SGK Açıkladı! Bu İşlerde Çalışanlara Erken Emeklilik!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, belirli mesleklerde çalışan vatandaşların daha erken emekli olacağı ve bu kişilere yıpranma payı verileceği belirtildi. 1 yıl çalışanlara 60 ila 180 gün arasında yıpranma payı verilmektedir. Peki hangi meslekler buna dahil? İşte detaylar;

SGK Açıkladı! Bu İşlerde  Çalışanlara Erken Emeklilik!

Bu İşleri Yapanlar Daha Erken Emekli Olacak

SGK'nın Fiili Hizmet Zammı İle İlgili Tanımlaması Şöyledir;


Fiili hizmet süresi zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalılara yönelik bir düzenlemedir.506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinde belirtilen itibari hizmet süresi ile 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen fiili hizmet süresi zammı bazı ağır ve yıpratıcı işler için, farklı esas ve sürelerde verilmekte iken, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile yeniden düzenlenmiş, sosyal güvenlik kurumlarına göre farklılıklar kaldırılarak norm birliği sağlanmıştır.


60 Gün Yıpranma Payı Verilen İşler 

Aşağdaki işlerde çalışanlar, 12 ay çalışmalarına 60 gün yıpranma payı alır ve 14 ay çalışmış gibi sayılır. İşte o işler:

Kurşun ve arsenik işleri


-Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar.
-Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar.
-Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar.


Cam fabrika ve atölyeleri

-Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
-Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar.
-Ateşçilik işlerinde çalışanlar.
-Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
-Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar.
-Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar.
-Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar.
-Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar.
-Traş işlerinde çalışanlar.
-Asitle hak ve cilâlama işlerinde çalışanlar.
-Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
-Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar.

Çimento fabrikaları


-lkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar.
-Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar.
-Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar.

Kok fabrikalarıyla termik santraller


-Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar.
-Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar.
-Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar.
-Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar.
-Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.
-Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.

Alüminyum fabrikaları

-Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar.
-Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar.
-Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar.

Döküm fabrikaları

-Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
-Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
-Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar.

Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler

-Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20-35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.

İtfaiye veya yangın söndürme işleri

-Yangın söndürme işlerinde çalışanlar.
İnsan Sağlığına İlişkin İşler
-11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar.


90 Gün Yıpranma Payı Verilen İşler 

 Kurşun ve arsenik işleri
-Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar.

Cıva üretimi işleri sanayii

-Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar.
-Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar.

Demir ve çelik fabrikaları

-Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar.
-Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar.
-Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar.
-Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işlerinde çalışanlar.
-Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar.

Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler

-Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar.
-Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar
-Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar.

Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler


-Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar.

Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler


-Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.
-Dalgıçlık işinde çalışanlar.

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde


-Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar.
-Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında
-Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları.

Basın ve gazetecilik mesleğinde

-Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu basın kartı sahibi olmak suretiyle;
-Basın Kartı Yönetmeliğine göre Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
-Yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar.

Ceza infaz kurumlarında
-Ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler.


180 Gün Yıpranma Payı Verilen İşler 

Yeraltı işleri 
-Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar.