Mezuniyet Şartsız Jandarma'ya Kadın Erkek Korucu Alımı (Uzman Erbaş Astsubay Olma Şansı)

Çok sayıda ilçe , jandarma bünyesine mezuniyet şartı olmadan korucu alımı yapacağını duyurdu. İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere yapılan korucu alımlarının başvuru detayları haberimizde. İşte detaylar.

Mezuniyet Şartsız Jandarma'ya Kadın Erkek Korucu Alımı (Uzman Erbaş Astsubay Olma Şansı)

Jandarma'ya korucu alımı yapılacak.

İlanlar art arda yayımlandı ve İlçe Jandarma komutanlıkları bünyesine mezuniyet şartı olmadan , ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından çok sayıda korucu alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartsız jandarma bünyesine yapılan korucucu alımlarının başvuru detayları kamubulteni.com 'da.

İlanlar art arda yayımlandı. Takip için TIKLAYIN

UZMAN ERBAŞ ASTSUBAY OLMA ŞANSI

Korucu alımına başvuru yapan ve korucu olmaya hak kazanan adaylar, göreve başladıktan sonra meslek içinden yapılacak uzman erbaş alımlarına başvuru yapabilecekler. Öte yandan astsubaylık ve subaylığa da geçiş vardır.

Kadın adaylar ise astsubay ve subaylığa geçiş yapabilir. 

BAŞVURU DETAYLARI

Yayımlanan korucu alımı ilanları şu şekilde:

Çemişgezek Korucu Alımı

Hozat Korucu Alımı

Duyuru şu şekilde:

Son müracaat tarihi 29 Haziran 2020 Pazartesi günü mesai bitimi olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar işleme konulmayacaktır.
Göreve alınmada aranacak şartlar ve gerekli belgeler aşağıda sayılmıştır.
Türk Vatandaşı olmak
Erkek Adaylar Askerlik görevini yapmış  ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olmak,kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.
En az ilkokul mezunu olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesinin 1. Fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak
Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, aynı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya istismal ve istihlak kaçakçılık, uyuşturucu alma ve satma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerin aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve hüküm giymemiş olmak
Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak
Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak
Siyasi parti üyesi olmamak
Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak
Güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırması olumlu olmak.
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,oluşum veya gruplara üyeliği,mensubiyeti,iltisakı veya irtibatı bulunmamak
Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde  40 yaş, 50 yaş olarak uygulanır.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER
Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 
Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
Diploma veya okur-yazar olduğuna dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge
Erkek Adaylar Askerlik görevini yapmış  ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge
Resmi kuruluşlardan alınmış, geçici köy koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu
Son 1 yıl içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf
Başvuru sahiplerinin adli sicil belgesi  ve görevelndirileceği köyde/mahallede oturduğuna dair ikametgah belgesi de İlçe Jandarma Komutanlıklarınca ilgisine göre UYAP sisteminden ve Adrese Dayalı Kimlik Paylaşım sisteminden alınarak dosyaya eklenir.
Başvuru ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

Mazgirt Korucu Alımı

Müracaatlar 18.06.2020 – 29.06.2020 tarihleri arasında Mazgirt İlçe Jandarma Komutanlığına yapılacaktır. Son müracaat tarihi 29.06.2020 günü mesai bitimi olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar işleme konulmayacaktır.

            Göreve alınmada aranacak şartlar ve gerekli belgeler aşağıda sayılmıştır.

1.  Türk Vatandaşı Olmak.

2.  Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/06/1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.

3.  Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak,

4.  En az ilkokul mezunu olmak,

5.  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak.

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

8. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.

9.  Kan davasından hüküm giymemiş olmak.

10. Hali hazırda görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek.

11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

12. Siyasi parti üyesi olmamak. 

13. Köy/mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli İdarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.

14. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği İçerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.

15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya İrtibatı bulunmamak,

16. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

  

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

1. Güvenlik korucusu olarak görevlendirilmek isteyenler, bir dilekçeyle başvururlar.

2. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

        -Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.

        -Diploma sureti.

        -Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge.

        -Resmi kuruluşlardan alınmış güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu         raporu.

        -Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf.

        -Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

3. Başvuru ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

4.Başvuru sahiplerinin adli sicil belgesi ve görevlendirileceği köyde/mahallede oturduğuna dair ikametgâh belgesi de İlçe Jandarma Komutanlıklarınca ilgisine göre UYAP sisteminden ve Adrese Dayalı Kimlik Paylaşım sisteminden alınarak dosyaya eklenir.

