitim ve öğretim yılının ilk altı haftası içerisinde öğrenciliğe başlaması mümkün olanları bu süre içerisinde, bu dönemden sonra astsubay meslek yüksekokuluna kabulüne karar verilecek olanları ise yıllık faaliyet takviminde gelinen aşamayı göz önüne alarak müteakip eğitim ve öğretim yılı başından itibaren eğitim ve öğretime başlatır. Eğitim ve öğretime başladıktan sonra ilişiği kesilmiş olanlardan, bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde birinci yarıyılı daha önce tamamlamış olanlar, mahkeme kararının yönetim kurulu gündemine alındığı tarihte yıllık faaliyet takviminde gelinen aşama dikkate alınarak öğrencinin tamamlayamadığı sınıfın ikinci yarıyılından eğitim ve öğretime başlatılabilir.

(4) Öğrenciliğe kabulü müteakip yönetim kurulu tarafından ilgili öğrencinin ders intibakları yapılır.

Devlet tarafından yapılan masraflar

MADDE 59 – (1) Sağlık durumu nedeniyle veya güvenlik soruşturması sonuçlanmadan eğitime başlatılan öğrenci ve öğrenci adaylarından, güvenlik soruşturmasının menfi sonuçlanması nedeniyle ilişiği kesilenler hariç diğer nedenlerle astsubay meslek yüksekokulundan çıkarılan veya kendi isteği ile astsubay meslek yüksekokulundan ayrılan öğrenciye, 1325 sayılı Kanun esaslarına göre kendisi için Devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte ödetilir.

Diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen nedenlerle astsubay meslek yüksekokullarından çıkarılanlar ile 1325 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi hükmü çerçevesinde askeri öğrencilikten ayrılanlar, subay veya astsubay yetiştiren başka bir yükseköğretim kurumuna hiçbir şekilde alınmazlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilmezler. Bunlar hakkında; 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu hükümleri saklıdır. Bu öğrencilerin kimlikleri, alınan çıkarma kararı ile birlikte; Bakanlığın personel temininden sorumlu birimine, emniyet makamlarına ve Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Askerlik işlemleri için bildirim ve erteleme

MADDE 61 – (1) Millî Savunma Üniversitesine bağlı astsubay meslek yüksekokullarında öğrenci statüsünde eğitim ve öğretime başlayanlardan askerliğini yapmayanlar ile herhangi bir nedenle astsubay meslek yüksekokullarından çıkarılanların veya ayrılanların ve astsubay meslek yüksekokullarını başarı ile tamamlayarak astsubay naspedilenlerin bilgileri bir ay içerisinde Askeralma Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir. Söz konusu bilgilerin elektronik ortamda bildirilemediği durumlarda 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında bu bildirimler elektronik imzalı olarak yapılabilir. Askerliğini yapmamış olanların askerlikleri 7179 sayılı Kanunun 20 nci maddesi kapsamında ertelenir.

Gerekli belgelerin iadesi

MADDE 62 – (1) Astsubay meslek yüksekokulundan ayrılan veya çıkarılan öğrenciye lise diploması iade edilir. Ayrıca, astsubay meslek yüksekokulundaki öğretimi sırasında aldığı dersleri ve kredileri gösteren not durum belgesi (transkript) ve hak etmiş olmaları kaydıyla başarıyla bitirdikleri akademik öğretim programını gösteren ön lisans diploması öğrenciye verilir. Diploma ve not durum belgesi, ilişiğinin kesilme nedeni yazılarak ilgili makam tarafından onaylanır.

(2) Söz konusu bu belgelerin birer sureti öğrencinin dosyasında saklanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar

MADDE 64 – (1) 16/10/2003 tarihli ve 25261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra uyarınca yürürlükten kaldırılan Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

MSÜ SINAV SÜRECİNDEN , SORULARINDAN, SONUÇLARINDNA HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZ IİNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN