Jandarma Subay-Astsubay-Uzman Jandarma-Uzman Erbaş ve JÖH'ler ve Adaylar İçin Duyuru

Resmi Gazete 'de önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda jandarma personellerinin eğitim öğretim yönetmeliğine yer verildi.

Jandarma Subay-Astsubay-Uzman Jandarma-Uzman Erbaş ve JÖH'ler ve Adaylar İçin Duyuru

Resmi Gazete 'de önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda jandarma personellerinin eğitim öğretim yönetmeliğine yer verildi.

30 Nisan 2020 Perşembe 00:42
Jandarma Subay-Astsubay-Uzman Jandarma-Uzman Erbaş ve JÖH'ler ve Adaylar İçin Duyuru

Son dakika : Jandarma 'ların eğitimleri hakkında duyuru.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademiei eğitim öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapıldığına yer verildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde eğitim görecek Jandarma subay, astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sivil memur ve JÖH personelleri için yayımlanna yeni yönetmelik şu şekilde:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde teşkil edilen Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda öğrenci ve kursiyerlere verilecek eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde teşkil edilen Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Akademi tarafından yapılacak protokoller çerçevesinde Eğitim Merkezi Komutanlığı dışında öğrenci ve kursiyerlere verilecek eğitim-öğretim, kayıt-kabul, öğrencilerin sınav ve değerlendirme esasları, başarı durumları, öğrenci/kursiyer izinleri ve ilgili diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A ve geçici 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

b) Akademik Eğitim: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı olan personelin bilimsel, teknolojik ve çağdaş düzeyde görevlerini en iyi düzeyde yerine getirebilmesi amacıyla Temel Kolluk Eğitimi içinde yer alan, ancak İntibak Eğitimi, Temel Eğitim, Komando/İç Güvenlik Eğitimi ile staj faaliyetleri ile belirlenecek diğer eğitim faaliyetleri dışında kalan eğitim dönemini,

c) Ara sınav notu: Yarıyıl içinde uygulanan yazılı ara sınavlarında yüz tam puan üzerinden verilen notu,

ç) Azami eğitim süresi: Temel Kolluk Eğitimi süreci içinde yer alan Temel Eğitim, Komando/İç Güvenlik Eğitimi ve Akademik Eğitimin her biri için belirlenen süreyi,

d) Bakan: İçişleri Bakanını,

e) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

f) Başarı harfi not aralıkları: Geçme taban notu üzerinde alınan notların hangi harflere tekabül edeceğini belirlemek üzere Senato tarafından kararlaştırılan not aralıkları olup geçme taban notundan yüz tam nota kadar alınacak notların, aritmetik eşitlik aranmaksızın başarı harflerinin tanımladığı not aralıklarına göre yedi aralığa bölünerek belirlenen aralıkları,

g) Başarı harfleri: Kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan notlara F; geçme taban notuna DD; geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not aralıklarına göre DC, CC, CB, BB, BA ve AA olarak verilen harfleri,

ğ) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

h) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

ı) Başkan yardımcıları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi başkan yardımcılarını,

i) Bitirme sınavı: Kursun tamamlanmasını müteakip ders ve konuların tamamından icra edilen sınavı,

j) Branş: Hizmet alanı içinde ihtiyaca yönelik alt hizmetleri,

k) Çalışma takvimi: Bir eğitim-öğretim yılında planlanan eğitim dönemini, yarıyıl başlangıcı ve sonu ile öğrencilerin toplu izinlerini, resmî tatilleri, törenler, sınavlar, inceleme ve gezi programları ile Başkanlıkça belirlenecek diğer eğitim faaliyetlerini kapsayan programı,

l) Ders başarı puanı: Bir öğrencinin bir dersten aldığı yüz üzerinden nota karşılık gelen başarı harfi ağırlığı ile o dersin kredisinin çarpılmasıyla elde edilen değeri,

m) Disiplin kurulu: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenci disiplin kurullarını,

n) Doğrudan başarısız öğrenci: Akademik Eğitim Döneminde bütünleme sınavlarına katılabilmek için ulaşmaları gereken asgari 1.20 akademik yılsonu kredi ortalamasına ulaşamayan veya Temel Kolluk Eğitimi kapsamında İntibak Eğitim dönemi hariç diğer eğitim dönemlerinin herhangi birinde üçte birlik devamsızlık sınırını aşan öğrencileri,

o) Düzeltme formülü: Şans başarısından arındırılmış puanı hesaplamak maksadıyla çoktan seçmeli testlerde kullanılan ölçme ve değerlendirme formülünü,

ö) Eğitim dönemi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca ilan edilen ve çalışma takviminde yer alan İntibak Eğitimi, Temel Eğitim, Komando/İç Güvenlik Eğitimi, Akademik Eğitim, staj ve diğer faaliyetlerden her birini içeren süreleri,

p) Eğitim ve öğretim yılı: Başkanlıkça belirlenecek eğitim ve öğretimin icra edileceği süreyi,

r) Eğitim Merkezi: Akademi bünyesinde teşkil edilmiş eğitim merkezlerini,

s) Geçme taban notu: Senato tarafından her ders için ayrı ayrı belirlenen; bir dersten başarılı olabilmek için alınması gereken asgarî notu ifade eden ve DD başarı harfi ile gösterilen notu,

ş) Hizmet sınıfı: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirlenmiş olan sınıfları,

t) İhtisas: Bir branş içinde özel eğitim ve tecrübe ile kazanılan yetenekleri,

u) İhtisas alt dalı: Bir ihtisas içinde özel eğitim ve tecrübe ile kazanılan özel alan yetenekleri,

ü) İntibak Eğitimi: Akademide mesleki mevzuatı tanıtmak, temel mesleki örf ve adetleri öğretmek, öğrencilerin eğitim ve öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmalarını sağlamak üzere, kesin süresi ve uygulanacak zamanı yıllık çalışma takvimlerinde belirlenen eğitimi,

v) Komando/İç Güvenlik Eğitimi: Öğrencilerin fiziki kabiliyetini, kendine güvenini artırmak ve terörle mücadele harekâtını öğretmek için planlanan eğitim-öğretimi,

y) Kursiyer: Akademi bünyesinde veya sorumluluğunda verilen eğitimlere iştirak eden ve öğrenci tanımı dışındaki subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sivil memur ve işçiler ile eğitim protokolleri kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirket ve kuruluşlardan bu kurslara iştirak eden şahıslarla, eğitim-öğretim verilen öğrenci tanımı dışındaki yabancı uyruklu kişileri,

z) Öğrenci: Akademi bünyesindeki eğitim merkezi, fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretime tabi tutulan ve/veya öğrenim gören subay ve astsubay adayları ile eğitim-öğretim protokolleri kapsamında eğitim-öğretim verilen yabancı uyruklu öğrencileri,

aa) Program: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarına uygun personel yetiştirmek amacıyla çeşitli hizmet sınıfları, branş, ihtisas ve ihtisas alt dalına yönelik hazırlanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin konu, kapsam ve sürelerinin bütününü,

bb) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,

cc) Staj: Öğrencilerin/Kursiyerlerin aldıkları eğitim-öğretimin, uygulaması ile ilgili hususları yerinde görebilmeleri, diğer kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla uygulamalı olarak icra edebilmeleri amacıyla süre ve kapsamları Başkanlık tarafından çıkarılacak yönergelerle belirlenecek eğitimi,

