Jandarma ve Sahil Güvenlik Personellerinin Kimlikleri Resmi Gazete'de

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Jandarma ve Sahil Güvenlik personellerinin kimliklerine yer verildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personellerinin Kimlikleri Resmi Gazete'de

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Jandarma ve Sahil Güvenlik personellerinin kimliklerine yer verildi.

11 Aralık 2018 Salı 08:23
Jandarma ve Sahil Güvenlik Personellerinin Kimlikleri Resmi Gazete'de

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları personellerinin kimlik kartlarına ilişkin usul ve esaslar yayımlandı.

Yayımlanan kararda Subaylar ve hak sahibi aile fertlerine, Astsubaylar ve hak sahibi aile fertlerine, Uzman jandarmalar ve hak sahibi aile fertlerine, Uzman erbaşlar ve hak sahibi aile fertlerine, Diğer hizmet sınıfındaki memurlar ve hak sahibi aile fertlerine, İşçilere, öğrencilere, Sözleşmeli erbaş ve erlere verilecek kimliklerin türlerine yer verildi.

Söz konusu yönetmelik şu şekilde;

Kurum Kimlik Kartlarının Türleri ile Hak Sahipliğine İlişkin Genel Esaslar

Kurum kimlik kartlarının türleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek kimlik kartları;

a) Subaylar ve hak sahibi aile fertlerine verilecek kimlik kartlarının şekli Ek-1’de,

b) Astsubaylar ve hak sahibi aile fertlerine verilecek kimlik kartlarının şekli Ek-2’de,

c) Uzman jandarmalar ve hak sahibi aile fertlerine verilecek kimlik kartlarının şekli Ek-3’te,

ç) Uzman erbaşlar ve hak sahibi aile fertlerine verilecek kimlik kartlarının şekli Ek-4’te,

d) Diğer hizmet sınıfındaki memurlar ve hak sahibi aile fertlerine verilecek kimlik kartlarının şekli Ek-5’te,

e) İşçilere verilecek kimlik kartlarının şekli Ek-6’da,

f) Öğrencilere verilecek kimlik kartlarının şekli Ek-7’de,

g) Sözleşmeli erbaş ve erlere verilecek kimlik kartının şekli Ek-8’de,

gösterildiği gibidir.

Kurum kimlik kartı hak sahipliğine ilişkin genel esaslar

MADDE 6 – (1) Kimlik kartları, aşağıda belirtilen genel hususlar dâhilinde düzenlenir:

a) Kimlik kartı başvurusu, başvuru formu kullanılarak asıl hak sahibi personel tarafından kimlik bilgisi girmeye yetkili birime yapılır. Asıl hak sahibinin vefatı, gaipliği veya hak sahibi yakınları için başvuruda bulunmaktan kaçınması durumunda, hak sahibi aile fertleri başvuru formunu doldurarak doğrudan kimlik kartı başvurusu yapabilir.

b) Herhangi bir nedenle kimlik kartı hak sahipliği kazanan kişilere, asıl statüleri esas alınarak tek bir kimlik kartı verilir. Hak sahipleri üzerinde hiçbir suretle aynı anda birden fazla kimlik kartı bulunamaz. Diğer hak sahiplikleri kartın özel durum hanesine yazılır. Bu durumun sağlanmasından kimlik bilgisi girmeye yetkili birimler sorumludur.

c) Hak sahipliğini yitiren şahıslar, hak sahibi başka personel üzerinden kimlik kartı alamaz.

ç) Kimlik kartını kaybeden hak sahiplerine yeni kimlik kartı verilir. Çalışan personelin kimliğini kaybetmesi hâlinde, kusuru olduğundan şüphe duyuluyorsa disiplin soruşturması yapılır.

d) Kimlik kartını kaybedenlere, yeni kimlik kartı tanzim edilene kadar personelin görev yaptığı birim tarafından görev belgesi verilir. Yeni kimlik kartını teslim alan personel, daha önce verilen görev belgesini tanzim eden birime iade eder.

e) Eski kimlik kartı iade alınmadan, yenisi teslim edilmez. Eski kimlik kartının iade edilmediği durumlarda, kayıp/çalıntı kart talep nedenine karşılık gelen kart ücretinin ödendiğine dair belgenin yetkili birime ibrazı hâlinde, yeni kimlik kartı ilgilisine teslim edilir.

f) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 205 inci maddesi kapsamında istifa eden subay, istisnai memur, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve diğer hizmet sınıflarındaki memurlara emekli kimlik kartı, bunların hak sahibi aile fertlerine ise sağladıkları şartlara göre sosyal tesislere daimi giriş kartı veya günübirlik giriş kartı verilir.

g) Müstafi subay, astsubay ve uzman jandarmalardan; mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamış, ancak emeklilik hakkını kazanmamış olanların yalnızca kendilerine ve eşlerine sosyal tesislere günübirlik giriş kartı verilir. Asıl hak sahibinin vefâtı hâlinde, eşine verilen sosyal tesislere günübirlik giriş kartı,  kartın son kullanma tarihine kadar kullanılabilir. Bu tarihten itibaren yeni kimlik kartı verilmez.

ğ) Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamamış müstafi subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile memuriyetten çekilmiş sayılan tüm personele sosyal tesislere daimi veya günübirlik giriş kartı verilmez.

h) Teknolojik gelişmelere bağlı iyileştirme çalışmaları ve benzeri durumlarda, ihtiyaç duyulduğunda kullanımdaki kimlik kartlarının bir kısmı veya tamamı yenisi ile değiştirilebilir.

ı) Kimlik kartlarının basımı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında yapılan protokol hükümlerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Akıllı Kart Yönetim Merkezi Başkanlığı; dağıtımı ve yönetimi ise Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır.

 i) 2803 sayılı Kanun kapsamında profesör öğretim üyeleri arasından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı ve Dekanı olarak atananlar için Millî Savunma Üniversitesi personeli ile emsal uygulama yapılabilmesi maksadıyla, Millî Savunma Bakanlığı yöneticilerine ve aile fertlerine kart verilmesinde geçerli olan esaslar uygulanır.

 (2) Emekli veya emeklilik onay işlemleri devam eden personele; adlî yönden, özel kanunlarında yer alan çıkarma nedenleri ile meslekten veya memuriyetten çıkarılmasını gerektiren bir ceza verilmesi hâlinde emekli kimlik kartı verilmez. Ayrıca, emekli kimlik kartı verildikten sonra bu fıkra kapsamına giren personelden kart geri alınarak imha edilir ve tekrar emekli kimlik kartı verilmez. Ancak, bu fıkra kapsamında bulunan personel hakkında daha sonra meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirmeyen bir cezaya hükmolunması veya beraat kararı verilmesi hâlinde ve talebi üzerine emekli kimlik kartı verilir.

(3) Emekli kimlik kartı tanzim edilen emekli personelden; hakkında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 inci maddesi gereğince meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası verilenler, emekli kimlik kartını bir başkasına kullanmak üzere verenler veya bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla araç olarak kullananlar ile emekli kimlik kartının üzerinde tahrifat yaparak bilgilerini değiştiren personelin emekli kimlik kartı geri alınarak imha edilir. Bu fıkra kapsamında bulunanlara tekrar emekli kimlik kartı verilmez.

(4) Asıl hak sahibinin hak sahipliğini kaybetmesi hâlinde, asıl hak sahibi ve hak sahibi aile fertlerine verilmiş olan kimlik kartları geri alınır ve tekrar verilmez. Hak sahibi aile fertlerinden herhangi birinin hak sahipliğini kaybetmesi hâlinde, yalnızca o aile ferdine ait kimlik kartı geri alınır ve tekrar verilmez.

(5) Hak sahipliğini geçici veya sürekli olarak kaybedenlerin kimlik kartları, teslim edilinceye kadar kullanımının engellenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri Akıllı Kart Yönetim Merkezine bildirilerek geçici olarak kullanıma kapatılması veya iptal işlemi yapılması sağlanır.

Kurum kimlik kartlarının geçici olarak geri alınması

MADDE 7 – (1) Kimlik kartları;

a) Tutuklanma,

b) Hapis cezalarının infazı,

c) Mahkemelerce güvenlik tedbiri olarak verilen geçici meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazı,

ç) Genel veya yerel seçim için istifa,

d) Diğer hizmet sınıflarındaki memur ve işçiler için silahaltına alınma hâllerinde,

personelin görev yaptığı birim tarafından muhafaza edilmek üzere geçici olarak geri alınır.

