BTK İdari Yaptırım Yönetmeliği Değişti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

BTK İdari Yaptırım Yönetmeliği Değişti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

29 Eylül tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürülüğe giren kararda BTK idari yaptırımlar yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldığına yer verildi. Söz konusu yönetmelik şu şekilde;

MADDE 1 - 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan "6 ncı ve 8 inci" ibaresi "6 ncı, 8 inci ve 10 uncu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) İşletmecinin CLI'a ilişkin ilgili mevzuat hükümlerini ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır. İhlalin ilgili mevzuat çerçevesinde ağır kusur oluşturduğunun Kurul tarafından tespiti halinde ise işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir."

"(4) İşletmecinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sayılan fiiller dışında numaralandırmaya ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan "Katma değerli" ibaresi "Tüketicinin aldatılması veya yanıltılmasının amaçlanması halleri dışında katma değerli" şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinde tüketicinin aldatılması veya yanıltılmasının amaçlandığının tespit edilmesi halinde, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır. İhlalin ilgili mevzuat çerçevesinde ağır kusur oluşturduğunun Kurul tarafından tespiti halinde ise işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir."

"(3) İşletmecinin birinci ve ikinci fıkralarda sayılan fiiller dışında tüketici haklarına ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Şebeke ve bilgi güvenliği ile siber güvenliğe ilişkin ihlaller"

"(2) Ulusal siber güvenlik faaliyetleri ile siber saldırılara karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik Kurumun görevleri kapsamında belirleyeceği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya aldıracağı tedbirleri uygulamayan gerçek kişiler ile işletmeciler dışındaki özel hukuk tüzel kişilerine bin liradan bir milyon liraya kadar idari para cezası uygulanır. Kurum ihlal konusuna ilişkin olarak gerçek veya tüzel kişiden yazılı açıklamalarını 15 günden 30 güne kadar belirlenebilecek süre içerisinde göndermesini ister. Süresinde gönderilmeyen yazılı açıklama dikkate alınmaz."

BTK tarafından hükümleri yürütülecek olan bu yönetmelik, bugünden itibarne yürülüğe girer.

Kamubulteni.com  | Ankara