çç) Taban kredi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin, bütünleme sınavlarına katılabilmek için ulaşmaları gereken asgari 1.20 akademik yılsonu kredi ortalamasını,

dd) Temel Kolluk Eğitimi: Subay ve astsubay adaylarına; subay ve astsubay nasbedilinceye kadar verilen tüm eğitimleri,

ee) Temel Eğitim: Birlik, hizmet sınıfı ve branş farkı gözetmeksizin bedenen ve ruhen mesleki hizmete hazırlayıcı temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları öğretmek, uygulamalarını geliştirmek amacıyla verilen eğitimi,

ff) Yarıyıl: Bir akademik eğitim döneminde Senato kararıyla belirlenen akademik eğitim döneminin bir bölümünü,

gg) Yarıyıl sonu sınav notu: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavında yüz tam puan üzerinden aldığı notu,

ğğ) Yarıyıl sonu başarı notu: Öğrencinin ara sınav notu veya ara sınav notları ortalaması ve/veya yarıyıl sonu sınav notundan hesaplanan ve öğrencinin bir dersten yarıyıl sonu başarısını belirleyen notu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Esasları

Uyulacak esaslar

MADDE 5 – (1) Eğitim Merkezinde, her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülür:

a) Her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve etkinliklerinde, öğrenci/kursiyerlere bilgi, kavrama ve uygulama düzeyinde mesleki bilgi, davranış ve alışkanlıklar kazandırmak esastır.

b) Eğitim-öğretim faaliyetleri; dersliklerde, laboratuvarlarda, uygulamalı eğitim merkezlerinde, eğitime uygun diğer kara ve yüzer birliklerde, tesislerde ve arazide, diğer kamu kuruluşlarında ders, uygulama, staj, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle uygulanır. Eğitim-öğretim faaliyetleri uluslararası sözleşmeler kapsamında yurt dışında da icra edilebilir.

c) Ders konularında yer almayan ve öğrenci/kursiyerin öğrenmesinde fayda görülen konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenebilir.

ç) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, eğitim-öğretim sistemleri ile konferans, seminer, sempozyum, panel, diğer eğitim etkinlikleri ile bilimsel toplantılar araştırılır, takip edilir ve uygun görülenlere katılım sağlanabilir.

d) Eğitim-öğretim sürecinin hizmet sınıfı ve branşlara ayrıldıktan sonraki bölümü branşlarına uygun olarak icra edilir. Hizmet sınıfı ve branşlara ayrılma, Senato tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerin tercih ve niteliklerine uygun olarak icra edilir.

e) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sınıfı veya hizmet sınıflarına ait branşlara göre ihtiyaç duyulacak eğitim süreçleri, Temel Kolluk Eğitimi başlangıcından itibaren veya bu eğitim süreci içerisinde farklı programlar üzerinden yürütülebilir.

Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu teşkili, görevleri, toplantı ve karar usulleri

MADDE 6 – (1) Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu, Eğitim Merkezi Komutanı başkanlığında, Eğitim Merkezi Komutan Yardımcıları, Subay Eğitim Merkezi Komutanı, Astsubay Eğitim Merkezi Komutanı, Öğretim Başkanı, Bölüm Başkanları ve Öğretim Başkanı tarafından seçilen her Bölüm Başkanlığından birer öğretim elemanından oluşur.

(2) Eğitim Merkezi Komutanının bulunmadığı hâllerde Kurula en kıdemli üye başkanlık eder.

(3) Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Eğitim-öğretim ve disiplin işlerine yönelik kararların alınmasında oy çokluğu aranır. Oyların eşitliği hâlinde Eğitim Merkezi Komutanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinden öğretim elemanı haricindeki üyelerin izinli veya istirahatli olmaları halinde vekilleri kurula katılırlar.

(5) Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunun eğitim-öğretim yılı başı ve sonunda olmak üzere en az iki kez toplanması zorunludur. Eğitim Merkezi Komutanı gerekli gördüğü hâllerde Kurulu toplantıya çağırabilir.

(6) Yönetim Kurulu eğitim merkezinin idari, eğitim-öğretim ve disiplin işlerinden Eğitim Merkezi Komutanına yardımcı bir organ olup Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim Merkezinin bütçe ve kadro tekliflerini görüşerek alınan kararları Akademi Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Plan Program Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğitim Merkezi eğitim-öğretim müfredatı ile plan ve programlarını görüşerek Senatonun onayına sunmak.

c) Eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendirmek ve alınacak tedbirler hakkında teklifler hazırlamak.

ç) Öğrencilerin devamsızlık ve disiplinsizlik gibi durumlarını görüşerek ilişiği kesilmesi kararı alınanları Başkanlığa teklif etmek.

d) Kursiyerin devamsızlık ve disiplinsizlik gibi durumlarını görüşerek kursa devam edemeyeceklerin durumunu Başkanlığa bildirmek.

e) Eğitim Merkezindeki öğrenci ve kursiyerlerin spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetlere yönelik kararlar almak, gerekli durumlarda Başkanlığa bu konularda teklifte bulunmak.

f) Eğitim Merkezi Komutanlığının yönetimi ile ilgili olarak Eğitim Merkezi Komutanının Kurula getireceği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.

g) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak.

(7) Kurulun aldığı tüm kararlara itiraz makamı Akademi Yönetim Kuruludur.

Eğitim Merkezi eğitim-öğretimi

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim müfredatı mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek ve Öğretim Başkanlığının görüşü alınarak Plan ve Program Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Hizmet sınıfı ve branş bazında Temel Kolluk Eğitiminin başlangıcından veya belirli aşamasından itibaren farklı programlar belirlenmesi durumunda, söz konusu süreçler ve müfredatlar ayrı olarak hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır. Bu şekilde hazırlanacak programların süreleri asgari eğitim sürelerinden az olamaz.

(3) Okutulacak derslerden herhangi birinin eğitim-öğretim dönemi içinde kaldırılması hâlinde, kaldırılan derse ait öğrenci/kursiyerlerin sorumluluğu bütün sonuçları ile ortadan kalkar.

(4) Uygulama çalışmaları öğretim elemanlarının gözetiminde yaptırılır ve uygulamalar öğrenci/kursiyerlere açıklanır.

(5) Kültürel ve eğitim-öğretim amaçlı tarihi ve kültürel yerler ile kamu kurum ve kuruluşlarının iş akışı ve tesislerinin görülmesi ve tanınması maksadıyla inceleme gezileri düzenlenebilir.

(6) Subay Eğitim Merkezi öğrencilerine, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi yaptırılabilir.

(7) Bir sonraki eğitim-öğretim döneminin hazırlıkları, 01 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında yapılır ve tamamlanır. Bu kapsamda;

a) Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunca; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili diğer birimlerden eğitim-öğretim programlarına eklenmesi veya çıkarılması istenen konulara ilişkin önerileri ve görüşleri sorulur ve eğitim-öğretim süreçleri hakkında çalışma yapılır.

b) Yapılan çalışma Senatoda görüşülerek eğitim-öğretim programlarına eklenmesi veya çıkarılması uygun görülen konulara ve eğitim-öğretim süreçlerine karar verilir. Alınan kararlar çalışma takvimine dâhil edilir.

c) Çalışma takvimi, Senatoda görüşülerek karara bağlanır.

(8) Temel Kolluk Eğitiminin bir parçası olarak Senato kararı ile Akademi veya Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı diğer birimlerden, eğitim ve öğretim ihtiyacının niteliğine bağlı olarak yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından veya kamu/özel kurum ve kuruluşlarından eğitim alınabilir. Eğitim-öğretimin tarihi, süresi ve içeriğine yönelik esaslar da bu Yönetmelik çerçevesinde Akademi tarafından yapılacak protokollerle belirlenir.

(9) Yabancı uyruklu öğrenci ve kursiyerlerin eğitim süreçleri ikili antlaşmalar göz önüne alınarak Başkanlıkça düzenlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Temel Kolluk eğitim süreleri; subay adayları için altı, astsubay adayları için üç aydan az olmamak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda Senato kararı ile belirlenir.

Eğitim Merkezi eğitim-öğretim takvimi

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim süre ve kapsamları, eğitim-öğretime başlama ve bitiş tarihleri, sınav ve tatil günleri her yıl Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda Başkanlıkça belirlenecek çalışma takviminde yer alır.

(2) Çalışma takviminde belirtilen İntibak Eğitimini müteakip öğrencilere törenle yemin ettirilir.

(3) Mesai saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde, çalışma takvimi ve haftalık çalışma çizelgesinde belirtilmeyen geri besleme, ilave eğitim, uygulamalı eğitim, spor ve sosyal faaliyetler gibi etkinlikler Eğitim Merkezi Komutanının onayıyla icra edilebilir.

Eğitim Merkezi haftalık ve günlük eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Eğitim Merkezinde haftalık ders saatleri, ders saatlerinin günlük ve haftalık dağılımı ile ders süresi ihtiyaçlar doğrultusunda Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Ders saatleri eğitim ve öğretimin etkin olarak yürütüleceği şekilde dağıtılır; ancak öğrencilerin/kursiyerlerin sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikleri için haftada en az bir gün öğleden sonra ders yapılmaz.

(3) Öğrencilere eğitim-öğretim ihtiyaçları doğrultusunda Cuma ve Cumartesi günleri dışındaki günlerde etüt yapılabilir. Ertesi gün ders yapılmayacak ise etüt yapılmaz.

(4) Eğitim Merkezinin, Başkanlığın konuşlu bulunduğu kampüs dışında teşkil edilmesi durumunda, ders saatlerinin günlük ve haftalık dağılımı, ihtiyaçlar doğrultusunda Eğitim Merkezi Komutanlığınca Başkanlığın görüşü alınarak belirlenir.

Eğitim-öğretime ara verme zamanları

MADDE 11 – (1) Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde ve resmî tatillerde eğitim-öğretime ara verilir. Bu süre gerekli görülen hâllerde resmî tatil ve izinlere ilave olarak Başkanlıkça iki gün öne alınabilir veya uzatılabilir.

(2) Bunun dışında, Eğitim Merkezinde eğitim-öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek durumlarda Senato kararı ile eğitim-öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme, bir haftada üç günü geçerse, ara verilen süre dönem sonuna eklenir. Bu durumda çalışma takvimi yeniden düzenlenir.

Eğitim-öğretime devam mecburiyeti

MADDE 12 – (1) Öğrenciler eğitim-öğretime yatılı olarak devam ederler. Ancak kıta kaynaklı öğrencilerin Temel Kolluk Eğitiminin hangi bölümlerine yatılı olarak devam edecekleri Başkanlıkça belirlenir. Dış kaynaktan temin edilen öğrenciler ise, dilekçe ile başvurmaları ve mazeretlerinin uygun görülmesi durumunda Akademi Başkanının onayı ile hafta içinde belirlenen günlerde Akademi dışında kalabilirler.

(2) Temel Kolluk Eğitiminde öğrenciler;

a) Temel Eğitimin üçte ikisine,

b) Komando/İç Güvenlik Eğitimi/Başkanlıkça belirlenecek diğer eğitimlerin üçte ikisine,

c) Akademik Eğitimde derslerin üçte ikisine,

devam etmek zorundadırlar.

(3) İlgili birimler eğitim süreçlerinin sonunda öğrencilerin devam durumlarını Eğitim Merkezi Komutanlığına ve Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğüne gönderirler.

(4) Devamsızlık süresinin hesap edilmesinde;

a) Temel Eğitim, Komando/İç Güvenlik Eğitimi/Başkanlıkça belirlenecek diğer eğitimlerde, asgari yarım gün eğitim faaliyeti planlanan günler hesaplamada dikkate esas alınır. Eğitim planlanan günler, öğleden önce ve öğleden sonra olarak ikiye ayrılır. Öğleden önce veya sonra eğitime iştirak etmeyenler yarım gün her ikisine de katılmayanlar tam gün eksik sayılır.

b) Akademik Eğitimde ise; devamsızlık ders saati miktarının Akademik Eğitimindeki toplam ders saati miktarına oranı esas alınır.

c) Bu fıkrada sayılan azami devamsızlık süresi, Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunun kararı ile yüzde ona kadar artırılabilir.

ç) Sonuçtaki küsuratlar öğrenci lehine hesaplanır.

(5) Devamsızlığı nedeni ile ilişiği kesilenler tekrar Akademiye aday olarak başvuru yapamazlar. Ancak sağlık nedeniyle Temel Kolluk Eğitiminin ikinci fıkrada belirtilen sürelerine katılamayıp ilişiğinin kesilmesine karar verilenlerden;

a) Kıta kaynaklı öğrencilerin, sağlık durumlarının düzelmesi ve yaş/rütbe/hizmet yılı hariç giriş aşamasındaki şartları muhafaza etmesi koşuluyla ilişiğinin kesilmesinden itibaren üç yıl içerisinde tekrar müracaat etmesi halinde herhangi bir kontenjan sınırı koyulmadan ilişiğinin kesildiği eğitim döneminin başından itibaren yeniden eğitime alınırlar.

b) Sivil kaynaklı öğrenciler sağlık durumlarının düzelmesi ve müracaat ettikleri tarihteki giriş şartlarını muhafaza etmeleri koşuluyla aday olarak tekrar başvurabilirler. Bu adaylara tekrar başvurdukları dönemdeki kontenjan sınırlamaları uygulanmaz.

c) Öğrencilerden, eş ve çocuklarının uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle (kanser ve benzeri) eğitim-öğretime ara vermek zorunda kalanlar, üç yıl içerisinde müracaat etmeleri halinde müteakip dönemlerde açılacak eğitim-öğretim programlarına dâhil edilirler.

(6) Öğrenci/Kursiyerlerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirmeler, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Akademi Başkanlığının bilimsel, sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirmeleri, sağlık kurulu raporu işlemleri ile nöbet görevlendirmelerinde geçen süreler dikkate alınmaz.

(7) Kıta kaynaklı öğrenciler azami eğitim süresinin 2/3’üne devam etmek zorundadır.

(8) Devamsızlık süresini dolduran öğrencilerin 14 üncü madde hükümlerine göre ilişikleri kesilir.

Öğrenci izinleri

MADDE 13 – (1) Yemin edinceye kadar öğrencilere izin verilmez. Bu süre içerisinde geçerli mazeretler çerçevesindeki izin ihtiyaçları, Eğitim Merkezi Komutanı tarafından değerlendirilir. Öğrencilere; resmî tatil, sömestr, evci, günübirlik, hastalık, gece yatısı, hafta sonu ve mazeret izni olmak üzere sekiz türlü izin verilir:

a) Resmî tatil izni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmî tatillerde gündüz verilen izindir. Görevli veya cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci izninde olmayan öğrenciler akşam belirlenen saatte Eğitim Merkezine dönerler. İzinlerin başlangıç ve bitiş saatleri; Eğitim Merkezinin konuşlu olduğu yerin özellikleri göz önüne alınarak Başkanlıkça belirlenir.

b) Evci izni: Eşi, ana-baba, kardeşlerden, eşinin ana-babasından veya ikinci dereceden kan hısımlarından herhangi birisinin, Eğitim Merkezinin bulunduğu il sınırı içinde ikamet ettiği Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından araştırılıp tespiti yapılarak öğrenciye eğitim-öğretim yılı boyunca Cuma günü planlanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin bitiminden, Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere verilen izindir. Bu izin, Eğitim Merkezinin bulunduğu il sınırları içi ile ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak il sınırları dışına Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından değerlendirilerek verilir. Evci izni başlangıç ve bitiş saatlerinde Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunca değişiklik yapılabilir.

c) Sömestr izni: Eğitim-öğretim süresi içerisinde başlangıç ve bitiş tarihleri arasında süresi Başkanlıkça belirlenen izinlerdir. Öğrenci bu izinlerini belirtmiş oldukları ikamet adreslerinde geçirir. İzine ayrıldıktan sonra iznin tamamını veya bir kısmını başka bir adreste geçirecekleri durumda ise bulunacakları adreslerini Eğitim Merkezi Komutanlığına bildirmeye mecburdurlar.