(2) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen veya bu suçlardan tutuklu veya hükümlü bulunan personelin emekli olması durumunda emekli kimlik kartı verilmez. Ancak, bu personele suçsuz bulunduklarını belgelendirdikleri takdirde emekli kimlik kartı verilir.

(3) Geçici olarak geri alınan kimlik kartları, personelin görev yaptığı birimin personel işleriyle görevli birimleri tarafından muhafaza edilir. Birinci fıkra kapsamında bulunan hâller sona erdiğinde kimlik kartları ilgili personele teslim edilir.

(4) Yurt dışı misyon koruma ve uluslararası sözleşmeler gereği yurt dışında görevlendirilen veya devlet tarafından eğitim yapmak üzere yurt dışına gönderilen personelin kimlik kartı geri alınmaz.

Kurum kimlik kartlarının sürekli olarak geri alınması

MADDE 8 – (1) Personele ve aile fertlerine verilmiş olan kimlik kartları;

a) Personelin mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak teşkilatından veya memuriyetten çıkarılması, rütbelerinin geri alınmasına hükmolunması, kamu hizmetlerinden yasaklı bulunması,

b) Emekli ve müstafi personelin görevdeki emsalleri gibi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından çıkarılmayı gerektiren bir suçtan mahkûm olması,

c) Personelin Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile ayırma işlemine tabi tutulması,

ç) Personelin 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından izin alarak vatandaşlıktan çıkanlar hariç olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkması veya çıkarılması,

d) Yedek subayların terhis olması,

e) Uzman erbaşların herhangi bir şekilde emeklilik hakkı kazanamadan ilişiğinin kesilmesi,

f) Emekli sivil personelin kamu hizmetinden yasaklanması,

g) Öğrencilerin herhangi bir nedenle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından ilişiğinin kesilmesi,

ğ) Toplumun genel ahlâk kurallarına ve Türk aile yapısına aykırı bir hayat tarzını benimsemiş, iffetsiz bir yaşam süren aile fertleri ile asıl hak sahibi ile evlenmeden önceki yaşamında bu şekilde yaşadıklarının resmî bilgi, belgeye dayalı olarak tespit edilmesi,

h) Başka kurumlara naklen atanma,

ı) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkûm olma ve bu sebepten dolayı memuriyetin sona erdirilmesi,

i) 657 sayılı Kanunun 56 ncı ve 57 nci maddeleri hükümlerine göre kurumdan ilişik kesilmesi,

j) Bu maddede belirtilen durumlar haricinde herhangi bir sebeple görevine son verilerek personelin ilişiğinin kesilmesi,

k) İşçilerin emekliliğe esas sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak gerekli yaş şartını tamamlamadan kıdem tazminatını alarak ayrılması,

l) Sözleşmeli erbaş ve erlerin herhangi bir şekilde ilişiğinin kesilmesi,

hâllerinde, asıl hak sahibi personel hak sahipliğini kaybettiğinden, personelin görev yaptığı kimlik bilgisi girmeye yetkili birim tarafından geri alınır ve tekrar verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum Kimlik Kartlarında Yetki ve Sorumluluklar

Kurum kimlik kartlarının şekli ile yetki ve sorumluluklar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kimlik kartlarındaki yetki ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir:

a) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu personel için düzenlenecek kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir.

b) Kimlik kartı hak sahipliğinin belirlenmesi işlemlerinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilidir.

c) Kimlik kartını hak sahibine ulaştırmaktan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen birimler sorumludur.

ç) Kimlik kartlarının yalnızca hak sahipleri tarafından kullanılmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almaktan her seviyedeki birlik, karargâh ve kurum amiri sorumludur.

d) Tedariğinden imhasına kadar geçen tüm yaşam çevrimi süresince, kimlik kartlarının mülkiyeti Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına, kullanım hakkı ise hak sahibine aittir.

e) Kimlik kartı; kişinin, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olduğunu ve kimliğini gösteren resmî belgedir. Asıl hak sahibi personel; mevzuat, talimat ve emirle belirlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, görev sırasında ve görev dışında resmî veya sivil kıyafetli iken kimlik kartını yanında bulundurmaya, istek hâlinde ve gerektiğinde göstermeye mecburdur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının ayrı ayrı çıkaracakları yönergelerle düzenlenir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş olan personel kimlik kartları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir.

Kamubulteni.com  | Ankara

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.