KİT'lerdeki Taşerona Kadro için Kanun Teklifi TBMM'de

696 Sayılı KHK ile Taşeron Kadro sürecinde kadro almayan taşeron işçiler için yeni teklif TBMM'de...

KİT'lerdeki Taşerona Kadro için Kanun Teklifi TBMM'de

KİT'lerdeki taşeron işçileri doğrudan ilgilendiren kanun teklifi TBMM2ye sunuldu.  Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın imzasını taşıyan kanun teklifiyle, KİT'lerdeki taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi öngörülüyor. 

TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen teklifin gerekçesinde şu ifadeler görüldü:

696 sayılı KHK ile kamuda çalışan taşeron işçilere yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile binlerce taşeron işçinin sürekli işçi kadrolarına geçirildiği açıklanmıştır. Ancak yapılan düzenleme taşeron işçilerin tamamını kapsamamıştır. Kapsama alınmayanların başında üniversitelerin kendi bünyesinde kurduğu, kendi gelirleriyle giderlerine karşılayan, iktisadi işletmeler kapsamında Merkezi Yemekhane Müdürlüğü ile diğer İşletme Müdürlüklerinde 4857 sayılı İş Kanuna göre istihdam edilen işçiler de gelmektedir.

Ülkemizle birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını, yaklaşık 1 yılı aşkın süredir eğitim ve öğretim faaliyetlerini uzaktan yapan üniversitelerimizin yemekhane ve diğer işletme müdürlüklerinde 4857 sayılı İş Kanuna göre istihdam edilen taşeron işçilerin ücretlerinin ödenmesinde sıkıntı yaşanmasına neden olmuştur. Bu olumsuz ortamda uzun süredir kısa çalışma ödeneği ile geçimini sağlamaya çalışan işçilerin Mart 2021 sonu itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanma sürelerinin yasal olarak sona ermiş olması onları şimdi maddi olarak daha da çok zorlayacak ücretsiz izne çıkarılma sıkıntısına itmiştir.

Tüm şartları taşıdıkları halde ihalelerin yaklaşık maliyeti içinde personel gideri yüzde 70'in altında olduğu gerekçesiyle birçok bakanlık ve kurumda çalışan taşeron işçilere de kadro verilmemiştir. Bu kapsamda, malzemeli yemekhane ihalelerinde ya da araçlı şoför çalıştırma ihalelerinde personel gideri yüzde 70'in altında olanlar kadro hakkından yararlanamadı. Devlet kurumlarında halen taşeron firmalarda çalışan işçiler, aynı işi yaptığı arkadaşıyla aynı haklara sahip olamadı.

Bu kanun teklifi ile en az altı ay taşeron işçisi olarak çalıştığı halde sürekli işçi kadrolarına alınmayan yüzde 70 mağdurları ile KİTier, özel bütçeli kamu kuruluşlar ve kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflere çalıştırtılan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarında istihdamı öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu madde ile en az altı ay taşeron işçisi olarak çalıştığı halde sürekli ışçı kadrolarına alınmayan yüzde 70 mağdurları ile KİTier, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflere çalıştırılan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarında istihdamı amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 27.06.1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23'üncü maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve Geçici 37'nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 38- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23'üncü ve Geçici 24'üncü maddelerinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kanunla kurulmuş birlik, kooperatiflerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 2020 yılında en az altı ay çalıştırılmış olanlar;

⦁    657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

⦁    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

⦁    Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazlı beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek, kaydıyla, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde idaresinin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurmaları halinde, idarelerince sürekli işçi kadrolarına geçirilir.


Bu maddenin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümle, uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği ve bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder. İhale konusu işin yaklaşık maliyetinin içinde işçilik gideri oranına bakılmaz.

Geçici 23'üncü ve 24'üncü maddelerin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri, bu madde kapsamında yer alanlar hakkında da kıyasen uygulanır."


MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bekçi Alımı, Polis Alımı, Son Dakika İş Haberleri Mobil Cihazına Ücretsiz Gelsin İstiyorsan Ücretsiz Uygulamayı İndir. 

Android uygulaması için ==> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kamubulteni

iOS için https://apps.apple.com/tr/app/kamu-b%C3%BClteni/id1413151574