ç) Günübirlik izin: Öğrenci/Kursiyerlerin herhangi bir mazeretinden dolayı bütün veya yarım gün olarak verilen izindir. Ancak, bu izin toplamı akademik yıl içerisinde on ders gününü geçemez.

d) Gece yatısı izni: Mazeretlerinden dolayı Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından uygun görülen hâllerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için planlanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin bitiminden sabah yoklamasına kadar il merkez ilçeleri içinde verilen izindir.

e) Hafta sonu izni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından uygun görülen hâllerde, Cuma akşamı planlanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin bitiminden, Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere verilen izindir. Bu izin, Eğitim Merkezinin bulunduğu il sınırları içi ile ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak il sınırları dışına Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından değerlendirilerek verilir.

f) Mazeret izni: Öğrenci/Kursiyerlerin mazeretlerinden dolayı geçerli belgeye veya inandırıcı bilgiye dayanarak Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından verilen izindir.

g) Hastalık izni: Öğrenci/Kursiyerlerin hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden rapor süresi kadar verilen izindir. Bu iznin Eğitim Merkezi dışında geçirilebilmesi için Eğitim Merkezi Komutanlığının onayı şarttır.

ğ) Hava değişimi izni: Öğrenci/Kursiyerlerin hastalıklarından dolayı sağlık kurulu raporuna istinaden rapor süresi kadar verilen izindir. Hava değişimi, Eğitim Merkezi Komutanlığı bilgisi dâhilinde Eğitim Merkezi dışında geçirilir.

(2) Sömestr ve resmî tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenci/kursiyerler sıralı amirlerine müracaat eder. İsteği uygun görülen, yetkili üst makama arz edilerek izinli gönderilir veya isteği reddedilir.

(3) Öğrenciler sivil elbiseli olarak da izne çıkarılabilir.

(4) İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri sıralı amirleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilenler tarafından kontrol edilir; kılık ve kıyafetlerinde kusur görülenlere kusur giderildikten sonra izin verilir.

(5) İzinli çıkan öğrenci/kursiyere iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

(6) Astsubay Eğitim Merkezi ile Subay Eğitim Merkezinde eğitim-öğretim gören öğrencilere, akademik eğitim-öğretim süresince talepleri hâlinde mesai bitiminden itibaren ertesi gün mesai başlayana kadar izin verilebilir.

(7) Öğrenci izinleriyle ilgili bu Yönetmelikte belirlenen genel usul ve esaslar dışında kalan hususlar, yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

Eğitim Merkezinden ayrılma ve çıkarılma

MADDE 14 – (1) Kıta kaynaklı subay ve astsubay adayları hariç olmak üzere, öğrenciler, subay ve astsubay naspedilinceye kadar, yüklenme senedinde belirtilen harcamalar kapsamında tazminat ödemek şartıyla, Eğitim Merkezi Komutanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle Eğitim Merkezi Komutanlığından kendi istekleri ile ayrılabilirler. Ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmez ve dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır. Bu durum, kendilerine yazılı olarak tebliğ edilir. Sözleşmeli ve kıta kaynaklı subay ve astsubay adaylarının kendi talepleriyle ayrılma istekleri ve tazminatlarına ilişkin hususlar, tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.

(2) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla öğrencilerden;

a) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde bu nitelikleri kaybettiği anlaşılanların,

b) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara dayalı olarak, öğrenci/kursiyer olarak devamına imkân kalmadığı belirlenen adayların,

c) 12 nci madde hükümleri gereği eğitim-öğretim faaliyetine devam etmesi uygun görülmeyenlerin,

ç) Yeterlilik sınavını geçemeyenlerin,

ilişikleri Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunun kararı, Eğitim Merkezi Komutanının teklifi ve Başkanın onayı ile kesilir ve durum Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Kıta kaynaklıların ayrıca birlik/kurumlarına bildirilir.

(3) Disiplinsizlik kaynaklı olarak öğrencilerin eğitim kurumundan çıkarılmalarına ilişkin hususlarda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Kıta kaynaklı öğrencilerin disiplinsizlik kaynaklı olarak eğitim kurumundan ilişiklerinin kesilmesi gereken hususlarda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu kararı, Başkanın önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile ilişikleri kesilir.

(4) Eğitim Merkezinden ayrılan veya çıkarılan öğrenci/kursiyerlerin Eğitim Merkezinden ilişiklerinin kesilmesi, ceza soruşturması açılmasına engel değildir.

(5) Eğitim Merkezi öğrencileri/kursiyerlerinden herhangi bir nedenle vefat edenlerin dosyaları, Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.

(6) Temel Kolluk Eğitiminin herhangi bir safhasında öğrenimine son verilenlerden mahkeme kararıyla geri dönenlerden;

a) Azami eğitim süresi içinde eğitimlerini tamamlayabilecek olanlar eğitimlerine devam ederler.

b) Azami eğitim süresi içinde eğitimlerini tamamlayamayacak olanlar ise müteakip eğitim-öğretim döneminin başından itibaren eğitime katılırlar.

Tazminat

MADDE 15 – (1) Akademiden ilişiği kesilen öğrenci/kursiyerlere ilişkin tazminat hükümleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Genel esaslar

MADDE 16 – (1) Eğitim Merkezi ile ilgili sınav ve değerlendirmeler, aşağıdaki ana esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Öğrenciler, İntibak Eğitimi hariç Temel Kolluk Eğitiminde aldıkları eğitim ve derslerden sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulurlar. Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu tarafından sınav veya değerlendirmeye alınmayacak hususlar ayrıca kararlaştırılır.

b) Öğrencilerin İntibak Eğitimi dönemi hariç Temel Kolluk Eğitiminde eğitim ve derslerdeki başarıları, başarı harfleri ile değerlendirilir. İntibak Eğitimi döneminde not değerlendirmesi yapılmaz.

c) Doğrudan başarısız olan öğrenciler ile bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme, tek ders sınavları sonucunda başarısız olan öğrencilerden, belirlenen azami eğitim süresini tamamlayamayacaklarından, kıta kaynaklı olanlar kıtalarına gönderilir, dış kaynaktan temin edilenlerin ise ilişiği kesilir.

ç) Eğitim Merkezinde yapılan sınav ve değerlendirmeler ile ilgili olarak bu Yönetmelikte belirlenen genel usul ve esaslar dışında kalan hususlar, yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

d) Eğitim Merkezi Komutanlığı dışında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler, yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları veya kamu/özel kurum ve kuruluşlarında öğrenci ve kursiyerlere verilecek eğitim-öğretimde uygulanacak esaslar bu Yönetmelik çerçevesinde Akademi tarafından yapılacak protokollerle belirlenir.

e) Öğrencilerin; staj, uygulamalı eğitim ve benzeri mesleki uygulama faaliyetlerinin değerlendirme esasları, Başkanlık tarafından çıkarılacak yönerge/uygulama emirleriyle belirlenir.