Pertek Korucu Alımı

Müracaatlar 18/06/2020 tarihinden 29/06/2020 tarihi saat 17.00’a kadar dilekçe ile Pertek Kaymakamlığına (İlçe Jandarma Komutanlığı) şahsen yapılacaktır. Dilekçe ekine aşağıdaki istenilen belgeler konulacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
c)Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.(Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde
50 yaşını aşmamış olmak
ç) En az ilkokul mezunu veya okur-yazar olmak.
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 savdı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk. din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak.
f) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
g) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununca sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
ğ) Kan davasından hüküm giymemiş olmak.
h) Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek.
ı) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
ı) Siyasi parti üyesi olmamak.
j) Köy/mahalle muhtarlığı ve İhtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.
k) Terör örgütlen ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına: yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör Örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.
I) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyetle bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,
m) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak

BELGELER:
(1) Güvenlik korucusu olarak görevlendirilmek isteyenler, Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığı)bir dilekçeyle başvururlar.
(2) Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
a) Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.
b) Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge.
c) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge.
ç) Resmi kuruluşlardan alınmış güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu.
d) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf.
e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi.
(3) Başvuru ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.
Başvuru sahiplerinin adli sicil belgesi ve görevlendirileceği köyde/mahallede oturduğuna dair ikametgâh belgesi de İlçe Jandarma Komutanlıklarında ilgisine göre UYAP sisteminden ve Adrese Dayalı Kimlik Paylaşım Sisteminden alınarak dosyaya eklenecektir.

Pülümür Korucu Alımı

Baykan Korucu Alımı

Siirt ili Kara Kuvvetleri Komutanlığının sorumluluğunda bulunan üs bölgelerinin Siirt il Jandarma Komutanlığına devrinin planlandığı, Üs bölgelerinin konuşlu olduğu yerlerde PKK/KCK terör örgütünün faaliyet gösterdiği ve güvenlik açısından risk arz eden bölgeler içerisinde bulunduğu, devir alınması planlanan üs bölgelerinin emniyetinde kullanılmak ve operasyonel faaliyetlerde görev almak üzere; Baykan ilçesi, Meşelik Köyüne (8) Adet , Ormanpınarı Köyüne (1) Adet , Göklü Mezrasına (3) Adet ve Çamtaşı Köyüne (3) Adet ,ayrıca Jandarma sorumluluk bölgelerindeki Güvenlik Korucularının takviye edilmesi, emniyet ve asayişin etkin bir şekilde sağlanması ve terörle mücadele kapsaminda icra edilecek operasyonlarda faydalanılması maksadıyla; Atabağı Beldesine (20) Adet, Veysel Karani Beldesine (30) Adet olmak üzere; 442 Sayılı Köy Kanunun 74 üncü maddesi kapsaminda Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.

        İstekliler, Baykan ilçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde 11 - 21 Haziran 2020 tarihleri arasında (10) gün içerisinde müracaat edebileceklerdir.

Pervari Korucu Alımı

 442 Sayılı Köy Kanununun 74. maddesi kapsamında Pervari İlçesi;

 • Karasungur Köyünden 10 (on),
 • Köprüçay Köyünden 5 (beş),
 • Palamutlu Köyünden 5 (beş),
 • Kilis Mezrasından 5 (beş),
 • Tosuntarla Köyünden 5 (beş),
 • Belenoluk Köyünden 5 (beş),
 • Söğütönü Köyünden 5 (beş),
 • Doğan Köyünden 24 (yirmi dört),
 • Düğüncüler Köyünden 5 (beş),
 • Yapraktepe Köyünden 2 (iki),
 • Doğanca Köyünden 5 (beş),

olmak üzere toplam 76 (yetmiş altı) güvenlik korucusu alımı yapılacaktır.

        İstekliler, Pervari İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Pervari Pervari İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucu Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaları halinde 11.06.2020 - 21.06.2020 tarihleri arasında 10 (on) gün içerisinde müracaat edebileceklerdir.

DİĞER İL ve İLÇELER İÇİN DE DUYURULAR GELECEK

Korucu alımı diğer il ve ilçeler için de gelecek. Diğer il ve ilçeler için duyurular geldiğinde haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN