Astsubay-Uzman Çavuş JÖH Olma Fırsatı: Jandarma'ya Korucu Alımı Yapılıyor

İki ilçede jandarma komutanlıkları tarafından ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda , korucu olarak istihdam etmek üzere personel alınacağına yer verildi.

Astsubay-Uzman Çavuş JÖH Olma Fırsatı: Jandarma'ya Korucu Alımı Yapılıyor

İki ilçede jandarma komutanlıkları tarafından ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda , korucu olarak istihdam etmek üzere personel alınacağına yer verildi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 17:41
Astsubay-Uzman Çavuş JÖH Olma Fırsatı: Jandarma'ya Korucu Alımı Yapılıyor

Jandarma , iki ilçeye korucu alımı yapıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı 'na bağlı olan ilçe jandarma komutanlıkları tarafından duyurular yayımlandı. İki ilçe jandarma komutanlığınca yayımlanan duyurularda, en az ilkokul mezunları arasından korucu alımı yapılacağına yer veriildi. Biz de Kamu Bülteni olarak bu yazımızda iki ilçenin korucu alımı başvuru bilgilerine ve detaylarına yer verdik.

LİCE JANDARMA KOMUTANLIĞI

Diyarbakır 'ın Lice İlçesi 'ne korucu alımı yapılacak. İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

'1 . T.C. vatandaşı ve Erkek olmak.
2. Adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.
3. Düzeltilmemiş nüfus kaydlna gÖre en fazla 30 Yaşında olmak (31 Yaşından gün almamış olmak).
4, En az ilköğretim mezunu ( 8 Yıllık ) oImak.
5. kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesınin ,1'inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahküm olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikAp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcı|ık, sahtecjlik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

9. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak

10, HAli hazırda görevlendirileceği köyde En az 6 ay ikamet ediyor olmak

11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,

12. Siyasi parti üyesi olmamak

13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

14. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadlşl uzantllarının eylemlerine, toplantılarlna, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak. örgüt propagandası yapmamış olmak.

,15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı (münasebeti-ilişkisi) veya irtibatı bulunmamak,

16. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Lice Jandarma Komutanlığı 'na şahsen yapılacak. Son başvuru 25 Ekim:

SASON KORUCU ALIMI

Sason İlçe Jandarma Komutanlığı korucu alımı yapacak. Başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

1.        Türk vatandaşı olmak.
2.        Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/06/1927 tarihli ve 111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
3.        Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.
4.         En az İlkokul mezunu olmak.
5.        Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6.        26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak,
7.        Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8.        12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunundan sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9.        Kan davasından hüküm giymemiş olmak,
10.    Hali hazırda görevlendirileceği köyde veya Jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek,(Sason Kaymakamlığı İnternet Sitesinde GK Alımı için duyuru yapıldığı tarihten sonraki ikamet değişiklikleri yapan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)
11.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
12.    Siyasi parti üyesi olmamak,
13.    Köy/ mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç, mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
14.    Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ev mitinglelerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.
15.    Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,

16.    Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak,
17.    Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde birinci fıkradaki 40 yaş 50 yaş olarak uygulanır. Şartları dikkate alınacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI

1.        Güvenlik Korucusu olarak görevlendirilmek isteyenler, valilik veya kaymakamlığa bir dilekçeyle başvururlar.
2.        Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler SIRAYLA eklenir.
        a.        Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.
        b.        Diploma onaylı sureti
        c.        Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge.(Kadın adaylar için istenmemektir.)
        ç.        Resmi kuruluşlardan alınmış güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu. (Not: Tam teşekküllü hastanelerden alınacaktır.)
        d.        Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf.(Fotoğrafların arkasına adı-soyadı yazılacaktır.)
        e.        Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi.
         f.        Siyasi Partiye üye olmadığına ait belge.
        g.        Adli Sicil Belgesi.
        ğ.        İkametgah belgesi, son ikametgah adresine hangi tarihte taşındığını(İlan tarihi öncesi) gösterecek şekilde İlçe Nüfus Müdürlüğünden (Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu) alınacak.
3.        Başvuru ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

BAŞVURU SÜRECİ

a.           Sason Kaymakamlığınca GK alınacak yerlerin ilan edilmesi (15-25 Ekim 2020)
b.      GK olmak isteyen adayların 2018/182 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren GK yönetmeliğinin 8’inci maddesinde istenen belgeleri hazırlaması. Müracaat taleplerinin Kaymakamlık Makamınca alınması. (Sağlık Raporu Dahil) ( 26 Ekim-13 Kasım 2020)
c.      Müracaat taleplerine ait belgelerin incelenmesi ve başvurusu uygun görülen adayların Fiziki Yeterlilik testine çağırılma ilanına çıkılması. (16-17 Kasım 2020)
    ç.          Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi Uygulanması(19-20 Kasım 2020 Fiziki  Yeterlilik Değerlendirme Testinin yapılması)
d.       Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinde başarılı olan adayların sözlü mülakata çağrılması ilanına çıkılması (23-24 Kasım 2020)
e.        Sözlü Mülakatın yapılması (26-27 Kasım 2020)
f.        GK Alım sürecindeki aşamaları başarı ile tamamlayan adayların Sason Kaymakamlık Makamı Onayına sunulması, arşiv araştırması ve Güvenlik Korucusu olarak alınacak adayların Valilik Onayına sunulması.(30 Kasım 2020 - 01 Ocak  2021)

DİĞER İLLERE DE ALINACAK

Korucu alımları diğer il ve ilçeler için de yayımlanacak. 

DİĞER İLLERE KORUCU ALIMI İLANI GELDİĞİNDE HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

ASTSUBAY VE UZMAN ÇAVUŞ OLMA ŞANSI

Korucu olarak göreve başlayan personeller, daha sonra meslek içinde yükselebilmektedir. Koruculuktan uzman erbaşlığa geçen adaylar, daha sonra , gerekli şartları taşımaları durumunda astsubaylığa da yükselebilmektedir.

Son Güncelleme: 20.10.2020 00:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Canan 2020-10-19 18:01:20

adiyaman kahta

Avatar
Fatih 2020-10-19 17:58:09

Van erciş ilçesine istiyoruz

Avatar
Ergani 2020-10-19 17:58:24

Lütfen erganiyede gelsin alım korucu

Avatar
Tuğçe 2020-10-19 17:58:48

Kahramanmaraş

Avatar
Mehmet 2020-10-19 17:59:08

K.maraş beyoğlu

Avatar
Yakup 2020-10-19 17:59:28

K.maraş beyoğlu

Avatar
Gerekyok 2020-10-19 17:59:45

Neden Türkiye geneli olmuyor böyle şeyler kendi şehrini bekleye bekleye otuzu gececek yaşlar

Avatar
Emre 2020-10-19 18:00:31

Sadece Diyarbakır da oturanlar mı başvuru yapabiliyor yoksa tüm geneli kapsıyor mu