Taban notları, başarı harfleri ve not aralıkları

MADDE 17 – (1) Her eğitim-öğretim dönemi başında Senato tarafından her ders için "geçme taban notu" ile başarı harflerine ait "not aralıkları" ve uygulanacak "kredi" değeri tespit edilerek yayımlanır. Ancak dönem içerisinde Öğretim Başkanlığının teklifi ile geçme taban notu Senato tarafından tekrar değerlendirilebilir. Yabancı uyruklu öğrenciler için bu değer ve aralıklar farklı olarak belirlenebilir.

(2) Bir dersten başarılı olabilmek için gerekli asgarî geçme taban notu, yüz tam not üzerinden kırktan aşağı saptanamaz.

(3) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarılarının tespitinde kullanılacak başarı harfleri ile bunların dereceleri ve ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir:

                    Başarı Harfi                   Derece                    Ağırlık

                           AA                          Pekiyi                       4.00

                           BA                        İyi-Pekiyi                    3.50

                           BB                              İyi                          3.00

                           CB                         Orta-İyi                      2.50

                           CC                            Orta                         2.00

                           DC                       Zayıf-Orta                    1.50

                           DD                           Zayıf                        1.00

                             F                           Geçmez                      0.00

Kredi değerleri

MADDE 18 – (1) Bir dersin kredi değeri, Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre dersin başarıyla tamamlanabilmesi için teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri gibi öğrencinin tüm öğrenme faaliyetlerini kapsayan iş yükü değeridir ve “AKTS” olarak gösterilir. Bir “AKTS” kredisi yirmi beş saatlik iş yüküne karşılık gelir. Kredi değerleri Senato tarafından onaylanır.

(2) Eğitim Merkezinde uygulanan kredi sistemi Akademi bünyesindeki diğer akademik birimlerle uyumludur.

(3) Eğitim merkezinde verilmekte olan derslerin kredi değerlerinin belirlenmesinde aynı ya da benzer eğitimi veren ulusal ve uluslararası kurumlardaki standartlar dikkate alınır ve derslerin kredi değerlerinde bu doğrultuda değişikliğe gidilebilir.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 19 – (1) Eğitim Merkezinde bir eğitim dönemi içinde yapılacak sınavlar ile bunların değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Akademik eğitim döneminde, her dersten, faaliyet takvimindeki zaman ve süreye uygun olarak bir ara sınav yapılır. Birden fazla ara sınav yapılması durumunda, ara sınav notlarının aritmetik ortalaması alınır. Akademik eğitim dönemi yarıyılının on hafta ve daha kısa olması durumunda ara sınav uygulanmaz. Akademik eğitim dönemi yarıyılının on hafta üzerinde olması durumunda ara sınav yapılmaması, Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile karara bağlanır.

b) Temel Eğitim Dönemi sonunda, faaliyet takviminde belirtilen derslerden bir dönem sonu sınavı veya değerlendirmesi, akademik eğitim dönemi her yarıyılı sonunda bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

c) Programda ayrı bir ders olarak yer alması hâlinde laboratuvar, atölye ve uygulama derslerinin yarıyıl sonu başarı notları; akademik eğitim döneminde ara ve/veya yarıyıl sonu sınavları ile yarıyıl içinde yaptırılan deneylere ve uygulamalara verilen notların aritmetik ortalaması, diğer eğitim dönemlerinde ise dönem sonu sınavı ile uygulama notunun aritmetik ortalaması alınmasıyla elde edilir.

ç) Yapılan tüm değerlendirmeler yüz tam not üzerinden ölçülür. Kesirli notlar en yakın tam nota dönüştürülür.

d) Programda yer verilmesi halinde ödev ve proje gibi uygulamalarla ilgili olarak düzeltme verilen öğrencilere en geç ek not yükseltme sınavına kadar süre uzatma hakkı verilebilir. Değerlendirmelere ilişkin diğer hususlar bu konuda yürürlüğe konulacak yönergede belirlenir.

e) Sınavlar, yazılı yoklamalar, ödev ve projeler eğitim programlarına dâhil edilir ve zamanı, Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünce, Eğitim Merkezi Komutanlığı ile koordine edilerek belirlenir. Belirlenen tarihler yıllık ders planlarında belirtilir.

f) Öğrencilere bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı ikiyi geçemez. Bu sınavlar biri öğleden önce, diğeri öğleden sonra olmak üzere yapılır. İhtiyaç halinde ders bitiminde veya hafta sonu günlerinde sınav planlaması yapılabilir.

g) Yazılı sınavlarda çoktan seçmeli, listeleme tipi, duruma dayalı metin ve duruma dayalı mesele tipi ve benzeri sorular kullanılabilir. Sınavlarda bu soru türlerinden bir veya birkaçına birden başvurulabilir. Sınavların hangi tür sorularla yapılacağı, sayısı ve her soruya verilecek puan eğitim dönemi başında Senatonun onayı ile belirlenir.

ğ) Çoktan seçmeli sorularla yapılan sınavlarda puanlama yapılırken düzeltme formülü kullanılmaz. Herhangi bir sebeple soru iptal edilmesi durumunda, puanlama kalan soru miktarı üzerinden yapılır.

h) Sınavlarda sınav gözetmeni tarafından kopya çektiği veya verdiği tespit edilenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya verdiği öğretim elemanlarının tespiti ile anlaşılanlar hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonunda kopya çektiğine veya verdiğine teşebbüs ettiğine karar verilen öğrenciler o sınavdan sıfır almış sayılır ve haklarında ayrıca disiplin mevzuatı hükümleri uygulanır. Kopya işlemi şüphesi ile sınavını tamamlayamayan ancak yapılan soruşturma sonunda kopya fiillerine karışmadığı anlaşılan öğrencilere bir sınav hakkı daha tanınır.

ı) Sınavlarda kopya eylemi dışında sınav talimatına aykırı hareket eden öğrenciler hakkında disiplin mevzuatı hükümleri uygulanır.

i) Özürsüz olarak sınavlara katılmayan veya ödev ve projeyi zamanında teslim etmeyenlere o sınav, ödev ve projeden sıfır not verilir.

j) Ödev ve proje gibi faaliyetlerde kopya çektiği tespit edilen öğrencilere de o faaliyetten sıfır not verilir ve bu gibi öğrenciler hakkında, disiplin yolu ile işlem yapılır.

k) Tam teşekküllü devlet hastanelerinin sağlık kurulu raporlarına istinaden, Beden Eğitimi Dersindeki değerlendirme konularından bir kısmına katılamayan öğrencilerin, söz konusu ders konularından ne şekilde sınav veya değerlendirmeye tabi tutulacaklarına ilişkin usul ve esaslar Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenir.

l) Eğitim Merkezi Komutanı sınavların, ilgili yönetmelik, yönerge ve Senato kararları esaslarına göre yapılmasından Başkana karşı sorumludur.

m) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen sınav uygulama, değerlendirme usul ve esasları; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir.

Temel Eğitim Dönemi başarı notu hesabı

MADDE 20 – (1) Temel Eğitim Dönemi başarı notlarının hesabı aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Dönem sonunda, öğrencilerin her bir dersten durumları, yüz tam puan üzerinden dönem sonu sınav notu veya değerlendirme notu ile değerlendirilir. Temel Eğitim Döneminde ders geçme veya sınıf geçme esası uygulanmaz.

b) Temel Eğitim Döneminde öğrencilerin almış oldukları derslerin kredileri doğrultusunda ağırlıklı ortalamaları alınarak, sıralamaya esas dönem sonu değerlendirme notları tespit edilir. Öğrencinin dönem sonu değerlendirme notu, başarı sıralamasına belirlenen oranda yansıtılır.

