Bu ilde yaşayanların şansı döndü! TOKİ dev konut projesi duyuruldu: Kiradan az taksitle başvurular açılıyor!

Ev alacak olanlar dikkat! TOKİ müjdeyi verdi! Detaylar haberimizde.

Bu ilde yaşayanların şansı döndü! TOKİ dev konut projesi duyuruldu: Kiradan az taksitle başvurular açılıyor!

Çankırılılara müjde verildi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Çankırı projesi başlatıldı. Projede 475 konut olacak. Tüm detaylar haberimizde.

ÇANKIRI İLİNDE 475 KONUT YAPILACAK

Toplu Konut İdaresi'nin resmî web sitesinde yer alan bilgiye göre, TOKİ'nin Çankırı projesi merkez ilçede inşa edilecek. TOKİ Çankırı projesi Aşağıpelitözü semtinde inşa edilecek ve 475 daire ile 8 dükkan ve 1 camiden oluşan bir ticaret merkezi içerecek. Toplu Konut İdaresi'nin resmî web sitesinde yer alan bilgiye göre, TOKİ Çankırı projesinin ihalesi 8.01.2024 tarihinde saat 11.30'da gerçekleştirilecek. İhale ilanı ise aşağıdaki gibidir:

İKN : 2023/1407905

1-İdarenin

a) Adı : T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası : 3125652000 - 3122667748

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Çankırı İli Merkez İlçesi Aşağıpelitözü Mahallesi 2. Etap 1. Bölge 475 Adet Konut, 1 Adet 8 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : Tünel Kalıp Sistemiyle 475 Adet Konut, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1'er Adet Cami ve Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İş

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çankırı

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.01.2024 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) - Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Önceki yılda yukarıdaki şartları karşılamamış olsanız bile son 3 seneye ait belgeleri ibraz edebilirsiniz. Bu durumda belgelendirme şartlarının karşılanıp karşılanmadığı, belgelerin sunulduğu senenin ortalama tutarına göre belirlenir. Yılın ilk dört ayına ait teklif veya başvuru içeren tekliflerde, bir önceki seneye ait belge ibraz etmeyenler, son iki yıla ait belge ibraz edebilir. Bu belgeler için uygunluk şartlarını karşılamıyorsanız, geçen yılın belgelerinin yanı sıra bir önceki yıl, iki önceki yıl ve üç önceki yıla ait belgeleri de gönderebilirsiniz. Bu durumda belgelendirme kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığı, belgelerin sunulduğu senenin ortalama tutarına göre belirlenir. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. İhaleye çağrının yapıldığı yıldan bir önceki yılda bu kriterleri sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla ait belgeleri sunabilirler. Bu durumda belgelendirme kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığı, belgelerin sunulduğu yılın ortalama tutarına göre belirlenir. Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan teklif veya tekliflerde, bir önceki yıla ait gelir tablosu sunmayanlar, önceki iki yılı, teklifin yapıldığı yılın bir önceki yılı olarak kabul edecek. Bu yıl gelir tablosunu gönderdiğiniz yılın ortalama tutarına göre uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadığınızı kontrol edilir.

Çankırı İline 475 Konut Yapılacak

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan "B/III grubu işler" benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

15.06.2020 tarih ve 31156 sayılı Resmî Gazete belirtildiğine göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı' nca ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (B) Üst yapı işleri grubundaki avan veya kesin projeli üst yapı ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği' nin 45.1.1.2.maddesine göre aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.