TSK Subay Alımı için Başvuru İşlemleri 13 Ocak'ta Sona Erecek

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Hukuk Fakültesi Mezunları arasından subay alımı için başvuru işlemleri 13 Ocak tarihinde sona erecek.  

TSK Subay Alımı için Başvuru İşlemleri 13 Ocak'ta Sona Erecek

TSK Subay Alımı için Başvuru İşlemleri 13 Ocak'ta Sona Erecek

Hukuk sınıfı subay alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. TSK'dan yapılan resmi duyuruda, "Türk Silahlı Kuvvetlerine hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden başvuru tarihi itibari ile mezun olanlar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında iç (muvazzaf veya sözleşmeli subay) ve dış kaynaktan aşağıda belirtilen şartlarda personel alınacaktır." ifadelerine yer verilirken iç kaynak kapsamında ve dış kaynak kapsamında başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği belirtildi.

Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar aşağıdaki gibi olacak: 

(a) Türk vatandaşı olmak,
(b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(c) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet,
irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık,
yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak,
fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile
kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir
veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan
birisinden mahkum olmamak ya da soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak.
(ç) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya guruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
(d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(e) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak.
(f) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak.
(g) Yapılacak sınav ve mülakatta yeterli not almış olmak,
(ğ) Dış kaynaktan başvuran adaylar için TABLO-1’de yer alan branşlarda Fiziki
Yeterlilik Testinde (FYT), başarılı olmak.
(h) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak. 

(a) Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu
tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak,
(b) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı
mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.
(3) Yaş ile İlgili Şartlar (Sadece dış kaynaktan başvuracak erkek ve kadın adaylar
için):
01 Ocak 2019 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1992 ve
daha sonraki tarih doğumlular),
(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak
(01 Ocak 1987 ve daha sonraki tarih doğumlular),
(4) Rütbe ile İlgili Şartlar (Sadece iç kaynaktan başvuracak muvazzaf ve sözleşmeli
subaylar için):
Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı rütbelerinden birinde olmak.

(a) İç kaynaktan başvuru yapan ve seçim aşamalarında başarılı olan adaylardan
muvazzaf veya sözleşmeli subay olanlar, 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde hukuk sınıfı subaylar için belirlenecek
sağlık şartları konusunda değişiklik yapılıncaya kadar askeri hakimler için belirlenen sağlık şartları
hukuk sınıfı subaylar için de uygulanacaktır.
(b) Dış Kaynaktan başvuru yapan ve seçim aşamalarında başarılı olan adaylar,
31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliğinde belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK Sağlık Kurulu Raporu
vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” kararlı
sağlık raporunu almak üzere hastaneye sevk edilecektir
(c) İç ve dış kaynak temin durumuna göre Yönetmelik esaslarınca Milli Savunma
Bakanlığınca belirlenecek sağlık kurulu raporu şartları hastane sevk yazısında belirtilecektir.

(ç) Sağlık Kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan
sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık
kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir. Bu kapsamda;
(I) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 30
gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler
dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilen sağlık raporlarına
işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları
sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi
adayın kendi sorumluluğundadır.
(II) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık
Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek,

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN.pdf