Komando/İç Güvenlik Eğitimi ve diğer eğitim dönemlerinin başarı notu hesabı

MADDE 21 – (1) Komando/İç Güvenlik Eğitimi ve diğer eğitim dönemlerinin başarı notu hesabı, Komando/İç Güvenlik Eğitimi veya diğer eğitimlerin yaptırıldığı birlik/kurumla, bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak protokollerle belirlenir.

Akademik eğitim dönemi yarıyıl sonu ve yılsonu başarı notu hesabı

MADDE 22 – (1) Akademik eğitim döneminde yarıyıl sonu ve yılsonu başarı notlarının hesabı aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yarıyıl sonu başarı değerlendirmesi:

1) Öğrencilerin, yarıyıl sonunda her dersten ayrı ayrı başarı durumları yarıyıl sonu başarı notu ile değerlendirilir.

2) Öğrencilerin herhangi bir dersten bir yarıyılda başarılı olabilmeleri için; yarıyıl sonu başarı notunun, o ders için belirlenmiş olan taban notuna veya daha fazlasına ulaşmış olması gerekir.

3) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu yüz tam puan üzerinden, ara sınav notunun yüzde kırkı ile yarıyıl sonu sınav notunun yüzde altmışı alınarak hesaplanır.

4) Akademik eğitim döneminde ara sınav yapılmaması durumunda, yarıyıl sonu sınav notu doğrudan yarıyıl sonu başarı notu olarak kabul edilir.

5) Ara sınavın birden fazla yapılması hâlinde, ara sınav notları ortalaması alınır. Kesirli notlar en yakın tam nota dönüştürülür.

6) Yarıyıl sonu sınavları sonucunda, derslerden başarısız olan öğrenciler için bütünleme ve tek ders sınavlarında alınan not yarıyıl sonu başarı notu olarak kabul edilir.

b) Akademik yılsonu başarı değerlendirmesi:

1) Öğrencilerin akademik yılsonunda başarılı sayılabilmeleri için; derslerin hiçbirinden "F" başarı harfi almamış olmaları, akademik yılsonu kredi ortalamalarının en az 2.00 olması ve bu Yönetmelikte belirtilen devamsızlık sınırını aşmamış olmaları gereklidir.

2) Akademik eğitim dönemi sonunda, akademik yılsonu kredi ortalaması, taban kredi değeri 1.20’nin altında olan öğrenciler doğrudan başarısız olur.

3) Akademik eğitim dönemi sonunda doğrudan başarısız olmayan ve akademik yılsonunda başarılı olma şartlarını gerçekleştiremeyen öğrenciler durumlarına göre, bütünleme ve not yükseltme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar.

(2) Akademik eğitim dönemi yılsonu akademik başarı puanı ve kredi ortalaması; akademik eğitim dönemi sonunda hesaplanan, öğrencinin okutulan derslerin hepsinden aldığı ders başarı puanları toplamının, o derslere ait kredilerin toplamına bölünmesiyle elde edilen akademik yılsonu kredi ortalamasıdır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, not yükseltme ve ek not yükseltme sınavlarından alınan notlar da hesaplamaya dâhil edilir.

Bütünleme, not/ek not yükseltme, tek ders sınavları

MADDE 23 – (1) Akademik eğitim dönemi sonunda doğrudan başarısız olmayan ve başarılı olma şartlarını gerçekleştiremeyen öğrenciler, bütünleme veya not yükseltme sınavlarına katılabilirler. Bütünleme ve not yükseltme sınavları, müştereken veya önce bütünleme, sonra not yükseltme olmak üzere farklı dönemlerde yapılabilir. Akademik eğitim dönemi sınavları, Senato kararı ile tespit edilen takvime uygun olur.

a) Bütünleme sınavları: Akademik eğitim dönemi sonunda doğrudan başarısız olmayan ve başarılı olma şartlarını gerçekleştiremeyen öğrenciler; "F" başarı harfi aldıkları derslerden bütünleme sınavlarına girerler. Bütünleme sınavlarının zamanı, eğitim-öğretim süresinin bitiminden asgari yedi gün sonrasında olacak şekilde, Senato kararı ile tespit edilen çalışma takviminde gösterilir. İhtiyaç hâlinde Senato kararı ile bu süre kısaltılabilir. Akademik eğitim döneminin bütünleme sınav tarihleri ise Öğretim Başkanlığı ile koordineli olarak Ölçme Değerlendirme Şube Müdürlüğünce belirlenir. Bütünleme sınavları sonunda;

1) Başarılı olma şartlarını yerine getirenler yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.

2) İki veya daha fazla dersten yeterli notu alamayanlar başarısız sayılır.

3) Bütünleme sınavına girilen derslerin hepsinden geçer not alan öğrencilerden, kredi ortalaması 2.00’a ulaşamayanlar not yükseltme sınavlarına girerler.

4) Bir dersten başarısız olan öğrencilerden; 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşanlar, tek ders sınavına katılmaya hak kazanırlar. 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşamayanlar ise not yükseltme sınavlarına girer. Not yükseltme sınavları sonucunda 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşamayan öğrenciler başarısız sayılır.

b) Not yükseltme sınavları:

1) Akademik eğitim dönemi sonunda veya bütünleme sınavları sonunda derslerin hiçbirinden "F" başarı harfi olmayan ve akademik yılsonu kredi ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrenciler, kredi ortalamalarını yükseltmek amacıyla, her iki yarıyılda "DD" ve "DC" başarı harfi aldıkları derslerden istedikleri kadarını seçerek, bunlardan not yükseltme sınavına girebilirler. Öğrenciler hangi derslerden not yükseltme sınavına girmek istediklerini, yılsonu başarı durumlarının ilânından sonra bir gün içinde bir dilekçe ile başvurarak belirtirler. Not yükseltme sınavlarında, ilk notundan daha düşük not alan öğrencilerin bu notları dikkate alınmaz.

2) Hiçbir dersten "F" başarı harfi olmayan ve 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşanlar başarılı sayılarak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Ulaşamayanlara, kredili derslerden ek not yükseltme sınavına girme hakkı tanınır.

3) Bir dersten başarısız olanlardan 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşanlar, tek ders sınavına girmeye hak kazanırlar. Ulaşamayan öğrenciler başarısız sayılır.

c) Ek not yükseltme sınavları:

1) Bütünleme ve not yükseltme sınavları sonucunda hiçbir dersten "F" almayan, ancak 2.00 kredi ortalamasına ulaşamayan öğrenciler, bütünleme ve not yükseltme sınavları dâhil olmak üzere, "DD" ve "DC" aldıkları dersler arasından seçecekleri en fazla üç dersten ek not yükseltme sınavına girebilirler.

2) Öğrenciler, hangi derslerden ek not yükseltme sınavına girmek istediklerini, sonuçların tebliğini müteakip bir gün içinde bir dilekçe ile başvurarak belirtirler.

ç) Tek ders sınavı: Bütünleme ve not yükseltme sınavları sonucunda derslerden birinden "F" notu olan ve 2.00 kredi ortalamasını tutturan öğrenciler, "F" aldıkları kredili dersten tek ders sınavına katılırlar.

d) Tek ders ve ek not yükseltme sınavları, bütünleme ve not yükseltme sınavlarının bitiminden sonra başlatılabilir. Tek ders ve ek not yükseltme sınavları sonunda sınıf geçme koşullarını yerine getirenler başarılı sayılarak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar, getiremeyen öğrenciler başarısız sayılır.

e) Bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme ve tek ders sınavlarının birinden veya birkaçından alınan kredilerin ortalaması, 2.00 kredi ortalamasını geçse bile, akademik yılsonu başarı değerlendirmesine esas kredi tutarı 2.00’a tamamlanacak şekilde, bu konudaki yönergede belirlenen esaslara göre işlem yapılır.

f) 2.00 kredi ortalamasının üzerinde kredi notu olan, ancak bütünlemeye kalan öğrencilerin bütünleme imtihanlarında aldıkları notların kredi toplamı, yarıyıl başarı notlarını etkilemez. Sadece, bütünlemeye kaldıkları derslerden sınıfı geçmek için gerekli asgarî not kadarı kabul edilir.

g) Notların hesaplanmasında, öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için kredilerinin belirlenmesinde kolaylık sağlamak maksadıyla; öğrencilerin sınavdan geçmesi veya başarılı sayılabilmesi için gereken asgarî kredi tutarları ve notları dikkate alınarak hesaplanacak yarıyıl akademik yılsonu başarı notunun 2.00 ortalamayı aşması kabul edilebilir. 2.00 üzerinde kredi ortalaması olup bütünleme sınavına kalanlar için de aynı yöntem uygulanır.

Engel sınavları

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte öngörülen sınavların engel sınavları, aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından kabul edilecek; anne, baba veya kardeşlerin ağır hastalığı veya vefatları ile söz konusu aile efradının doğrudan etkilendiği yangın, deprem, kaza gibi beklenmeyen hâller ve diğer afetler nedeniyle verilen izin ile acil viziteye çıkma, hastanede yatma, istirahat ve hava değişimi alma özürlerinden biri veya birkaçına sahip olan veya Akademi Başkanlığınca yapılacak faaliyetler nedeniyle yukarıda belirtilen sınavlara katılmayan öğrencilere, katılmadığı sınav için engel sınavı hakkı verilir. Öngörülen özürler dışında bir nedenle, herhangi bir sınava katılmayan öğrenciye, o sınavdan sıfır not verilir.

b) Sınavlara (a) bendi kapsamında giremeyen öğrencilerin engel sınavlarına ilişkin uygulama esasları; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir.

c) Öğrenciler;

1) Birinci yarıyıla ait ara ve yarıyıl sonu sınavlarının engel sınavlarına, en geç ikinci yarıyıl sonu sınavının başladığı güne kadar,

2) İkinci yarıyıla ait ara sınavlarının engel sınavlarına, bütünleme sınavlarının başlayacağı güne kadar,

3) İkinci yarıyıl sonu, bütünleme, not yükseltme ve tek ders sınavlarının engel sınavlarına, devamsızlık sınırının aşılmaması koşuluyla mazeret bitimini müteakip,

girebilirler.

ç) (c) bendinde belirtilen tarihlere kadar sağlık nedenleri dışındaki nedenlerle engel sınavlarına katılmayan öğrenciler, o sınavdan sıfır almış sayılırlar.

d) Öğrencilerin bir dersten en az bir ara sınav notu almakla birlikte (a) bendinde belirtilen nedenlerle o dersin diğer ara sınavlarına giremediği ve engel sınavı yapma imkânının da bulunmadığı hâllerde, bu öğrenciler mevcut ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları ile değerlendirilebilirler.

e) Temel Eğitim Döneminde geçerli mazeretleri nedeniyle dönem sonu sınavlarına katılamayan öğrencilerin sınavları birinci yarıyıl sonu sınavlarının başlayacağı güne kadar tamamlanır.

Yeterlilik sınavı

MADDE 25 – (1) Temel Kolluk Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, subay veya astsubay olarak naspedilmeden önce yeterlilik sınavına tabi tutulur. Yeterlilik sınavı; sözlü, atış ve spor sınav aşamalarından oluşur. Yeterlilik sınavının uygulama yöntemi ve konu kapsamları Senato tarafından belirlenir ve öğrencilere tebliğ edilir.

(2) Yıllık çalışma takviminde planlanan yeterlilik sınavının yerleri ve saatleri sınav tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir.

(3) Sınav, Temel Kolluk Eğitiminin tamamlanmasını müteakip en geç iki hafta içinde yapılır.

(4) Sınav ile ilgili komisyonların kurulması, görevlendirme ve çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.

(5) Sınav komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

Yeterlilik sınavının icrası

MADDE 26 – (1) Senatoda alınan kararlar doğrultusunda tespit edilen alanların her biri için ayrı komisyonlar oluşturulur. Komisyonların sınavla ilgili usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Sınav komisyonu tarafından yapılacak sözlü sınavda öğrenciler;

a) Mesleki bilgi ve uygulama düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

hususları açısından yüz tam puan üzerinden değerlendirilirler.

(3) Sözlü sınavlarda, soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanarak bastırılan sorular arasından öğrencilere soru kartı çektirilerek cevaplamaları istenir. Sınav komisyonu tarafından öğrenciye konu ile ilgili ilave sorular sorulabileceği gibi ilave uygulamalar da yaptırılabilir.

(4) Sınav komisyonu üyeleri tarafından verilen puanlar ayrı ayrı puan değerlendirme karar formuna işlenir. Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak öğrencilerin sınav puanı tespit edilir.

(5) Yeterlilik sınavı başarı notu; sözlü sınav notunun %70’i, spor sınav notunun %15’i, atış sınav notunun %15’i alınarak belirlenir. Öğrencinin sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir. Başarısız olan öğrencinin aldığı puan ve gerekçesi puan değerlendirme karar formuna işlenir. Sınav sonuçları Merkezi Sınav Komisyonuna bildirilir ve sınav sonuçları Merkezi Sınav Komisyonu tarafından ilan edilir.

(6) Sınavda başarısız olan öğrenciler; subay veya astsubay naspedilmezler, akademik program kapsamında sertifika ve öğrenim belgeleri verilir ve kıta kaynaklı olanlar kıtalarına gönderilir, dış kaynaktan temin edilenlerin ise ilişiği kesilir.

(7) Değerlendirme karar formları Akademi Başkanlığınca ilgili mevzuat çerçevesinde muhafaza edilir.

(8) Sınav komisyonu kararlarına itirazlar değerlendirilmeye alınmaz.

Mazereti sebebiyle yeterlilik sınavına katılamama

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, mazeret nedeniyle sınava katılamamaları halinde, Başkanlık tarafından belirlenecek tarihte oluşturulacak komisyon tarafından aynı usul ve esaslarla sınava tabi tutulur, bu sınava da katılmayanlar başarısız sayılır.

(2) Mazeretsiz olarak sınava katılmayanlar başarısız sayılırlar ve herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Başarı derecesi, sıralama ve atama esasları

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrencilerin mezuniyet başarı puanları hesaplanmaz.

b) Yüzlük sistemden dörtlük sisteme veya dörtlük sistemden yüzlük sisteme not dönüşümlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) yayımlamış olduğu eşdeğerlik tablosu kullanılır.

c) Jandarma ve Sahil Güvenlik öğrencileri ayrı ayrı olmak üzere; dış kaynaktan ve kıta kaynağından temin edilen öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin mezuniyet başarı puanlarına esas konular ve dönem ağırlıkları, eğitim programları doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

(2) Kıta kaynaklı, dış kaynaktan temin edilen ve yabancı uyruklu öğrencilerin yılsonu sıralamalarında mezuniyet başarı puanlarına göre;

a) Öncelikle yarıyıl sonu sınavlarından sonra doğrudan başarılı olanlar kendi aralarında sıralanır ve listelenir.

b) Bütünleme, not yükseltme ve tek ders sınavlarına kalan adaylar, bu sınavlarda başarılı olmaları durumunda kendi aralarında sıralanır ve doğrudan başarılı öğrenciler için oluşturulan listenin altına eklenir.

c) Geçerli mazeretleri nedeniyle sınavlara katılamayan ya da okulla ilişikleri kesilmişken mahkeme kararı ile okula geri dönen öğrenciler için ise mezuniyet koşullarını tamamlamalarını müteakip kendi aralarında sıralamaları yapılır ve katıldıkları tarih itibarıyla başarı sıralaması listesinin sonuna eklenirler.

