250 Sürekli Kamu İşçisi Alımı için Başvurular 21 Haziran'da Sona Erecek

Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, marangoz gibi unvanlarda 250 kamu işçisi alımı için başvurular sürüyor.

250 Sürekli Kamu İşçisi Alımı için Başvurular 21 Haziran'da Sona Erecek

Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, marangoz gibi unvanlarda 250 kamu işçisi alımı için başvurular sürüyor.

18 Haziran 2020 Perşembe 12:56
250 Sürekli Kamu İşçisi Alımı için Başvurular 21 Haziran'da Sona Erecek

Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul ilindeki Sağlık Kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 250 kadrolu kamu işçisi alımı için başvurular 17 Haziran itibariyle İŞKUR resmi sayfası üzerinden başlamıştı. Elektronik ortamdan alınacak başvuruıların 21 Haziran'a kadar süreceği kaydedilirken, resmi duyuruda başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği de kaydedildi. 

HANGİ KADROLARA BAŞVURULABİLİR?

 Temizlik Görevlisi: Ameliyathane, morg, tuvalet, poliklinik yapılan yerler, acil
sağlık hizmetinin yürütüldüğü alanlar, yataklı servisler, laboratuvarlar, görüntüleme
alanları, kamu hizmeti yürütülen idari ve diğer sağlık birimleri, ek hizmet birimleri
ile tesisin temizlik yapılması gereken her türlü alanında, ilgili kanun, yönetmelik,
yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri
vb. mevzuatta belirtilen temizlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev
alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
 Güvenlik Görevlisi (Silahsız): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge,
genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen
koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili
diğer hizmetleri yürütecektir.
 Elektrikçi (Genel): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı,
hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen elektrik
tesisatı ve teçhizatı hizmetleri (elektrik tesisatını, elektrikli araçları ve teçhizatı ile
ve benzeri cihazları kurar ve tamir eder) ile idare tarafından verilen kendi görev alanı
ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı: İlgili
kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç
talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen bilgisayar sistemlerinin kurulum,
arıza tespiti ve onarım hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile
ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
 Marangoz: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet
sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen marangozluk
hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri
yürütecektir.
 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel
yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen ısıtma
ve sıhhi tesisat hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer
hizmetleri yürütecektir.
 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı: İlgili kanun,
yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname,
görev emri vb. mevzuatta belirtilen biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek
hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri
yürütecektir. 
5
 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge,
genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen
kaynakçılık hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer
hizmetleri yürütecektir.
 İnşaat Boyacısı/Boyacı: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel
yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen
boyacılık hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer
hizmetleri yürütecektir. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa
uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
4. 18 yaşını tamamlamış olmak.
5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (17 Haziran 1985 ve daha sonraki
doğumlular başvuru yapabilecektir).
6. Başvurulan;
 Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim (5 yıllık ilkokul mezunu ile 8 yıllık
ilköğretim okulundan 6., 7. ve 8. sınıfı terk edenler de dahil) mezunu olmak veya en
çok önlisans mezunu olmak.
 Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok
lisans mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).
 Elektrikçi (Genel) mesleği için ortaöğretim kurumlarının; elektrik-elektronik
teknolojisi alanı ve dallarının birinden veya endüstriyel otomasyon teknolojileri
alanının endüstriyel elektronik dalından veya dengi alan/dalının birinden mezun
olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; elektrik teknolojisi, elektrik, elektronik,
elektrik-elektronik, endüstriyel elektronik, elektrik-elektronik teknikerliği,
elektronik teknolojisi önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan
mezun olmak.
6
 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı mesleği
için ortaöğretim kurumlarının; bilişim teknolojileri alanı ve dallarının birinden veya
dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının;
bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar donanımı, bilişim sistemleri ve
teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar
teknolojileri ve bilişim sistemleri, muhabere ve elektronik bilgi sistemleri önlisans
programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak.
 Marangoz mesleği için ortaöğretim kurumlarının; ahşap teknolojisi alanı ve dalları
veya mobilya ve iç mekan tasarımı alanı ve dallarının birinden veya inşaat teknolojisi
alanının ahşap yapı sistemleri dalından veya dengi alan/dalının birinden mezun
olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; ağaç işleri veya mobilya ve dekorasyon
önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak veya
ortaöğretim kurumlarının veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden
mezun olmak.
Ortaöğretim veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için;
M.E.B.'den onaylı marangozluk ile ilgili belgeye sahip olmak veya 3308 sayılı
Kanuna göre marangozluk ile ilgili ustalık belgesi / usta öğreticilik belgelerinden
birine sahip olmak veya mevzuatına göre yetkili makamlardan alınmış mesleki
yeterlilik belgesine sahip olmak.
 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının; tesisat teknolojisi
ve iklimlendirme alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun
olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; yapı donatım teknolojisi, sıhhi tesisat,
tesisat teknolojisi, yapı tesisat teknolojisi, doğalgaz,ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi,
sıhhi tesisat ve doğalgaz, doğalgaz ve ısıtma, doğal gaz ve ısıtma, doğalgaz ve boru
hatları teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi önlisans
programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak.
 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı mesleği için ortaöğretim
kurumlarının; biyomedikal cihaz teknolojileri alanı ve dallarından veya dengi
alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; biyomedikal
cihaz teknolojisi önlisans programından veya dengi programdan mezun olmak.
 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) mesleği için ortaöğretim kurumlarının; kaynakçılık
alanı/dalının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans
eğitim kurumlarının; kaynakçılık önlisans programından veya dengi programından
mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının veya önlisans eğitim kurumlarının
herhangi birinden mezun olmak.
Ortaöğretim veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar
için; M.E.B.'den onaylı kaynakçılık (oksijen ve elektrik) ile ilgili belgeye sahip
olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre kaynakçılık ile ilgili ustalık belgesi / usta
öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak veya mevzuatına göre yetkili
makamlardan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
 İnşaat Boyacısı/Boyacı mesleği için ortaöğretim kurumlarının; inşaat
boyacılığı/boyacılık alanı/dalının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun
olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; inşaat boyacılığı/boyacılık önlisans
programından veya dengi programından mezun olmak veya ortaöğretim
kurumlarının veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
Ortaöğretim veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için;
M.E.B.'den onaylı inşaat boyacısı/ boyacılık ile ilgili belgeye sahip olmak veya 3308
sayılı Kanuna göre boya, boyacılık ve yüzey hazırlama ile ilgili ustalık belgesi / usta 
7
öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak veya mevzuatına göre yetkili
makamlardan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak.
8. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi
olmadığını belgelemek (Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan
adaylardan istenecektir).
9. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip
olmak.
10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara
ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin
(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

Son Güncelleme: 18.06.2020 13:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.