Kadın-Erkek Lise Mezunu Jandarma Subay Astsubay Alımında Değişiklik

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda lise mezunu adaylar arasından yapılacak subay astsubay alımında değişiklik yapıldığına yer verildi.

Kadın-Erkek Lise Mezunu Jandarma Subay Astsubay Alımında Değişiklik

Jandarma en az lise mezunu subay astsubay alımında değişiklik.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından Resmi Gazete 'de bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda JSGA 'ya yapılacak lise mezunu kadın-erkek jandarma alımında değişiklik yapıldığına yer verildi.

İşte Resmi Gazete 'de yayımlanan karar.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TEMİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/2017 tarihli ve 30044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (r) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Yazılı sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yükseköğretime geçiş sınavını,”

“ö) Şehit veya malul eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,”

“s) Kayıt Kabul Komisyonu: Kayıt ve kabulle ilgili işlemleri yapmak üzere Fakülte için Dekanlık, MYO için MYO Komutanlığı tarafından görevlendirilen komisyonu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Şehit veya malul eş veya çocukları ile ilgili kontenjan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teklifi ve Bakanlık onayı ile ayrıca belirlenir. Bu sayı Fakülte ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri için ayrı ayrı belirlenir. Genel sıralama içinde başarılı olan adaylar bu kontenjan dışında değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Fakülte ve Meslek Yüksekokulları için sıralamaya esas yazılı sınav puan türü veya türleri ile taban puanı, Bakanlık onayıyla belirlenir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere her bir adayın belirlenen tür veya türlerdeki yazılı sınav puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak, şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları sıralama gözetmeksizin şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Yazılı sınava katılmış ve Bakanlık onayıyla belirlenen taban puan veya üzerinde not almış olmak, şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları için Bakanlık onayıyla belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak,”

“k) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuruda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 9 – (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyanı,

d) Yazılı sınav sonuç bilgilerini,

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde tek tabipten alınmış “Spor Yapar” raporu bilgisini,

f) Lise mezuniyet bilgisini veya Başkanlıkça ilan edilecek geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylar için öğrenci belgesine ilişkin bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz eder.

(3) Adaylar sahip oldukları Sporcu Lisansları veya Eğitim Sertifikaları ve benzeri belgeleri başvurularına ekleyebilir.

(4) Temin merkezince, aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(5) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Fiziki Kontrol Komisyonu: Adayların; fiziki yeterlilik testi öncesi, boy kilo değerlerinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü, vücudunda jilet izi bulunmamak, el ve yüz bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde tatuaj bulunmamak hususları ile fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen yeteri kadar subay, astsubay, tabip ve yardımcı sağlık personelinden oluşur.”

“f) Fiziki Kontrol Komisyonu ile Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu kararlarına itiraz talebi olan adaylar İtiraz Karar Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında itiraz sebebi konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz Karar Komisyonunun kararları nihai karar niteliğindedir.”

“ğ) Sınavın özelliğine göre ihtiyaç duyulması halinde, temin merkezinin teklifi ve Başkanlık kararı ile bu maddedeki komisyonlar dışında temin faaliyetlerini kolaylaştırıcı idari komisyonlar oluşturulabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte öğrenci adayları için başarı sıralamasına esas giriş puanı yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra hesaplanır. Yazılı sınav sonucu olmayan veya Bakanlık onayıyla belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Fakülte öğrenci adaylarının başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %60’ı, Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) %5’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %15’i ve mülakat sınavı puanının %20’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınav puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) Meslek Yüksekokulu öğrenci adaylarının başarı sıralamasına esas giriş puanı yazılı sınav puanının %45’i, Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) %5’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %15’i ve mülakat sınavı puanının %35’inin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınav puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına, kesin başarı listesine göre planlanmış ve “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur” şeklindeki sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları Kayıt Kabul Komisyonunca incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

(2) Geçici kayıt esnasında adaylardan sağlık raporunun yanında lise mezuniyeti diploması veya geçici mezuniyet belgesi ibrazı istenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sağlık kurulu raporunu Temin Merkezine belirlenecek takvim içinde getirmeyen veya hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylar sağlık raporu almaları için Kayıt Kabul Komisyonunca belirlenecek bir süre verilerek Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan veya hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” raporu düzenlenen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak bu fıkrada belirtilen usul tekrarlanır.”

Kadın erkek jandarma adayları bu sayfada >>  TIKLA KATIL

JANDARMA ALIMINDA NE DEĞİŞTİ?

Değişikliklerin detaylarını kamubulteni.com olarak bugün takipçilerimizle paylaşacağız. Haberdar olmak için uygulamamızı indirin.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN