KDK Personeli GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.

KDK Personeli GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete'nin 26 Haziran 2020 Cuma günü yayımlanan 31167 sayılı yayınında "KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" yer aldı. 

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“l) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef,

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Araştırmacı, uzman,

c) İdari hizmetler grubu;

1) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, şoför,

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

d) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, kütüphaneci, mütercim, mühendis, tekniker, teknisyen.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “programcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, araştırmacı, uzman” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Şef, memur, mütercim, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen ve şoför kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

f) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Şef, memur, mütercim, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen ve şoför kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Mühendis kadrosuna atanabilmek için; mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarına ilişkin konu başlıkları atama yapılacak görevin niteliğine göre belirlenir ve duyuruda yer verilir. Yazılı sınav, Kurumca yapılabilir veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Başdenetçisi yürütür.