Bugün Resmi Gazete'de Yayımlandı! Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne 45 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvurular bugün başladı, işlemlerin 15 gün devam edeceği kaydedildi.

Bugün Resmi Gazete'de Yayımlandı! Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne 45 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne 45 sözleşmeli personel alımı yapılacağına ilişkin resmi duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan duyuruda personel alımı için başvuruların RG'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün boyunca süreceğine yer verilirken, başvuru yapacak adayların unvanlara göre belirlenen başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği kaydedildi. Fizyoterapist, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant gibi unvanlarda gerçekleşecek alıma başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak genel ve özel şartlar aşağıdaki gibi oldu: 

I- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1 - 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir).

2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

4 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başvuru formuna https://www.nku.edu.tr/ adresinden erişim sağlanacağına yer verilen duyuruda , şahsen ya da posta yoluyla başvluruların kabul edilmeyeceği belirtildi. Namık Kemal Üniversitesi'nce yapılan resmi bilgilendirmede, "Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir." ifadeleri görüldü.