(3) Mezuniyet başarı puanları hesaplanırken çıkan sonuç virgülden sonra asgarî iki hane yürütülür. Mezuniyet başarı puanları hesaplanırken, eşitlik hâlinde virgülden sonraki haneler sonsuza kadar yürütülür eşitliğin yine bozulmaması durumunda sırasıyla;

a) Ahlak puanı yüksek olan,

b) Akademik başarı puanı yüksek olan,

c) Akademik eğitim dönemindeki derslerin, yüz üzerinden alınan yarıyıl sonu başarı notlarının aritmetik ortalaması yüksek olan,

ç) Beden eğitimi ders notu ortalaması yüksek olan,

d) Yaşı küçük olan,

öğrenci/kursiyere öncelik tanınır.

(4) Öğrencilerin mezuniyet başarı puanının derecelendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

Başarı Puanı          Başarı Derecesi

  100 - 86                      Pekiyi

    85 - 65                         İyi

    64 - 40                        Orta

(5) Temel Kolluk Eğitimi sonunda başarılı olarak subay ve astsubay naspedilenlerin atamaları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan atama şeklinde veya belirlenen kura listesinde belirtilen görev yerleri içinden kura ile yapılır. Kura ile atama yapılması durumunda, kıta kaynaklı ve dış kaynaktan temin edilenler kendi aralarında ayrı ayrı mezuniyet başarı puanlarına göre birinciden başlamak üzere mevcudun yüzde onuna tekabül eden kısmı kuradan muaf tutulur. Hesaplama yapılırken kontenjan değeri virgülden sonra beş ve daha yüksek değerler bir üste tamamlanır. Mevcudun on beşten az olması durumunda sadece birinciler kuradan muaf tutulur.

Sınav sonuçlarının yayımı ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 29 – (1) Ara sınav, dönem sonu/yarıyıl sonu sınavı gibi toplu sınavların sonuçları sınavı takip eden on beş gün içerisinde yayımlanır.

(2) Öğrenciler, sınav sonuçlarına karşı; sonuçların ilân tarihini takip eden üç gün içinde sıralı amirlerine yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Sınav sonuçlarına itirazlar ve itirazların değerlendirilmesine ilişkin esaslar, Başkanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir.

Sınav evrakının muhafazası

MADDE 30 – (1) Bir eğitim-öğretim yılında yapılan sınavlara ait birer nüsha orijinal soru metni, cevap anahtarları, optik okuyucu cevap kartları, metin veya problem tipinde yapılan sınavlara ait cevap kâğıtları, uygulamalı sınavlara ait tutanaklar gibi bilgi ve belgeler, son sınav tarihinden itibaren bir yıl süre ile, dava konusu olmuş ise davanın kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bilâhare usulüne uygun olarak imha edilir.

Sertifika ve diploma verilmesi

MADDE 31 – (1) Akademik eğitimini başarı ile tamamlayan subay ve astsubay öğrencilerine takip ettikleri programa uygun Senato tarafından belirlenen sertifika/sertifikalar verilir. Mezuniyet başarı puanı sertifikada belirtilir. Sertifika tarihi, not/ek not yükseltme sınavlarının tamamlanma tarihidir. Not/ek not yükseltme sınavlarının tamamlanmasından sonra mazeretleri biterek katılan öğrencilerin sertifika tarihi sınavlarının tamamlandığı tarihtir.

(2) Akademik eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifika ile birlikte alınan ders ve kredileri gösteren Türkçe ve İngilizce öğrenim belgesi (transkript) verilir. Öğrenim belgesini kaybeden personele, yazılı talebi doğrultusunda yenisi düzenlenir.

(3) Eğitim Merkezi Komutanlığından çıkan veya çıkarılan öğrenciye eğitim döneminde alınan ders ve kredileri gösteren öğrenim belgesi düzenlenir ve ilişiğinin kesilme nedeni yazılarak verilir. Bir suret öğrenim belgesi de dosyasında saklanır.

(4) Akademik eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere aynı zamanda Adli Kolluk Sertifikası verilir.

(5) Temel Kolluk Eğitimi sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarılı olan; subay öğrencilerine Subay Diploması, astsubay öğrencilerine ise Astsubay Diploması verilir ve bu kişiler subay/astsubay naspedilirler. Diploma tarihi, yeterlilik sınavının tamamlanma tarihidir.

(6) Diplomalar, Eğitim Merkezi Komutanlığınca bir adet olarak tanzim edilir. Diplomasını kaybeden personele, yazılı talebi doğrultusunda Öğrenim Durum Belgesi verilir.

(7) Temel Kolluk Eğitimi sürecinde diğer birlik/kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitimlere ait sertifikalar yapılacak protokolle belirlenir.

(8) Diploma ve sertifikaların şekli ve imza yetkileri ilgili yönergede belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet sınıfı ve branşlara ayrılma

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin hizmet sınıfı ve branşlara ayrılmaları;

a) Meslek başlangıcında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından temin edilmeleri durumunda Temel Kolluk Eğitiminin başında,

b) Diğer durumlarda ise Akademik Eğitim Döneminin içinde,

yapılır.

(2) Hizmet sınıfı ve branşlara ayırmaya ilişkin hususlar Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak hazırlanacak yönergelerde belirlenir.

Öğrenci harçlıkları ve aylıkları

MADDE 33 – (1) Muvazzaf subay ve astsubay adayı öğrencilere, Milli Savunma Bakanlığına bağlı okullarda bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir.

(2) Sözleşmeli subay ve astsubay adayı öğrencilere, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ön sözleşme aylığı ödenir.

Ödül ve disiplin

MADDE 34 – (1) Disiplin esasları, disiplinsizlik sebebi ile Eğitim Merkezinden çıkarılmaya ilişkin işlemler, moral, özlük hakları ve mezuniyet başarı puanlarının hesaplanmasında dikkate alınacak ahlak notu ile ilgili hususlar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre gerçekleştirilir.

Danışman

MADDE 35 – (1) Öğrenci/Kursiyerlere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere eğitim-öğretim yılı başında, öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

Öğretim elemanlarının izinleri

MADDE 36 – (1) Öğretim elemanlarının yıllık izinleri öncelikle çalışma takviminde belirlenen tatillerde planlanır.

(2) Öğretim elemanlarına ihtiyaçları doğrultusunda ders ve görevlendirme planlanmayan zamanlarda sıralı amirlerince idari izin verilir.

(3) Ancak, sıralı amirler öğretim elemanlarına eğitim-öğretim faaliyetiyle ilgili ihtiyaç duyulduğunda resmî tatil günlerinde çağırarak görev verebilirler.

Sosyal faaliyetler

MADDE 37 – (1) Öğrenci/Kursiyerlerin bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla ders dışı zamanlarda Eğitim Merkezinin konuşlu olduğu il sınırları içerisinde Eğitim Merkezi Komutanının onayı ile il sınırları dışında ise Senatonun kararı ile kültür ve gezi faaliyetleri düzenlenebilir.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Kadın erkek jandarma alımını bekleyenlerle bilgi alış verişi için  TIKLAYIN

Son Güncelleme: 30.04.2020 16:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.