Hazine ve Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirleyen , "HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ" Resmi Gazete'nin 31488 sayılı 22 Mayıs 2021 Cumartesi tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede sayılan unvanlara atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanuna, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha alt düzeydeki görevleri,

b) Alt grup: Hizmet grupları içerisinde aynı düzeyde yer alan unvanlardan teşekkül eden grubu,

c) Aynı birim: Bir hizmet biriminin merkez ve taşra teşkilatını,

ç) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

d) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

e) Birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Bakanlık hizmet birimleri ile defterdarlık birimlerini,

f) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzey görevlerin yer aldığı grupları,

h) Hizmet süresi: Aylıksız izin süreleri hariç muvazzaf askerlikte geçen süreler dâhil olmak üzere 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

ı) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

i) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha üst düzeydeki görevleri,

j) YDS/e-YDS: 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve unvanlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve unvanlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, kütüphane müdürü, personel müdürü, maliye kursu müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü, muhakemat müdürü, muhasebe müdürü, saymanlık müdürü, malmüdürü,

2) Personel müdür yardımcısı, maliye kursu müdür yardımcısı, muhakemat müdür yardımcısı, saymanlık müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi,

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman, araştırmacı, eğitim uzmanı,

2) Raportör,

c) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı,

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine sayman yardımcısı, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför,

e) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi unvanlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, ekonomist, mütercim, Hazine avukatı, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, biyolog, programcı, tekniker, sağlık teknikeri, teknisyen, haberleşme teknisyeni, çocuk eğitimcisi, hemşire, laborant, sağlık memuru.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına sahip olmak.

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az bir yıl çalışmış bulunmak.

c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube müdürü ve kütüphane müdürü unvanına atanabilmek için;

1) Personel müdür yardımcısı, muhakemat müdür yardımcısı, saymanlık müdür yardımcısı, maliye kursu müdür yardımcısı, uzman, araştırmacı, eğitim uzmanı, defterdarlık uzmanı, şef, koruma ve güvenlik şefi, raportör, çözümleyici, mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, mütercim veya ekonomist unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak ve dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Personel müdürü ve maliye kursu müdürü unvanına atanabilmek için;

1) Personel müdür yardımcısı, muhakemat müdür yardımcısı, saymanlık müdür yardımcısı, maliye kursu müdür yardımcısı, uzman, araştırmacı, eğitim uzmanı, defterdarlık uzmanı, şef, koruma ve güvenlik şefi, raportör, çözümleyici, mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, mütercim veya ekonomist unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak ve dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

c) Bilgi işlem merkezi müdürü unvanına atanabilmek için;

1) Çözümleyici, mühendis, istatistikçi veya matematikçi unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak ve dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Muhakemat müdürü unvanına atanabilmek için;

1) Müşavir Hazine avukatı veya Hazine avukatı unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak veya en az iki yılı Hazine avukatlığı unvanında olmak üzere hâkim, savcı veya kamuda avukat unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

d) Muhasebe müdürü, saymanlık müdürü ve malmüdürü unvanına atanabilmek için;

1) Personel müdür yardımcısı, muhakemat müdür yardımcısı, saymanlık müdür yardımcısı, maliye kursu müdür yardımcısı, uzman, eğitim uzmanı veya defterdarlık uzmanı unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak ve dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Muhasebe yetkilisi sertifikasına sahip olmak,

e) Personel müdür yardımcısı, maliye kursu müdür yardımcısı ve saymanlık müdür yardımcısı unvanına atanabilmek için;

1) Defterdarlık uzmanı, şef, koruma ve güvenlik şefi, raportör, çözümleyici, mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, mütercim, ekonomist, ayniyat saymanı, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine sayman yardımcısı, koruma ve güvenlik görevlisi veya şoför unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az altı yıl hizmeti bulunmak ve dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

f) Muhakemat müdür yardımcısı unvanına atanabilmek için;

1) Müşavir Hazine avukatı veya Hazine avukatı unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az altı yıl hizmeti bulunmak veya en az iki yılı Hazine avukatlığı unvanında olmak üzere hâkim, savcı veya kamuda avukat unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az altı yıl hizmeti bulunmak,

g) Şef ve raportör unvanına atanabilmek için;

1) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine sayman yardımcısı, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, programcı, tekniker, teknisyen veya haberleşme teknisyeni unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az altı yıl hizmeti bulunmak ve en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ğ) Koruma ve güvenlik şefi unvanına atanabilmek için;

1) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az altı yıl hizmeti bulunmak ve en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

h) Uzman, araştırmacı ve eğitim uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) Şef, koruma ve güvenlik şefi, raportör, çözümleyici, ayniyat saymanı, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine sayman yardımcısı, koruma ve güvenlik görevlisi veya şoför unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az altı yıl hizmeti bulunmak ve dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ı) Sivil savunma uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) Şef, koruma ve güvenlik şefi, raportör, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine sayman yardımcısı, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, tekniker, teknisyen veya haberleşme teknisyeni unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az altı yıl hizmeti bulunmak ve dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

i) Çözümleyici unvanına atanabilmek için;

1) İstatistikçi, matematikçi veya programcı unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az dört yıl hizmeti bulunmak ve dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavına başvuru tarihinin son günü itibarıyla son beş yıl içerisinde YDS/e-YDS’den en az elli puan almış olmak ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

j) Ayniyat saymanı unvanına atanabilmek için;

1) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine sayman yardımcısı, koruma ve güvenlik görevlisi veya şoför unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az altı yıl hizmeti bulunmak ve en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

k) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru ve Hazine sayman yardımcısı unvanına atanabilmek için;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı veya bahçıvan unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

l) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanına atanabilmek için;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı veya bahçıvan unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Askerliğini yapmış olmak (erkekler için),

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşımak,

4) 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

m) Şoför unvanına atanabilmek için;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı veya bahçıvan unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) (C) veya (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına sahip olmak.

b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

(2) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi ve ekonomist unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Mütercim unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının filoloji, mütercim-tercümanlık veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde YDS/e-YDS’den en az doksan puan almış olmak ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

c) Hazine avukatı unvanına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

ç) Çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist ve biyolog unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Programcı unvanına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü ile bu bölüme denk bölümlerden mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

e) Tekniker ve sağlık teknikeri unvanına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Teknisyen, haberleşme teknisyeni, çocuk eğitimcisi, hemşire, laborant ve sağlık memuru unvanına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi mesleki veya teknik okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavı ile Atamaya İlişkin Esaslar

Sınav usul ve esasları

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

(2) Sınava katılacak adayların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları ilanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla taşımaları gerekir.

(3) Sınav sonuçları, yalnızca sınavı açan hizmet birimi ve sınav açılan unvan için geçerlidir.

(4) Sınav sonuçları, aynı birim ve aynı düzey görev için altı aylık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 11 – (1) Sınav duyurusunda; atama yapılacak kadro unvanı ve birimi, boş kadro sayısı ile yeri, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri, başvuru şekli, son başvuru tarihi, sınavın hangi usulde yapılacağı ve sınava katılma şartlarına yer verilir.

(2) Sınav duyurusu, Genel Müdürlükçe veya sınavı düzenleyen hizmet birimince yapılır.

(3) Sınav duyurusu, yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde merkez ve taşra birimlerine gönderilir. Duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca birine başvurulabilir.

(4) Sınav başvuruları, ilanda belirtilen şekilde elektronik ortamda yapılır. Son müracaat tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki süre on günden az olamaz.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunmaları ve sınava katılmaları mümkündür.

(6) Aday memur statüsünde bulunanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşların personeli sınava başvuruda bulunamazlar.

(7) Sınav başvurusunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Genel Müdürlükçe veya Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak hizmet birimince yapılır ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak unvanın niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Yazılı sınavların başka bir kuruma yaptırılması halinde, itiraza ilişkin iş ve işlemler dâhil sınava ilişkin usul ve esaslar protokol ile belirlenir.

Yazılı sınav sonuçları ve duyurulması

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. Sınav sonuçları, sınavı düzenleyen hizmet birimince Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Sözlü sınav, yazılı sınavı düzenleyen hizmet birimince yapılır.

(2) Sözlü sınava ilişkin duyuru, sınavın yapılacağı tarihten en az on gün önce yazılı sınavı düzenleyen hizmet birimince Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(3) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağırılır.

(4) Sözlü sınavda aday sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(5) Sınav kurulu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar ve verilen puanlar tutanağa geçirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı puanı

MADDE 15 – (1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak oluşturulur.

(2) Sınav kurulu, adayları en yüksek başarı puanından başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl olarak belirler, sınav ilanında yer verilmesi halinde ilan edilen sayı kadar adayı da yedek olarak belirleyebilir. Sınav sonuçları, Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur, ayrıca ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(4) Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı sayılmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

a) Kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılarak durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınava katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, listelerin duyurulduğu tarihi takip eden en geç yedi gün içinde sınavı düzenleyen hizmet birimine yapılır.

