TMSF Memur Alımı (KPSS A) Başvuruları 7 Ekim'de Başlayacak! İşte Şartlar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere fon denetçi yardımcısı, fon uzman yardımcısı  ve fon avukatı kadrolarına personel alınacak.

TMSF Memur Alımı (KPSS A) Başvuruları 7 Ekim'de Başlayacak! İşte Şartlar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere fon denetçi yardımcısı, fon uzman yardımcısı  ve fon avukatı kadrolarına personel alınacak.

30 Eylül 2019 Pazartesi 23:31
TMSF Memur Alımı (KPSS A) Başvuruları 7 Ekim'de Başlayacak! İşte Şartlar

TMSF Memur Alımı (KPSS A) Başvuruları 7 Ekim'de Başlayacak! İşte Şartlar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere fon denetçi yardımcısı, fon uzman yardımcısı  ve fon avukatı kadrolarına personel alınacak.

Fon Denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı için gerçekleşecek sınava başvurular 7 Ekim 2019 tarihinde başlayacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan yapılan resmi duyuruda personel alımına ilişkin, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 5 (Beş) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 15 (Onbeş) adet Fon Uzman Yardımcısı ve 15 (Onbeş) adet Fon avukatı, kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir." ifadelerine yer verilirken, sınava katılma şartları aşağıdaki gibi oldu: 

A) Fon Denetçi Yardımcılığı için:
- En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler,
iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı
okulları bitirmiş olmak,
ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puan türünden
en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,
ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
-Yukarıda belirtilen KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puanı için
başvuranların toplam sayısının 50 (Elli) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan
adaydan başlanmak üzere ilk 50 (Elli) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü
sınava çağrılacaktır.
B) Fon Uzman Yardımcılığı için:
- En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler,
iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı
okulları bitirmiş olmak,
- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puan türünden
en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,
- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
- Yukarıda belirtilen KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puanı için
başvuranların toplam sayısının 150 (Yüzelli) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan
adaydan başlanmak üzere ilk 150 (Yüzelli) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü
sınava çağrılacaktır.
C) Fon Avukatlığı için:
- Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
- ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS), KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,
- Yukarıda belirtilen KPSSP3 puanı için başvuranların toplam sayısının 100 (Yüz) kişiden
fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 100 (Yüz) aday, yazılı
giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden
fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
D) Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı için:
- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01
Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir),
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan
etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da
hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,
- 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya
kontrolü elinde bulundurmamak,
- Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç
ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve
katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya
bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce
nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya
mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar
Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri
hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli
zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık
suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine
karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu
suçlara iştirakten hükümlü bulunmamak, 
- 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,
- Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel
bir durumda bulunmamak.

SINAV BAŞVURULARI

Sınav başvuruları talep edilen belgelerle birlikte 7 Ekim- 28 Ekim 2019 tarihleri arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul (34394) adresine yapılacak. Detaylar TMSF resmi sayfasından öğrenilebilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.