500 Engelli Öğretmen Ataması Başvurularında Son Günlere Günlere Giriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 500 engelli öğretmen ataması için başvuru işlemleri 1 Şubat 2021 tarihinde başlamıştı, başvuru işlemleri 5 Şubat saat 23.59'da sona erecek.

500 Engelli Öğretmen Ataması Başvurularında Son Günlere Günlere Giriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 500 engelli öğretmen ataması için başvuru işlemleri 1 Şubat 2021 tarihinde başlamıştı, başvuru işlemleri 5 Şubat saat 23.59'da sona erecek.

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:20
500 Engelli Öğretmen Ataması Başvurularında Son Günlere Günlere Giriliyor

MEB'in 500 engelli öğretmen ataması için ön başvuru işlemlerinde sona geliniyor.

MEB'in resmi sayfası ve Resmi gazete'de geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuruda 500 engelli öğretmen ataması yapılacağı, ilgili atamalar için ön başvuruların 1-5 Şubat tarihlerinde alınacağı, ikinci aşamasının 11 Şubat-15 Şubat tarihlerinde gerçekleşeceği kaydedilmişti. Atama işlemlerinin 16 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşeceği belirtildi.

BAŞVURU KOŞULLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşıyor olmak,
2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)
3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,
4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak
2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not:
İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini
kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını
belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik
formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
almamış olmak,
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar
bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir)
yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön
başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci
maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış
olmak,
11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde 

görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son
günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
 şartları aranacaktır.
12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda
çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında
başvuruda bulunamayacaktır.
13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel
Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar
bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim
düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca
EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.
B. Genel Açıklamalar ve Ön Başvuru
1. Başvurular: “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olarak
gerçekleştirilecektir.
2. Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında
başvuruda bulunamayacaktır.
3. Mezuniyetleri birden fazla alanakaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön
başvuruda bulunabileceklerdir.
4. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o
alanda tercih yapılabilecektir.
5. Adaylar; ön başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Ön
Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre
içerisinde yapacaklardır.
6. Ön başvuruya ilişkin kayıtların, Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen tarihin
son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.
7. Adaylar; belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî
eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Ön başvurular sistem üzerinden
gerçekleştirilecektir. İl millî eğitim müdürlüklerinin iletişim bilgileri Ek-2 İl Millî Eğitim
Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda gösterilmiştir.
8. Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar doğru ve eksiksiz olarak
doldurulacaktır.
9. Bakanlığımızca veya il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim
kurulabilmesi adına sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve
doğru olması büyük önem arz etmektedir.
10. Adaylar Elektronik Ön Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
11. Eğitim fakültesi dışındaki bir programdan mezun olup 1 Ocak 2021 tarihinden önce
tamamlanmış pedagojik formasyon eğitimi sertifikası bulunan adayların, belgenin tarih ve
sayısını sisteme girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik formasyon
görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik 

formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu
belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.
12. Pedagojik formasyon belgesinde (1 Ocak 2021 tarihinden önce alınan) belge sayısının
olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.
13. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim
müdürlüğü seçilecektir.
14. Atamaya esas belgeler:
 Mezuniyet belgesi veya diploma (Ön ve arka yüzü),
 Geçerlilik süresi dolmamış ve en az %40 oranında engelli olduğuna dair engelli sağlık
kurulu raporu, (Not: Covid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirler
kapsamında 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli
sağlık kurulu raporları geçerli kabul edilecektir.)
 Varsa ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı mezuniyetine ilişkin
belge (Ön ve arka yüzü),
 Varsa 1 Ocak 2021 tarihinden önce tamamlanmış pedagojik formasyon sertifikası
eğitimine ilişkin belge (Ön ve arka yüzü),
 Varsa denklik belgesi/belgeleri,
 Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü
mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,
 Atamaya esas varsa diğer belgeler,
taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.
15. Belge yükleme işlemleri bitirilerek kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ön başvuru,
elektronik ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen il millî eğitim müdürlüğünün
sistemine yansıyacaktır.
16. Ön başvurular ilgili il millî eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan başvurular
sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüğü yetkilisince onaylanacak, uygun olmayan ön
başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.
17. Adaylar bu süreçte ön başvurularının onay veya ret durumlarını sistem üzerinden takip
edeceklerdir.
18. Ön başvurusu onaylanan aday Elektronik Ön Başvuru Formunu cihazına kaydedecek veya
çıktısını alarak muhafaza edecektir.
19. Ön başvurusu reddedilen adaylar başvuru süresi içerisinde ret gerekçelerinde yer alan
açıklamalar doğrultusunda yeniden başvuru yapabileceklerdir.
20. Adaylar, zaruri durumlarda ve ön başvuru süresi içerisinde il millî eğitim müdürlüklerince
onaylanan ön başvurularını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın, iletişim bilgilerinin
hatalı olması v.b nedenler) yine sistem üzerinden iptal ederek (Not: iptal işlemi aday
tarafından yapılacaktır.) ön başvuru süresi içerisinde yeniden ön başvuru
yapabileceklerdir.
21. Elektronik Ön Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaklardır.
22. Elektronik Ön Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, atama alanı ve
mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru
şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta
tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı
gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

23. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak ön başvuru süresi içinde oluşabilecek
durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet
adresinde ön başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına
uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
24. Adaylardan ön başvuru esnasında hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet
memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınacak bu aşamada muvafakat
belgesi istenmeyecektir.
25. Ön başvuru esnasında adaylardan adli sicillerine ilişkin bir belge istenmeyecek bu hususa
ilişkin beyan alınacaktır.

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.pdf

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2021-02-03 17:43:10

Biz boşuna okumuşuz valla bileydim ya lise mezunu olurdum yada imam hatip okurdum gerisi yalan