(2) İtiraz, sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(3) Yapılan yazılı sınavlarda sınav kurulunca hatalı soru tespit edilmesi veya yargı kararı uyarınca soruların iptal edilmesi halinde, iptal edilen sorular sınava katılan tüm adaylar tarafından doğru cevaplandırılmış sayılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Sınavda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri sınavı düzenleyen hizmet birimince dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı düzey görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar, dava konusu sınav belgeleri ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

Göreve hazırlama eğitimi

MADDE 19 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara ilişkin yapılan sınavda başarılı olanlar, iki haftalık süreyi geçmemek üzere göreve hazırlama eğitimine tabi tutulabilir.

(2) Bu madde kapsamında düzenlenecek eğitim programlarında uzaktan eğitim yöntemlerinden yararlanılabilir.

Atama esasları

MADDE 20 – (1) Sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre en geç üç ay içerisinde yapılır.

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

(3) Atamaları yapılanlardan süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin atanma hakları sona erer.

(4) İkinci ve üçüncü fıkra uyarınca atamaları iptal edilenler hiçbir hak talep edemez.

(5) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenmiş olması kaydıyla yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(6) Atama onaylarının, onay tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

(7) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi unvanlardan, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) veya (2) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara ataması yapılanlardan göreve başladıktan sonra sarfınazar edenler, daha önce görev yaptığı unvan ve hizmet alanına ilgili birimin uygun görmesi halinde atanabilir. Bu hizmet alanının dolu olması halinde aynı il ve hizmet bölgesi içinde yer alan diğer hizmet alanlarından birine, boş hizmet alanı bulunmaması halinde ise aynı hizmet bölgesinde boş bulunan başka bir hizmet alanına atanabilir.

(8) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara ataması yapılanlardan, göreve başladıktan sonra sarfınazar edenlerin söz konusu unvanlara tekrar atamaları yedinci fıkrada belirtilen usule göre yapılabilir.

(9) Yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin yönetmelik hükümlerine tabi olmayan Bakanlık personelinden sınav sonucu ataması yapılanlar, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadır. Bu sürenin hesabında, izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri ve ilgili birimin uygun görmesi halinde mümkündür. Ancak bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı yer olması kaydıyla mümkündür. Bu şekilde atananlar, atandıkları yerde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadır.

(10) Dokuzuncu fıkrada belirtilen personelden sınava başvuru tarihinden sonra mazeret halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla iki yıllık süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilir. Mazeret halleriyle ilgili olarak, Bakanlık personelinin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 21 – (1) Sınav kurulu, Bakanlık Makamı onayı ile birim amiri veya yardımcısı başkanlığında, üyelerden biri Genel Müdürlükten olmak üzere başkan dâhil en az beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Gerekmesi halinde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulu başkan ve üyelerinin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, sınav kurulu üyeliği sona erdirilir ve yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadır.

(5) Sınav kurulu; sınav sorularının hazırlanması, sınavların yapılması veya yaptırılması, başarı listesinin düzenlenmesi, sınav sonuçlarının ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemleri yürütmekle görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bakanlıkça Yapılacak Atamalara İlişkin Usul ve Esaslar

Hizmet grupları ve unvanlar arası geçişler

MADDE 22 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bendinde sayılanlar aynı alt grup içinde aynı birimdeki unvanlara bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla sınavsız atanabilir.

(2) Uzman ve eğitim uzmanı unvanlarında bulunanlar, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan aynı birimdeki müdür yardımcılığına kadro ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde sınavsız atanabilir.

(3) Hizmet gruplarındaki personel, istekleri halinde daha önce bulundukları unvanlara veya aynı birim ve hizmet grubundaki daha alt gruplara ait unvanlara sınavsız atanabilir. Bu Yönetmelikte unvanları sayılan personelden istekleri üzerine önceki unvanına ya da daha alt unvana atananların, daha önce bulundukları aynı unvana atamaları idarenin uygun görmesi halinde mümkündür.

(4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar arasındaki geçişler, kadro ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla sınavsız yapılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, sınav şartı aranmaksızın 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen öğrenimle ihraz edilen unvanlara atanabilir.

Zorunlu unvan değişimi

MADDE 23 – (1) Adli veya idari soruşturma ya da teftiş veya denetim sonucunda düzenlenen raporlara istinaden veya sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceği anlaşılanlar, birim farkı gözetilmeksizin daha alt unvanlara kazanılmış hak aylık derecesi ile atanabilir.

(2) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını kaybeden koruma ve güvenlik görevlileri, önceki unvanlarına veya diğer şartları taşımak kaydıyla aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlara atanır. Bu şartları yeniden kazananların eski unvanlarına atanmaları mümkündür.

(3) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre sürücü belgesi iptal edilen veya iki aydan fazla süreyle geçici olarak veya tedbiren alınan şoförler, önceki unvanlarına veya diğer şartları taşımak kaydıyla aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlara atanır.

Çalışma şartı

MADDE 24 – (1) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar sonucunda (B) grubu kadrolara atananlar, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında atananlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atananlar ile görevden çekilen personelden yeniden göreve atananlar; atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadır. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.

(2) (B) grubu kadrolar için yerleştirmeye esas tercihlerin yapıldığı son başvuru tarihinden, 2828 sayılı Kanun kapsamında atananlar için ise atama teklif tarihinden sonra mazeret halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilir. Mazeret halleriyle ilgili olarak, Bakanlık personelinin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır.

Naklen atamalar

MADDE 25 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, Bakanlık kadro unvanları arasında bulunmak kaydıyla; aynı unvanlı kadrolara veya aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlı kadrolara hizmet ihtiyacı çerçevesinde Bakanlık iznine istinaden aşağıdaki şartları taşımaları halinde naklen atanabilir. Ancak kütüphane müdürü, personel müdürü, maliye kursu müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü, muhakemat müdürü, muhasebe müdürü, saymanlık müdürü, malmüdürü ile bunların yardımcı kadrolarına kurumlararası naklen atama yapılamaz. Şube müdürü unvanına naklen atanacakların ise kurumlarında görevde yükselme sınavı sonucunda söz konusu unvana atanmış olması şarttır.

a) Adli veya idari ceza almamış olmak,

b) Atanılacak kadro için aranan toplam hizmet süresi, yabancı dil, ehliyet gibi belgeler ile diğer şartlara sahip olmak,

c) Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve yardımcı hizmetler grubunda görev yapanlar hariç diğerleri için yükseköğrenim mezunu olmak,

ç) Koruma ve güvenlik görevlisi için otuzbeş, diğerleri için elli yaşını geçmemiş olmak.

(2) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan personel, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç (görevde yükselme sınavı sonucunda şube müdürü unvanına atananlar dışında), aynı unvanlı kadrolara veya aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlı kadrolara, adli veya idari ceza almamış olmak ve söz konusu unvanlar için aranılan toplam hizmet süresi, öğrenim ile diğer belge ve şartlara sahip olmak kaydıyla hizmet ihtiyacı çerçevesinde naklen atanabilir.

(3) Avukatlık ruhsatına sahip olanlardan; hakim veya savcı olarak görev yapanlar ve kamu kurum ve kuruluşlarında avukat kadrosunda en az iki yıl görev yapanlar, avukatlık ruhsatına sahip olmayanlardan hukuk fakültesi mezunu olup hakim veya savcı olarak en az dört yıl görev yapanlar ile daha önce Hazine avukatı olarak görev yapmış olanlardan adaylığı kaldırılanlar sınava tabi tutulmaksızın kadro ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde Hazine avukatlığına naklen atanabilir.

(4) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapmakta iken başka kurumlara naklen atananlar, adli veya idari bir ceza almamış olmak şartıyla kadro ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde Bakanlıkta görev yaptığı unvanlara veya aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlara naklen atanabilir.

(5) İstifaen görevinden ayrılan personelden yeniden atanma talebinde bulunanların Devlet memuru olma koşullarını kaybetmemiş bulunmaları kaydıyla, kadro ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde Bakanlık iznine istinaden açıktan atama prosedürü çerçevesinde Bakanlıkta görev yaptıkları unvanlara veya aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlara yeniden atanmaları mümkündür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Defterdar yardımcılığına atama

MADDE 26 – (1) Defterdar yardımcısı unvanına atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bakanlık teşkilatında şube müdürü, kütüphane müdürü, personel müdürü, maliye kursu müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü, muhakemat müdürü, muhasebe müdürü, saymanlık müdürü, malmüdürü unvanında en az iki yıl veya defterdarlık uzmanı unvanında en az sekiz yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az on yıl hizmeti bulunmak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

Kazanılmış haklar

MADDE 27 – (1) Bakanlık teşkilatında bu Yönetmelikte sayılan unvanlara asaleten atanarak görev yapmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Engellilerin sınavı

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavları esnasında gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 30 – (1) 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği ile 8/3/2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan yönetmelikler uyarınca yürürlüğe konulan; yönerge, genelge ve genel yazıların bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartları taşımaları halinde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.